سوالات متن علوم دوم فصل 1تا 6 سه شنبه دوم خرداد 1391 16:5

1-      چرا شناختن تغييرات پيرامون اهميت دارد؟ براي بهره مندي از سود و جلوگيري از زيان ناشي از آنها

2-      دو نوع از خواص ماده را بنويسيد. خواص فيزيکي و خواص شيميايي

3-      خواص فيزيکي را تعريف کنيد و چند مثال بزنيد: به خواصي که در ظاهر ماده وجود دارد و براي شناسايي آنها نياز به تغيير ساختار ذره اي ماده نيست.

4-      تغيير فيزيکي را تعريف کنيد؟ به تغييري که در آن شکل ظاهري ماده تغيير مي کند ولي ماهيت ماده عوض نمي شود، يعني مولکول هاي آن تغيير نمي کنند.

5-      چند تغيير فيزيکي نام ببريد. ذوب شدن يخ – پاره شدن کاغذ – خرد شدن چوب – حل شدن شکر در آب

6-      تغيير شيميايي را تعريف کنيد. به تغييري که در آن ساختار مولکولي ماده عوض شده و ماده ي جديدي توليد مي شود.

7-      چند تغيير شيميايي نام ببريد. سوختن کاغذ – فاسد شدن شير – ترش شدن ماست – کپک زدن نان

8-      هنگامي که يک تکه کاغذ مي سوزد، چه تغييري صورت مي گيرد و چه موادي توليد مي شوند؟ تغيير شيميايي – موادي مانند: آب – دي اکسيد کربن – اکسيژن – کربن خالص (دوده)

9-      خواص شيميايي را تعريف کنيد: به خواصي که براي شناسايي آنها ماده بايد دچار تغيير شيميايي شود، يعني ماهيت آن غوض مي شود و به ماده ديگري تبديل مي شود.

10-  چند خاصيت شيميايي از چند ماده مختلف بنويسيد. اشتعال پذيري کاغذ يا چوب – اشتعال ناپذيري آب – زنگ زدن براي آهن

11-  واکنش مس سولفات و آهن را بنويسيد.

12-  با ريختن سرکه روي شير چه اتفاقي مي افتد؟ شير به يک ماده جامد تبديل مي شود و لخته مي شود.

13-  با ريختن سرکه روي پوست تخم مرغ چه اتفاقي مي افتد؟ سرکه با پوست تخم مرغ واکنش مي دهد و گاز کربن دي اکسيد آزاد مي شود.

14-  واکنش بين آب آهک و کربن دي اکسيد را بنويسيد.

15-  با ريختن يد روي نشاسته چه اتفاقي مي افتد؟ به رنگ آبي تيره در مي آيد.

16-  برخي از نشانه هاي تغيير شيميايي را بنويسيد. تغيير رنگ – توليد گاز – توليد رسوب – توليد نور و گرما – لخته شدن – بوي تند و بد

17-  آزمون شيميايي را تعريف کنيد. آزمايشي که به کمک آنها مي توان برخي موادرا شناسايي کردمانندشناسايي مس در واکنش آهن با مس سولفات

18-  با انداختن قرص جوشان در آب چه اتفاقي مي افتد؟موادي که درقرص است در محيط آبي با هم واکنش مي دهند وکربن دي اکسيد آزاد مي شود

19-  با ريختن جوش شيرين بر روي مقداري سرکه چه اتفاقي مي افتد؟ باهم ترکيب مي شوند و گاز کربن دي اکسيد خارج مي شود ( يک تغيير شيميايي صورت مي گيرد.

20-  اجزاي يک تغيير شيميايي را نام ببريد. واکنش دهنده ها و فرآورده ها

21-  فرآورده را تعريف کنيد: به مواد تازه اي که پس از انجام واکنش شيميايي بدست مي آيند فرآورده مي گويند.

22-  واکنش دهنده را تعريف کنيد: به موادي که آغاز کننده واکنش شيميايي هستند، واکنش دهنده مي گويند.

23-  با يک مثال فرآورده و واکنش دهنده را نشان دهيد.

24-  معادله نوشتاري (شيميايي) چه چيز را نشان مي دهد؟ رابطه ميان واکنش دهنده ها و فرآورده ها را در يک تغيير شيميايي نشان مي دهد.

25-  نظر آمپدوکلس را درباره سوختن بنويسيد: همه مواد از چهار عنصر آتش، آب، خاک و هوا تشکيل شده اند، اگر در ماده عنصر آتش باشد آن ماده مي سوزد.

26-  نظر جورج اشتال را درباره سوختن بنويسيد. فلوژيستون: همه موادي که مي سوزند فلوژيستون دارند، اگر فلوژيستون تمام شود يا هوا با فلوژيستون آزاد شده پر شود سوختن متوقف مي شود، چوب فلوژيستون دارد پس مي سوزد.

27-  نظر لاوازيه را درباره سوختن بنويسيد: اکسيژن هوا با مواد شيميايي واکنش مي دهد و ضمن ترکيب شدن با آنها باعث سوختن آنها مي شود.

28-  اشتعال پذيري يک خاصيت شيميايي است.

29-  وقتي يک ماده اشتعال پذير مي سوزد چه اتفاقي مي افتد؟ با اکسيژن هوا واکنش مي دهد و در اثر سوختن مقدار قابل توجهي انرژي بصورت نور و گرما آزاد مي کند.

30-  يک مثال بزنيد که در آن يک ماده ي اشتعال پذير بر اثر سوختن به مواد تازه اي تبديل مي شود. مثلا به هنگام سوختن شمع دو عنصر آن يعني کربن و هيدوژن با اکسيژن هوا ترکيب مي شوند و آب و کربن دي اکسيد توليد مي شود و مقدار زيادي نور و گرما آزاد مي شود.

31-  واکنش سوختن شمع را بنويسيد.

32-  زنگ زدن را با يک مثال تعريف کنيد. به ترکيب شدن آهسته يک ماده با اکسيژن که گرما و نور آن به چشم ديده نمي شود اصطلاحا زنگ مي گويند. مانند: آهن که در برابر هوا با اکسيژن ترکيب شده و زنگ مي زند.

33-  تفاوت سوختن و زنگ زدن چيست؟ در مقدار نور و گرمايي که آزاد مي کنند.

34-  به واکنش يک ماده با اکسيژن اکسايش مي گويند.

35-  شمع از چه ماده اي توليد مي شود؟ از چه عناصري ساخته شده است؟ از پارافين – کربن و هيدروژن

36-  واکنش هاي اکسايش گرماده اند يا گرماگير؟ گرماده

37-  سوخت را تعريف کنيد. به آن دسته مواد سوختني که براي تامين انرژي سوزانده مي شوند.

38-  چند سوخت مهم را نام ببريد. چوب – بنزين – نفت سفيد – گازوئيل – گاز طبيعي

39-  آتش چيست؟ گرما و نوري که از واکنش ماده ي سوختني با اکسيژن توليد مي شود.

40-  سه شرط لازم براي ايجاد آتش را بنويسيد. (مثلث آتش) اکسيژن – سوخت – گرما

41-  تغيير گرماده را تعريف کنيد. يک مثال بزنيد. به تغييري که با آزاد کردن انرژي، عموما به صورت گرما همراهند – مانند: سوختن چوب

42-  تغيير گرماگير را تعريف کنيد. يک مثال بزنيد. به تغييري که با گرفتن انرژي، عموما به صورت گرما همراهند – مانند: پختن غذا

43-  به انرژي ذخيره شده در مواد شيميايي انرژي شيميايي مي گويند.

44-  منظور از سرعت واکنش چيست؟ سرعت مصرف واکنش هنده ها يا سرعت توليد فرآورده ها

45-  يک واکنش سريع و يک واکنش آهسته را نام ببريد. سريع مانند: انفجار بمب – آهسته مانند: زنگ زدن آهن

46-  عوامل موثر بر سرعت واکنش هاي شيميايي را بنويسيد. گرما – سطح تماس – غلظت - کاتاليزگر

47-  کاتاليزگر را تعريف کنيد. موادي که براي افزايش سرعت واکنش هاي شيميايي به واکنش دهنده ها اضافه مي شوند.

48-  ويژگي هاي کاتاليزگرها را بنويسيد.  1- سرعت واکنش را زياد مي کنند. 2- بعد از واکنش دست نخورده باقي مي مانند. 3- در واکنش مصرف شده اما در پايان به همان اندازه توليد مي شوند و ما فکر مي کنيم که دست نخورده باقي مي مانند.

49-  آب اکسيژنه (هيدوژن پر اکسيد ) چه نوع ماده اي است؟ در صنعت چه استفاده اي دارد؟ در بيمارستان ها چه استفاده اي دارد؟  مايعي بي رنگ، بسيار سمي و به شدت سوزش آور است. در صنعت از محلول آن در آب براي سفيد کردن پارچه هاي رنگي و خمير کاغذ و در بيمارستان ها براي ضد عفوني کردن زخم ها استفاده مي شود.

50-  چرا آب اکسيژنه را در بطري هاي تيره و در جاي خنک نگه داري مي کنند؟  زيرا بر اثر گرما و نور به آب و گاز اکسيژن تجزيه مي شود.

51-  معادله نوشتاري تجزيه آب اکسيژنه را بنويسيد. تحت تاثير گرما و نور

52-  براي کاتاليزگر مثال بنزنيد. زنگ آهن براي تبديل آب اکسيژنه به آب و اکسيژن – خاک باغچه براي سوختن حبه قند – گرد فلز نيکل براي جامد کردن روغن گياهي مايع

53-  قانون پايستگي جرم را بنويسيد. در همه تغييرات شيميايي هميشه مجموع جرم واکنش دهنده ها برابر مجموع جرم فرآورده هاست، يعني جرم نه کم و نه زياد مي شود و ثابت باقي مي ماند.

54-  يک معادله نوشتاري بنويسيد که در آن قانون پايستگي جرم رعايت شده باشد.

 

 


فصل دوم

55-  کدام انرژي ها کاربرد بيشتري در زندگي انسان دارند؟ انرژي نوراني – انرژي گرمايي – انرژي الکتريکي

56-  انرژي مورد نياز ما در روي زمين از کجا تأمين مي شود؟ از خورشيد

57-  اگر نور نباشد چه اتفاقي براي زمين و موجودات زنده روي آن مي افتد؟ هيچ موجودي در روي زمين زنده نمي ماند و هيچ کاري انجام نمي شود، يعني زندگي بدون نور غير ممکن است، زيرا همه ي غذاي ما از نور خورشيد تأمين مي شود و تا نبينيم نمي توانيم کاري انجام دهيم.

58-  چه هنگامي ما جسمي را مي بينيم؟ هنگامي که از آن جسم به چشم ما نور برسد.

59-  ما دو گروه از اجسام را مي بينيم، آن دو را بنويسيد. منير و غير منير

60-  منير (چشمه نور) را تعريف کنيد. مثال بزنيد: به اجسامي که از خود نور دارند. مانند: خورشيد – ستاره – لامپ روشن

61-  به چه جسمي غير منير مي گويند؟ به اجسامي که از خود نور ندارند و براي ديده شدن بايد نور اجسام منير را بازتاب کنند – مانند: کتاب – ماه – همه وسايلي که نور ندارند.

62-  با يک مثال نشان دهيد که نور به خط راست منتشر مي شود. وقتي پرتوهاي نور از پنجره به درون اتاق تابيده مي شوند ما آنها را در يک مسير مي بينيم يا آزمايش سه سوراخ در يک خط راست و چراغ قوه.

63-  شعاع (پرتو) نور را تعريف کنيد: خط جهت داري که مسير نور را با آن نشان مي دهند.

64-  اصطلاحات زير را تعريف کنيد.

الف) جسم شفاف : جسمي که نور از آن عبور مي کند.

ب) جسم نيمه شفاف : جسمي که نور از آن عبور مي کند ولي اجسام از پشت آن واضح ديده نمي شود.

ج) جسم کدر : جسمي که نور از آن عبور نمي کند.

65-  سايه چگونه تشکيل مي شود؟ (با رسم شکل) هر گاه در مسير پرتو نور جسم کدري قرار گيرد، در پشت آن اگر پرده اي باشد سايه تشکيل مي شود. ص ( 25 )

66-  علت تشکيل سايه چيست؟ انتشار نور به خط راست

67-  خورشيد گرفتگي چگونه اتفاق مي افتد؟ هر گاه در مسير گردش زمين به دور خورشيد و ماه به دور زمين هر سه در يک امتداد (يک خط راست) قرار گيرند و ماه بين زمين و خورشيد قرار بگيرد سايه ماه روي زمين مي افتد و مردم آن منطقه از زمين خورشيد را نمي بينند، به اين پديده خورشيد گرفتگي مي گويند.

68-  ماه گرفتگي چگونه اتفاق مي افتد؟ هر گاه زمين، ماه و خورشيد در يک خط راست باشند و زمين بين ماه وخورشيد قرار گيرد سايه زمين روي ماه مي افتد ومردم آن منطقه ماه را نمي بينند، به اين پديده ماه گرفتگي مي گويند.

69-  چرا در هنگام خورشيد گرفتگي نبايد بدون محافظ چشم به خورشيد نگاه کرد؟ زيرا بعضي اشعه هاي خورشيد براي چشم مضر است و صدمه جدي و شديد به چشم وارد مي کنند.

70-  بازتاب نور را تعريف کنيد: برگشت نور از سطح يک جسم را بازتاب نور مي نامند.

71-  بازتاب منظم را با رسم شکل توضيح دهيد: يک مثال بزنيد. در بازتاب منظم پرتوهاي تابش و پرتوهاي بازتاب باهم هر دو موازيند (يعني تابش ها باهم و بازتاب ها باهم) مانند آينه يا سطح آب. ص ( 28 )

72-  بازتاب نامنظم را با رسم شکل توضيح دهيد. يک مثال بزنيد. در بازتاب نامنظم پرتوهاي تابش موازي پس از برخورد به سطح ناصاف به صورت ناموازي بازتاب مي شوند و تصوير واضحي تشکيل نمي دهند. مانند: سطح آب گل آلود يا سطح کاغذ . ص ( 28 )

73-  زاويه تابش را تعريف کنيد: زاويه بين پرتو تابش و خط عمود بر آينه را زاويه تابش مي گويند.

74-  زاويه بازتاب را تعريف کنيد: زاويه بين پرتو بازتاب و خط عمود بر آينه را زاويه بازتاب مي نامند.

75-  با رسم يک شکل زاويه تابش و بازتاب و خط عمود را نشان دهيد.29 )

76-  قانون بازتاب نور را بنويسيد. در بازتاب نور از سطح يک جسم همواره زاويه تابش و زاويه بازتاب با هم مساويند.

77-  آينه را چگونه مي سازند؟ قطعه اي شيشه است که پشت آن را نقره يا جيوه اندود مي کنند.

78-  منظور از تصوير مجازي چيست؟ تصويري که درون آينه يا عدسي ديده مي شود ولي نمي توان آن را روي پرده يا ديوار انداخت.

79-  ويژگي هاي تصوير در آينه تخت را بنويسيد. تصوير مجازي، مستقيم، هم اندازه جسم و در فاصله مساوي با جسم از آينه.

80-  چرا آينه هاي کروي را به اين نام مي خوانند؟ زيرا اين آينه ها قسمتي از سطح يک کره هستند که مثلاً بريده شده است.

81-  اگر سطح بازتاب دهنده در يک آينه گود باشد به آن آينه کاو يا مقعر مي گويند.

82-  اگر سطح بازتاب دهنده در يک آينه برآمده باشد به آن آينه محدب يا کوژ مي گويند.

83-  کانون آينه مقعر را چگونه تعيين مي کنند؟ (دو روش) روش اول: آينه را جلوي آفتاب گرفته و يک نقطه روشن روي صفحه کاغذ ايجاد مي کنيم به آن نقطه کانون آينه مي گويند.

روش دوم: آينه را در هنگام روز جلو ديوار طوري نگه مي داريم که تصوير پنجره يا در روي ديوار بيفتد.

84-  با رسم شکل کانون آينه را تعيين کنيد. نقطه F کانون آينه مقعر است و فاصله کانون تا آينه را فاصله ي کانوني مي نامند. ص(32 )

85-  ويژگي هاي تصوير در آينه کاو (مقعر) را بنويسيد. تصوير مجازي و حقيقي دارد – تصوير مستقيم و معکوس دارد – تصوير کوچکتر و بزرگتر و مساوي جسم تشکيل مي شود.

86-  ويژگي هاي تصوير در آينه کوژ را بنويسيد. تصوير مجازي – مستقيم – کوچکتر از جسم تشکيل مي دهد.

87-  از آينه کاو چه استفاده هايي مي شود؟ در دندان پزشکي – در کوره آفتابي

88-  از آينه کوژ چه استفاده هايي مي شود؟ در سر پيچ جاده ها – در آينه بغل ماشين

89-  در آينه کاو تشکيل تصوير حقيقي يا مجازي به چه چيزي بستگي دارد؟ به فاصله جسم از آينه

90-  شکست نور را توضيح دهيد. هر گاه پرتوهاي نور به صورت مايل از يک جسم شفاف به جسم شفاف ديگري وارد شوند کمي از مسير اصلي خود منحرف مي شوند، به اين انحراف شکست نور مي گويند.

91-  چرا در آزمايش سکه وقتي درون ظرف، آب مي ريزيم سکه ديده مي شود؟ زيرا نوري که از سکه بازتاب مي شود در هنگام خروج از آب و ورود به هوا شکسته مي شود و به چشم ما مي رسد.

92-  آيا براي پرتوهاي عمودي هم شکست نور اتفاق مي افتد؟ خير – پرتوهاي عمود با همان زاويه وارد محيط ديگر مي شود، زيرا اين پديده به سرعت نور بستگي دارد.

93-  منشور چيست؟ شکل آن را رسم کنيد. قطعه شيشه اي به شکل مقابل که براي تجزيه (پاشيده) نور سفيد از آن استفاده مي شود. ص ( 35 )

94-  علت تجزيه شدن (پاشيده شدن) نور در منشور چيست؟ به علت شکست نور که در مورد هر يک از نورهاي رنگي متفاوت است ، هنگام برخورد به ديواره منشور اين پديده اتفاق مي افتد و هر نور رنگي با يک زاويه خاصي شکسته مي شود.

95-  ميزان شکست نور بنفش از همه بيشتر و ميزان شکست نور قرمز از همه کمتر است.

96-  طيف نور را تعريف کنيد: به مجموعه نورهاي رنگي که از پاشيده شدن نور سفيد در منشور به وجود مي آيد، طيف نور مي گويند.

97-  بين عدسي و منشور چه رابطه اي وجود دارد؟ عدسي مانند دو منشور است که از قاعده به هم متصل شده و بعد به صورت هلال تراش داده شده است.

98-  کانون عدسي همگرا (کوژ) را چگونه تعيين مي کنند؟ عدسي در مسير نور خورشيد مي گيرند به طوري که يک نقطه نوراني روي صفحه پشت عدسي ايجاد شود، به آن نقطه کانون و به فاصله آن نقطه تا عدسي فاصله کانوني مي گويند.

99-  فاصله کانوني عدسي چه فاصله اي است؟ فاصله کانون تا عدسي

100-           ويژگي هاي تصوير در عدسي همگرا را بنويسيد. تصوير مجازي و حقيقي تشکيل مي شود – تصوير بزرگتر و کوچکتر و مساوي – تصوير مستقيم و معکوس تشکيل مي شود – بستگي به فاصله جسم تا عدسي دارد.

101-           از عدسي همگرا در چه ابزاري استفاده مي شود؟ در تلسکوپ، ميکروسکوپ، دوربين عکاسي و فيلمبرداري، ذره بين، دوربين شکاري، عينک سازي

102-           ويژگي هاي تصوير در عدسي واگرا را بنويسيد. مجازي – مستقيم – کوچکتر از جسم – به فاصله عدسي از جسم بستگي ندارد

103-           از عدسي واگرا در چه ابزاري استفاده مي شود؟ در عينک سازي، در پروژکتور اسلايد براي تنظيم مسير پرتوهاي نور

104-           با رسم شکل چگونگي عبور پرتوهاي نور را از عدسي هاي همگرا و واگرا نشان دهيد. ص ( 38 )

 

فصل سوم

 

105-           آونگ چيست؟ به هر جسمي که با يک نخ يا طناب به نقطه اي آويزان باشد، آونگ مي گويند.

106-           حرکت نوساني را تعريف کنيد: به حرکت رفت و برگشتي مثل حرکت آونگ، حرکت نوساني مي گويند.

107-           نوسانگر را تعريف کنيد: به جسمي که در حال نوسان است، يعني حرکت رفت و برگشتي انجام مي دهد.

108-           دوره (زمان نوسان) را تعريف کنيد و بنويسيد با چه حرفي نشان مي دهند؟ مدت زماني که طول مي کشد تا نوسانگر يک نوسان کامل انجام دهد و با حرف T نشان مي دهند.

109-           وقتي مي گوييم دوره يک موج 4 ثانيه است يعني چه؟ يعني مدت زمان 4 ثانيه طول مي کشد تا موج يک حرکت رفت و برگشتي انجام دهد، يعني يک نوسان کامل انجام دهد.

110-           هر چه نوسانگري تندتر نوسان کند زمان دوره هر نوسان کوتاهتر مي شود.

111-           بسامد (فرکانس) را تعريف کنيد و بنويسيد با چه حرفي نشان مي دهند؟ به تعداد نوسان هايي که يک نوسانگر در مدت زمان يک ثانيه انجام مي دهد، فرکانس مي گويند. با حرف f نشان مي دهند.

112-           وقتي مي گوييم فرکانس يک موج 50 هرتز است، اين جمله يعني چه؟ يعني در يک ثانيه 50 بار حرکت رفت و برگشتي انجام مي دهد. (در هر ثانيه 50 نوسان مي کنند)

113-           هر چه نوسانگري تندتر نوسان کند بسامد (فرکانس) نوسان آن بيشتر است.

114-           واحد اندازه گيري فرکانس هرتز و واحد اندازه گيري دوره ثانيه است.

115-           به جا به جايي موج در يک محيط انتشار موج مي گوييم.

116-           وقتي در يک محيط موج منتشر مي شود براي ذرات محيط چه وضعي پيش مي آيد؟ ذرات محيط در جاي خود حرکت نوساني انجام مي دهند و جا به جا نمي شوند.

117-           سرعت انتشار موج يعني چه؟ موج در هر محيط با سرعت معيني جا به جا مي شود که به آن سرعت انتشار مي گويند.

118-           سرعت انتشار موج در يک محيط به چه عواملي بستگي دارد؟ به جنس محيط ، حالت فيزيکي آن و بسامد موج بستگي دارد.

119-           چشمه موج را تعريف کنيد؟ به جسمي که در محيط موج ايجاد مي کند، چشمه موج مي گويند.

120-           طول موج را تعريف کنيد. شکل آن را رسم کنيد. به فاصله دو قله يا دو قعر موج (دو برجستگي يا فرورفتگي) طول موج مي گويند. ص ( 44 )

121-           موج با خود چه چيزي را حمل مي کند؟ يک مثال بزنيد. انرژي – مثلا وقتي يک موج روي  آب حرکت مي کند وقتي که قايق روي آن قرار مي گيرد مي تواند آن را بالا و پايين ببرد و يا صخره هاي ساحل دريا که توسط موج خراب مي شود.

122-           موج هاي صوتي شبيه چه موج هايي هستند؟ شبيه موج هايي که در فنر ايجاد مي شود.

123-           صدا چگونه از چشمه صوت به گوش ما مي رسد؟ چشمه صوت که نوسان کرد اين نوسان به ذره هاي هواي اطراف آن منتقل مي شود و توسط ذره هاي هوا و انتقال موج از يک ذره به ذره ي ديگر  به گوش ما مي رسد.

124-           امواج مکانيکي را تعريف کنيد. چند مثال بزنيد. آن دسته از امواج که براي جا به جايي نياز به يک محيط مادي مانند هوا يا آب دارند. مانند : امواج دريا – امواج صوتي – امواج فنر – فرا صوت و فرو صوت و ...

125-           چشمه صوت را تعريف کنيد . چند مثال بزنيد. به جسمي که در محيط صوت ايجاد کند مانند: سيم مرتعش – طبل – زنگ اخبار – بلندگو – حنجره انسان و . . .

126-           محدوده شنوايي انسان چيست؟ انسان مي تواند امواج صوتي که بسامد آنها بين 20تا20000 هرتز باشد را بشنود که به اين محدوده، محدوده شنوايي انسان مي گويند.

127-           سه نوع موج صوتي را نام ببريد. فروصوت – صوت – فراصوت

128-           فروصوت را تعريف کنيد. امواج صوتي که بسامد آنها از 20  هرتز کمتر است.

129-           فراصوت را تعريف کنيد. امواج صوتي که بسامد آنها از 20000 هرتز بيشتر است.

130-           چرا فراصوت در علم پزشکي بسيار مورد توجه است؟ زيرا اثرات تخريبي امواج X را بر بافت هاي بدن ندارد.

131-           از فراصوت چه استفاده اي مي شود؟ در پزشکي بررسي جنين در رحم مادر و اطلاع از وضعيت و اطمينان از سلامتي آن.

132-           امواج الکترومغناطيسي شامل چه موج هايي است؟ از بسامدهاي بسيار بالا (طول موج بسيار کوتاه) که پرتوهاي گاما نام دارند تا بسامدهاي بسيار کم (طول موج هاي بسيار بلند) که موج هاي راديويي نام دارند را شامل مي شوند.

133-           تفاوت هاي امواج مکانيکي با الکترومغناطيس را بنويسيد. 1- امواج مکانيکي از خلاء نمي گذرند اما امواج الکترومغناطيسي از خلاء مي گذرند، يعني به محيط مادي نياز ندارند. 2- امواج مکانيکي داراي بسامد مشخص و محدودند اما امواج الکترومغناطيسي از بسامد بسيار پايين (امواج راديويي) تا بسامد بسيار بالا (امواج گاما) وجود دارند. 3- سرعت امواج مکانيکي کم است اما سرعت امواج مغناطيسي زياد است.

134-           طيف امواج الکترومغناطيسي را رسم کنيد. ص ( 50-51 )

135-           چند نمونه از کاربرد امواج الکترومغناطيسي را بنويسيد. پرتوهاي X در راديولوژي – مايکروويو در اجاق گاز – فروسرخ در گرماي خورشيد و بخاري و اتوي برقي – نور مرئي که همان نوري است که ما با آن اجسام را مي بينيم – امواج راديويي که در راديو و تلويزيون استفاده مي شود.

 

فصل چهارم

 

136-           کالريک چيست؟ ماده اي نامرئي که مردم قديم فکر مي کردند وقتي يک جسم گرم در کنار جسم سرد قرار مي گيرد از ماده ي گرم خارج شده و به جسم سرد منتقل مي شود – به همين دليل جسم گرم سرد و جسم سرد گرم مي شود.

137-           انرژي دروني يک ماده به چه انرژي مي گويند؟ به مجموعه ي انرژي هاي ذرات سازنده هر ماده انرژي دروني آن ماده مي گويند.

138-           انرژي دروني هر ماده به چه انرژي هايي بستگي دارد؟ به انرژي جنبشي ذرات آن ماده (يعني سرعت حرکت آنها) و انرژي پتانسيل (ذخيره شده) ذرات سازنده ي آن ماده.

139-           گرما را تعريف کنيد. مقدار انرژي منتقل شده از جسم گرم به جسم سرد

140-           وقتي گرما از يک جسم به جسم ديگر منتقل مي شود، انرژي دروني هر يک چه مي شود؟ انرژي دروني جسم گرم کاهش مي يابد و انرژي دروني جسم سرد افزايش مي يابد. مثلاً وقتي آهن داغ را در آب سرد فرو مي بريم، مقداري از انرژي آهن به آب منتقل مي شود يعني از انرژي دروني آهن کم مي شود و به انرژي دروني آب اضافه مي شود.

141-           يکا را تعريف کنيد و چند مثال بزنيد: براي اندازه گيري کميت هايي مانند طول، زمان، حجم، جرم و . . . از يک واحدي استفاده مي کنند که به آن يکا مي گويند. مثلاً يکاي اندازه گيري طول متر است و يکاي اندازه گيري زمان ثانيه يا ساعت است.

142-           کميت را تعريف کنيد و چند مثال بزنيد: بعضي از تعريف ها يا واژه ها در فيزيک قابل اندازه گيري هستند که به آن ها کميت گفته مي شود. مانند: طول يا زمان و . . . اما بعضي چيزها قابل اندازه گيري نيست که به آن کميت نمي گويند و کيفيت مي گويند.مانند : زيبايي و...

143-           يکاي اندازه گيري گرما چيست؟ (دو مورد) و چه رابطه اي با هم دارند؟ کالري و ژول – يک کالري مساوي است با 2/4 ژول

144-           يک ژول انرژي چه مقدار است؟ (يعني چه مقدار کار مي تواند انجام دهد.) شخص با يک ژول انرژي مي تواند يک وزنه يک نيوتوني را تا ارتفاع يک متر بالا ببرد.

145-           دما را تعريف کنيد. دما نشان دهنده سرعت حرکت ذرات ماده است.

146-           هر چه سرعت حرکت ذرات يک ماده بيشتر باشد دماي آن جسم بالاتر است.

147-           افزايش دماي يک جسم به معني افزايش انرژي جنبشي ذرات آن جسم است.

148-           آيا در هنگام ذوب يخ دماي آن تغيير مي کند؟ خير – ثابت مي ماند، اين گرما فقط صرف تغيير حالت ماده از جامد به مايع مي شود.

149-           گرماي نهان ذوب را تعريف کنيد. مقدار گرمايي که يک جسم جامد در دماي نقطه ذوب از محيط مي گيرد تا در همين دما از حالت جامد به مايع تبديل شود.

150-           جدول مقابل گرماي نهان ذوب را براي جرم يک کيلوگرم  آورده است. "کيلوژول برابر با 1000 ژول است" ص ( 55 )

151-           گرماي نهان انجماد را تعريف کنيد: مقدار گرمايي که يک ماده ي مايع در دماي نقطه انجماد به محيط مي دهد تا از حالت مايع به جامد تبديل شود.

152-           گرماي نهان تبخير را تعريف کنيد: مقدار گرمايي که يک مايع از محيط مي گيرد تا در دماي نقطه جوش از حالت مايع به بخار تبديل شود.

153-           گرماي نهان تبخير يک کيلوگرم آب چقدر است؟ 2250 کيلوژول (يعني اين مقدار گرما را بايد آب بگيرد تا بخار شود.)

154-           سه روش انتقال گرما را بنويسيد. رسانايي – همرفت – تابش

155-           انتقال گرما به روش رسانايي را توضيح دهيد. در اين روش گرما از طريق جنبش مولکول هاي يک ماده و ضربه زدن هر مولکول به مولکول کناري خود به تدريج به تمام ماده منتقل مي شود.

156-           هر چه فاصله ي مولکول ها از هم کمتر باشد گرما با سرعت بيشتري در ماده منتقل مي شود.

157-           رسانايي گرمايي در جامد از مايع بيشتر است و در مايع از گاز بيشتر است.

158-           آيا رسانايي گرمايي در همه جامدات يکسان است؟ توضيح دهيد. خير – در مواد جامد رسانايي گرمايي فلزات از نافلزات بيشتر است. مثلاً آهن از شيشه بيشتر است، و در بين فلزها نيز رسانايي برخي از برخي ديگر بيشتر است مثلاً نقره از مس و مس از آهن بيشتر است.

159-           انتقال گرما به روش همرفت را توضيح دهيد. در اين روش قسمتي از ماده که گرم شده است به سمت بالا حرکت مي کند و قسمت هاي ديگر که هنوز گرم نشده اند جاي آن را مي گيرند بدين ترتيب انرژي گرمايي از يک نقطه به نقاط ديگر منتقل مي شود و ماده کم کم گرم مي شود.

160-           با يک مثال چگالي را تعريف کنيد. چگالي يعني جرم واحد حجم  اگر دو مکعب به حجم يکسان داشته باشيم هر کدام که جرم بيشتري داشته باشد چگالي آن بيشتر است يا اگر دو مکعب که جرم يکسان دارند، هر کدام که حجم کمتري داشته باشد چگالي آن بيشتر است. مثلاً يک مکعب از آهن و يک مکعب از آلومينيم که يک سانتيمتر مکعب حجم دارند جرم آهن بيشتر است.

161-           جدول مقابل را مطالعه کنيد. ص (59 )

جرم يک سانتيمتر مکعب از چند ماده را نشان مي دهد (برحسب گرم) يعني همان چگالي

162-           علت ايجاد جريان همرفتي را بنويسيد. اختلاف دماي بين دو نقطه از ماده (مايع يا گاز) که باعث اختلاف چگالي بين دو نقطه مي شود، وقتي قسمتي از ماده گرم مي شود چگالي آن کم مي شود (فاصله بين مولکول هاي آن زياد مي شود) و به طرف بالا حرکت مي کند و مواد اطراف جاي آن را پر مي کنند.

163-           براي ايجاد جريان همرفتي سه شرط لازم است. آن سه را بنويسيد. 1- ماده بايد مايع يا گاز باشد. 2- بين دو نقطه آن اختلاف دما وجود داشته باشد. 3- قسمت گرم بايد پايين تر از قسمت سرد باشد.

164-           در کدام روش انتقال گرما نيازي به ماده نيست؟ تابش

165-           به کدام قسمت اشعه خورشيد نور مرئي مي گويند؟ نور خورشيد ترکيبي از رنگهاي مختلفي مانند بنفش، آبي، سبز، زرد و قرمز است که به اين قسمت از نور خورشيد نور مرئي مي گويند.

166-           کدام قسمت از اشعه خورشيد ما را گرم مي کند؟ اشعه فروسرخ (مادون قرمز) که نامرئي است.

167-           تبديل انرژي الکتريکي به تابشي را در لامپ معمولي و اتو با هم مقايسه کنيد. در لامپ درصد بيشتر انرژي الکتريکي به فروسرخ و در اتو تقريبا همه ي انرژي الکتريکي به فروسرخ تبديل مي شود.

168-           تعادل دمايي در اجسام را توضيح دهيد. (با رسم شکل) ماده در هر دمايي که باشد مقداري انرژي تابشي از محيط دريافت و مقداري هم در محيط منتشر مي کند. مانند: شکل وقتي جسم سرد و گرم کنار هم قرار مي گيرند مقدار انرژي اي که جسم سرد مي گيرد از انرژي که پس مي دهد بيشتر است و گرم برعکس، بنابراين به تعادل مي رسند. ص ( 63 )

169-           مقدار انرژي تابشي يک جسم به چه عواملي بستگي دارد؟ دماي جسم – رنگ جسم – جنس جسم

170-           دماي مناسب براي محيط زندگي انسان چقدر است؟  20 تا 25 درجه سانتيگراد

171-           چرا انسان گاهي مجبور است دما را کاهش يا افزايش دهد؟ براي يافتن دماي مناسب و مورد نظر براي کارهاي مختلف و زندگي راحت

172-           مهمترين نکته در ايجاد يک دستگاه گرم کننده در محل هاي مسکوني چيست؟ به وجود آوردن يک راه مناسب براي انتقال گرما از منبع گرما به طور يکسان به همه ي نقاط محيط

173-           بخاري چگونه اتاق را گرم مي کند؟ به وسيله جريان همرفتي: هواي اطراف بدنه بخاري گرم شده و به طرف بالا حرکت مي کند و هواي سرد اطراف جاي آن را مي گيرد و بدين ترتيب کل اتاق گرم مي شود، مقداري گرما هم به وسيله تابش بدنه بخاري منتقل مي شود ولي خيلي کم است.

174-           شوفاژ چگونه خانه را گرم مي کند؟ آب در نزديکي منبع گرما (ديگ) گرم مي شود پس از طريق لوله هايي به درون رادياتورها که در محيط نصب شده است حرکت مي کند، وقتي رادياتورها داغ مي شود هواي اطراف خود را به روش همرفت گرم مي کند.

175-           در شوفاژ چند جريان همرفتي وجود دارد؟ در شوفاژ دو جريان همرفتي وجود دارد، يکي در لوله ها و رادياتور و يکي در هواي اتاق اطراف رادياتور.

176-           منابع انرژي تمام نشدني را نام ببريد. انرژي خورشيدي – باد – آب جاري – انرژي گرمايي درون زمين – انرژي امواج – انرژي جزر و مد

177-           منابع انرژي تمام شدني را نام ببريد. نفت – زغال سنگ – گاز طبيعي

178-           چرا صرفه جويي در مصرف انرژي بسيار ضروري است؟ زيرا در جهان امروز مسئله کاهش منابع انرژي و سوخت ها بسيار جدي است و در آينده ممکن است که ديگر نفت و زغال سنگ و گاز نباشد، پس بايد صرفه جويي کرد.

179-           يکي از مهمترين راه هاي صرفه جويي در مصرف انرژي چيست؟ جلوگيري از اتلاف گرما در خانه، مدرسه و ادارات است.

180-           ايجاد يک عادت صحيح در افراد يک جامعه مي تواند به کاهش مصرف انرژي بيانجامد.

181-           بعضي از عادت هاي صحيح صرفه جويي در مصرف انرژي را بنويسيد. پوشيدن لباس هاي گرم در زمستان و پايين آوردن دماي خانه – انداختن پتوي ضخيم در شب و خاموش کردن وسايل گرم کننده – پوشيدن لباس هاي نازک در تابستان و خاموش کردن کولر در شب – استفاده از پنجره دو جداره – عايق بندي ساختمان – استفاده از درزگير براي در و پنجره ها – باز و بسته کردن در و پنجره ها در مواقع ضروري

182-           سردسازي را با استفاده از تبخير مايعات انجام مي دهند، چگونه؟ هر مايعي بخواهد تبخير شود براي تبخير شدن مقداري گرما از محيط اطراف خود جذب مي کند و اين سبب مي شود دماي محيط اطراف کاهش يابد.

183-           يک مثال ساده براي سردسازي بزنيد. مقداري الکل روي دست خود مي ريزيم و آن را فوت مي کنيم، الکل تبخير مي شود و از دست ما گرما مي گيرد و در نتيجه دست ما سرد مي شود.

184-           چرا در قديم براي خنک نگه داشتن آب آن را درون کوزه نگه مي داشتند؟ ديواره ي کوزه مقداري آب به پشت خود تراوش مي کند، اين آب هنگام تبخير از مايع درون کوزه گرما مي گيرد و در نتيجه آب درون کوزه خنک مي شود.

185-           طرز کار يخچال معمولي را به اختصار بنويسيد. ص ( 68 )

186-           چرا لوله هاي پشت يخچال معمولي داغ است؟ در اين قسمت گرماي جذب شده از درون يخچال به بيرون (محيط) منتقل مي شود، تا گاز فريون گرماي خود را از دست بدهد.

187-           چرا لوله هاي پشت يخچال را سياه رنگ مي کنند؟ زيرا رنگ سياه از نظر تابش گرمايي بهتر از رنگ هاي ديگر است.

188-           ماشين گرمايي را تعريف کنيد. ماشيني که انرژي گرمايي را به انرژي مکانيکي تبديل مي کند.

189-           چهار مرحله موتور چهار زمانه (اتومبيل و موتورسيکلت) را بنويسيد و هر يک را تعريف کنيد.

1-     مکش: در اين مرحله مخلوط سوخت و هوا وارد سيلندر مي شود.

2-     فشرده شدن: با بالا آمدن پيستون اين مخلوط فشرده مي شود.

3-     آتش گرفتن : با جرقه ي شمع مخلوط منفجر شده و پيستون را به پايين مي راند.

4-     خروج دود: پيستون بالا آمده و دودهاي حاصل از سوختن را به بيرون مي راند.

190-           طرز کار موتور جت را بنويسيد. هوا به وسيله يک دمنده به داخل موتورجت دميده مي شود سپس با سوخت مخلوط مي گردد، آنگاه مخلوط سوخت و هوا در محفظه ي احتراق شعله ور مي شود و مقدار زيادي گاز داغ با فشار از داخل موتورجت خارج مي شود و در مسير خود توربين را به حرکت در مي آورد.

191-           طرز کار موتور موشک را بنويسيد.

192-           تفاوت بين موتور موشک و موتور جت را بنويسيد. موتور موشک به دليل مسافرت به فضا اکسيژن را به همراه خود حمل مي کند.

 

فصل پنجم

 

193-           چه عواملي مانع دسترسي مستقيم به قسمت هاي داخلي زمين شده است؟ دما و فشار بسيار زياد درون زمين

194-           عميق ترين چاهي که انسان حفر کرده چند کيلومتر است؟ حدود km 13

195-           دانشمندان چگونه به مطالعه درون زمين مي پردازند؟ با کمک روش هاي غير مستقيم مانند مطالعه مواد مذاب خارج شده از دهانه آتشفشان ها، دما و ترکيب چشمه هاي آب گرم و امواج زلزله

196-           بيشترين آگاهي در مورد جنس و ساختمان قسمت هاي درون زمين چگونه به دست مي آيد؟ با امواج زلزله

197-           لايه هاي زمين را نام ببريد.(به ترتيب از درون به بيرون) هسته – گوشته – پوسته

198-           داغ ترين قسمت داخلي زمين هسته است که به دو قسمت داخلي و خارجي تقسيم مي شود.

199-           چرا مواد هسته متراکم تر از بقيه لايه ها است؟ به علت فشار زيادي که به آنها وارد مي شود.

200-           جنس هسته ي زمين از چيست؟           آهن – نيکل

201-           هسته داخلي حالت    جامد  و هسته خارجي حالت   مايع   دارد.

202-           با هسته ي آهن – نيکل کدام ويژگي زمين را توضيح مي دهند.    خاصيت مغناطيسي

203-           شکل مقابل را توضيح دهيد. ص( 75 )

204-           نرم کره را تعريف کنيد؟  قسمت خميري شکل گوشته را نرم کره مي گويند

205-           نرم کره چه ويژگي دارد؟

در نرم کره دما و فشار به صورتي است که مواد به نقطه ي ذوب خود نزديک هستند و درصد ناچيزي از مواد به حالت مذاب اند.

206-           مواد سازنده گوشته را بنويسيد؟   سيليسيم  - اکسيژن  -  آهن –منيزيم - کلسيم

207-           پوسته شامل چه قسمتهايي از زمين است؟  از بلندترين کوه ها تا عميق ترين نقاط اقيانوس ها در بر مي گيرد.

208-           ضخامت پوسته در اقيانوس ها   8 تا 12 کيلومتر و در قاره ها 20 تا 60 کيلومتر است.

209-           پوسته قاره اي چند لايه است و جنس هر لايه از چيست؟

دو لايه – لايه ي بالايي سيليسيم و آلومنيوم و لايه ي پاييني بيشتر از سيليسيم ، منيزيم و آهن است.

210-           پوسته اقيانوسي که در زير قاره ها هم کشيده شده است از چه عناصري ساخته شده است؟ سيليسيم ، منيزيم ، آهن

211-           با رسم شکل سنگ کره را تعريف کنيد؟ ص( 76 )

پوسته سنگي و سخت زمين به همراه قسمت سنگي گوشته را سنگ کره مي گويند

212-           علت وقوع زلزله را به حرکات    سنگ کره    بر روي   نرم کره    مربوط مي دانند.

213-           ضخامت سنگ کره در اقيانوس ها بيشتر است يا در قاره ها ؟ چرا؟

در قاره ها – زيرا پوسته قاره اي ضخيم تراست و  از دو لايه تشکيل شده است.

 

 

فصل ششم

 

 

 

نوشته شده توسط عبدالعزیز نیکخواه  | لینک ثابت |