پنجشنبه چهارم خرداد 1391 17:19

نوشته شده توسط عبدالعزیز نیکخواه  | لینک ثابت |

تمرینات فصل2 کلاس دوم پنجشنبه چهارم خرداد 1391 10:48

تمرين كنيد ص 23
در جدول زير نامه چند جسم نوشته شده است. مشخص كنيد كه كداميك چشمه نور (منير) و كدام يك غيرمنير است؟

 

خورشيد

ماه

تلويزيون

سياره زهره

لامپ مهتابي

ستارگان

چشمه نور

*

 

*

 

*

*

غير منير

 

*

 

*

 

 

 

آزمايش ص 23

جواب: چند تكه مقواي مستطيل شكل كوچك(حدودا ابعاد  10 در 4 سانتيمتر) را انتخاب ميكنيم و سپس همه ي آنها ر اروي هم قرار مي دهيم و يك سوراخ يا شكاف باريك در بالاي آنها ايجاد مي كنيم.

سپس آنها را بصورت عمودي روي ميز قرار مي دهيم به گونه اي كه سوراخها بالا باشد.سپس يك باريكه نور توسط چراغ قوه يا ليزر اسباب بازي به سوراخ اولين مقوا مي تابانيم.از دوستمان مي خواهيم تا درطرف ديگر مقوا ها بايستد و مقواها را آنقدر جابجا كند تا نور را ببيند در پايان خواهيم ديد كه همه مقواها در يك راستا قرار گرفته اند!پس نور به خط راست منتشر مي شود.

 

آزمايش ص 24

شيشه يك جسم شفاف است واگر با آن لامپ مهتابي را مشاهده كنيم همه ي نور مهتابي را مي بينيم ولي كاغذ پوستي يك جسم نيم شفاف است چون نور از آن عبور مي كند ولي اجسام از پشت آن به خوبي مشخص نيست... مقوا جسم كدر است چون هيچ نوري از آن عبور نمي كند

فكر كنيد :ص 27

در هنگام روز،‌در اتاق هايي كه پنجره دارند، معمولاً چراغ روشن نمي كنيم. با وجود اين اشياي داخل اتاق را مي بينيم.علت را توضيح دهيد. (Olooms.ir)

چون نور چشمه ي نوري كه به اجسام غيرمنير تابيده بازتاب پيدا كرده و به چشم ما مي رسد و در نتيجه اجسام غيرمنير ديده مي شوند.  

 

آزمايش ص 29

دراين آزمايش با هر زاويه اي نور را به آينه بتابانيم، با همان زاويه نيز نور از سطح آينه بازتاب مي كند (قانون بازتاب نور)

مشاهده كنيد : ص 30
روبروي يك آينه تخت بايستيد و به تصوير خود در آينه نگاه كنيد. اكنون دست چپ خود را بلند كنيد. تصوير كدام دست خود را بلند مي كند؟ تفاوت شما با تصويرتان چيست؟ نتيجه را پس از بحث در گروه به كلاس گزارش دهيد.

تصوير دست راست بالا مي رود. بدن ما يك جسم حقيقي است اما تصوير مجازي است و وجود خارجي ندارد.

بنابراين مي گوييم در آينه تخت، تصوير خاصيت وارون جانبي دارد.

مشاهده كنيد ص 31

جواب: اين نقطه كانون آينه مقعر نام دارد ومحلي است كه پرتوهاي بازتاب درآن نقطه جمع مي شوند وبه دليل متمركز كردن پرتوهاي نور، انرژي گرمايي در آن نقطه زياد است وباعث سوختن مي شود.


اطلاعات جمع آوري كنيد. ص 38
تعدادي عينك طبي را بررسي كنيد و بگوئيد كه آيا عدسي آن ها واگراست يا همگرا . از چه روشي براي تعيين واگر يا همگرا بودن عدسي استفاده مي كنيد؟
براي تعيين محدب يا مقعر بودن عدسيها راههاي مختلفي وجود دارد  (Olooms.ir)
1 – آنها را در مقابل نور قرارداده هر كدام نور را متمركز كنند محدب،‌هر كدام پراكنده كنند ،‌مقعر.
2 – در عدسي هاي مقعر تصوير هميشه كوچكتر و مستقيم اما در محدب اين طور نيست. تصوير بزرگتر است.
3 – هر كدام بر روي پرده تصوير تشكيل دهند محدب هستند. 

  پرسش و پاسخ متن فصل دوم :
1 – نور چيست؟ غير از نور دو صورت ديگر انرژي كه مانند نور عمل مي كنند نام ببريد.

نور صوتي از انرژي است كه از منبع توليد جدا شده و با سرعت بسيار زياد در فضا منتشر مي شود. امواج راديويي، اشعه X 

  2 – چرا اجسام غيرمنير ديده مي شوند؟

زيرا نوري كه از چشمه ي نور به آنها برخورد مي كند پس از بازتاب به چشم ما مي رسد 

  3 – چند دليل بيان كنيد كه نور در خط مستقيم سير مي كند؟

الف) ايجاد سايه
ب) پديده خسوف و كسوف
ج) مشاهده ي باريكه نور از يك روزنه
ج) پشت سر خود را نمي توان ديد 

  4 – در چه اجسامي بازتاب نور بيشتر و در چه اجسامي كمتر است؟

در اجسامي كه سطح صاف و براق دارند، بازتاب نور بيشتر است و در اجسامي كه سطح تيره و ناصاف دارند بازتاب كمتر است.

5 – علت شكست نور چيست؟ (Olooms.ir) تغيير در سرعت نور در محيط هاي مختلف است

6 – منظور از طيف نور چيست و طيف نور سفيد شامل چند رنگ است؟نورهاي رنگي حاصل از پاشيدگي نور توسط منشور را طيف مي گويند. هفت رنگ

7 – دو نوع عدسي را نام برده و كدام نور را متمركز مي كند؟عدسي محدب – عدسي مقعر و عدسي محدب نور را متمركز مي كند. 

نوشته شده توسط عبدالعزیز نیکخواه  | لینک ثابت |

تمرینات فصل1 کلاس دوم پنجشنبه چهارم خرداد 1391 10:47

فكر كنيد :
در اين متن به چند خاصيت فيزيكي گوگرد مشاهده شده است،‌با كشيدن خط زير هر خاصيت آن ها را مشخص كنيد:«گوگرد جامد شكننده زردرنگي است كه در دماي 119ºC ‌ذوب مي شود و در دماي 445ºC به جوش مي آيد. اين نافلز جريان برق را از خود عبور نمي دهد وارد آب حل نمي شود» .

فكر كنيد :
آيا مي توان تغيير فيزيكي را به تغيير در شيوه ي قرارگرفتن ذره هاي سازنده يك ماده در كنار هم نسبت دارد؟
چون در تغيير فيزيكي خود ذرات هيچ تغيري نمي كند، بلكه جنبش و سرعت آن ها نسبت به همديگر تغيير مي كند. 

فكر كنيد :
درهر مورد با بيان علت ،‌تغييرهاي شرح داده شده را در دو دسته ي فيزيكي و شيميايي قرار دهيد.

تغيير

نوع

دليل

ماست پس از مدتي ماندن در هواي گرم ترش مي شود
بر اثر مصرف بيش از اندازه ي قند دندان ها سياه مي شوند
كشيدن سمباده روي يك ظرف نقره اي تيره به آن جلا مي بخشد
گوشت سرخ بر اثر پخته شدن به رنگ قهوه اي در مي آيد
سطح تيرآهن پس از مدتي رنگ سرخ مايل به قهوه اي پيدا مي كند

شيميايي
شيميايي
فيزيكي
شيميايي
شيميايي

تغييرذرات
تغيير ذرات
تغييرنكردن ذرات
تغييرذرات
تغييرذرات و زنگ زدن

 

 

فكر كنيد :
1 – كداميك از واژه هاي زير براي بيان تغيير فيزيكي و كداميك براي معرفي تغيير شيميايي بكار مي روند.

خردكردن ، ساييدن ، ذوب شدن ، تبخير شدن ، آسياب كردن----> تغيير فيزيكي(Olooms.ir)
فاسد شدن ، زنگ زدن، سوزاندن ----> تغيير شيميايي  

 

  2- براي شمع سه خاصيت فيزيكي و يك خاصيت شيميايي مثال بزنيد.

خاصيت شيميايي :‌به آساني مي سوزد

خاصيت فيزيكي: جامد است – براثر گرما ذوب مي شود – رنگ آن معمولاً سفيد مايل به زرد است.  

 

  3- آيا مي توانيد تغيير شيميايي را به تغيير در ساختار ذره هاي سازنده ي ماده نسبت داد ؟ با توجه به شكل زير پا سخ خود را توضيح دهيد

 

بله،‌چون مولكول هاي سه اتمي گاز NO2 قهوه اي رنگ وقتي سرد مي شود به مولكول هاي شش اتمي N2O4 بي رنگ است تبديل مي شود پس چون ساختار مولكولي عوض شده تغيير شيميايي است.  

 

 

آزمايش كنيد ص 8

1-     خير تغيير فيزيكي است چون با گرم شدن آب ، اكسيژن محلول در آب به صورت حباب خارج مي شود وبه سطح آب مي آيد

2-     خير تغيير فيزيكي است چون باباز شدن درب نوشابه ، فشار از روي نوشابه برداشته شده وگاز محلول در نوشابه به صورت حباب خارج مي شود وبه سطح آن مي آيد

3-     بله تغيير شيميايي است .زيرا براثر واكنش بين قرص جوشان  وآب گازي توليد مي شود(ماده جديد) كه به صورت (Olooms.ir)حباب خارج مي شود.

4-     خير تغيير فيزيكي است چون با گرم شدن آب سرد، گازهاي محلول درآب سرد خارج شده وبه صورت حباب به سطح ليوان مي آيند.

5-     واكنش بين سركه وجوش شيرين يك واكنش شيميايي است زيرا حبابهاي آزاد شده نشاندهنده توليد ماده جديد(كربن دي اكسيد) است.

 

فكر كنيد :
معلوم كنيد كه در هر مورد تغيير توضيح داده شده فيزيكي يا شيميايي است؟ آيا با اطلاعات داده شده مي توان به اين پرسش پاسخ داد؟ چرا؟

1- يك مايع بي رنگ بر اثر گرم شدن به مرور ناپديد مي شود.
فيزيكي : چون تبخير شده است

2 – يك مايع سرد مي شود و جامدي در ظرف ته نشين مي شود.
فيزيكي :‌چون وقتي سرد مي شود مقداري از مواد محلول آن رسوب مي كند

3 – يك ماده ي جامد آبي رنگ در آب حل مي شود و آب را به رنگ آبي درمي آورد.
فيزيكي : چون ماده در آب حل شده است.(همچنين ممكن است شيميايي باشد واطلاعات كامل نيست.)

4- يك ماده جامد گرم مي شود وبوي تندي به مشام مي رسد.

فيزيكي (مثل بخارشدن قرص نفتالن –تصعيد)

 

 

فكركنيد ص 10

1-     هيدروژن+اكسيژن  ««««  آب

2-     زنگ آهن  «««««  اكسيژن+ آهن

 

طراحي كنيد ص12

اگر روي يك شمع روشن يك سرپوش (مثلا ليوان وارونه) قرار دهيد چند لحظه بعد شمع خاموش مي شود كه نشاندهنده نرسيدن اكسيژن به شمع است ووجود اكسيژن را براي سوختن ثابت ميكند...

 

فكركنيدص 12

نظريه لاوازيه را ثابت ميكند كه براي سوختن به اكسيژن نياز است.زنگ زدن نيز نوعي سوختن است!چون آهن با اكسيژن تركيب مي شود.پس براي زنگ زدن نيزاكسيژن مصرف ميشود...سيم ظرفشويي اكسيژن درون لوله را مصرف ميكند درنتيجه سطح آب (Olooms.ir) درلوله بالا مي آيد.

 

طراحي كنيد ص 13

بله...باقرار دادن يه ظرف فلزي سرد روي شعله مي توان قطرات آب را مشاهده كرد...

 

بحث كنيد ص 14

1-     بستن شير گاز= متوقف كردن سوخت

2-     بستن دروپنجره ها= جلوگيري از ورود اكسيژن به اتش

3-     پاشيدن اب سرد= جلوگيري از گرم شدن (سرد كردن)

 

فكر كنيد
گرماده يا گرماگير بودن هر يك از تغييرهاي فيزيكي و شيميايي زير را با آوردن دليل مشخص كنيد.
1 – تبخير آب = گرماگير : زيرا براي تبديل آب به بخار گرماي زيادي لازم است.
2 – پختن غذا= گرماگير :‌براي اينكه غذا پخته شود به انرژي گرمايي نياز دارد.
3 – سوختن نفت = گرماده : زيرا وقتي نفت شروع به سوختن مي كند مقداري زيادي گرما توليد مي شود.  

 

 

فكركنيد ص16

1-     درحالت زيرافتاب : هرچه ماده گرمتر شود،تغيير شيميايي زودترانجام مي شود.

2-     كاغذ خرد شده: هرچه ماده ريز تر باشد وسطح تماس ان بيشتر باشد سريعتر واكنش مي دهد

3-     پس از سه ساعت: هرچه غلظت ومقدار ماده(سوخت) بيشتر باشد(Olooms.ir) سريعتر واكنش مي دهد(اتش مي گيرد)

 

تفسيركنيد ص 19

شكل (پ).. زيرا باسوختن شمع،مقداري از فراورده هاي آن بصورت گاز آزاد ميشود.باجلوگيري از فرار آنها ميتوان ثابت كرد كه جرم واكنش دهنده وفراورده برابر است.

 

فكركنيد
با دقت به تصوير زير نگاه كنيد. واكنش دهنده ها و فرآورده هاي واكنش نشان داده شده را مشخص كنيد. اگر مولكول هاي موجود در دو طرف اين واكنش را روي كفه ي ترازو قرار دهيد، كدام سمت سنگين تر خواهد بود؟ چرا؟

هر دوكفه با هم برابر هستند . (Olooms.ir) چون طبق قانون پايستگي جرم در يك واكنش شيميايي جرم واكنش دهنده ها برابر جرم فرآورده ها مي باشد.  

 

نوشته شده توسط عبدالعزیز نیکخواه  | لینک ثابت |

تمرینات فصل1 کلاس اول پنجشنبه چهارم خرداد 1391 10:46

فكر كنيد فصل 1 صفحه 3
چه مشاهده هايي سبب شد تا دموكريت به ذره هاي سازنده مواد مختلف شكل هاي گوناگوني را نسبت دهد؟
دموكريت با مشاهده خواص ظاهري مواد از طريق مشاهده كردن، چشيدن ،‌لمس كردن و آثاري كه برروي حواس او ايجاد مي كرد، براي ذره هاي سازنده، مواد مختلف شكل هاي گوناگوني را در نظر گرفت. مثلاً هنگام چشيدن مواد ترش چون باعث سوزش زبان و لب ها مي شد تصور مي كرد به شكل لوزي هستند و لبه هاي تيز و برنده هستند و با مشاهده قطرات آب آن ها را كروي فرض مي كرد.

فكر كنيد صفحه 4
اگر امكان پرسيدن پرسش هاي زير از دالتون فراهم بود، شنيدن چه پاسخ هايي را انتظار داشتيد؟
1 – آيا جرم همه اتم هاي آهن با هم مساوي است؟
بله ، اتم هاي سازنده يك عنصر كاملاً شبيه يكديگر هستند بنابراين اتم هاي آهن همگي هم اندازه هستند و جرم آن ها با هم مساوي است.
2 – آيا مي توان عنصرهاي تازه اي را در آزمايشگاه ساخت؟
خير، زيرا دالتون عقيده داشت اتم ها را مي توان به وجود آورد و نمي توان از ميان برد. پس نمي توان اتمي را در آزمايشگاه ساخت.(olooms.ir)
3 – آيا مي توان مس را به طلا تبديل كرد؟
خير، زيرا اتم هيچ عنصري نمي تواند به اتم عنصرديگري تبديل شود

فكر كنيد :صفحه 7
امروزه، مس، گوگرد و اكسيژن را به عنوان عنصر مي شناسيم. با اين حال :
1 – آيا برداشت دالتون از مفهوم عنصر درست و كامل بوده است؟
برداشت دالتون تا حدودي درست بوده است. دالتون عنصر را ماده اي مي دانست كه از يك نوع اتم ساخته شده است.
2 – شما عنصر را چه تعريف مي كنيد؟
عنصر ماده اي است كه ذره هاي سازنده ي آن اتم يا مولكول هايي هستند كه از اتم هاي يكسان ساخته شده اند.

آزمايش كنيد ص 7

1- پاسخ: بطري كمي فرو مي رود.

2- بطري نسبت به مرحله قبل(خالي) كمتر فرو مي رود.

3- وقتي از زير سطح آب  بطري را مي فشاريم،سطح آب كمي بالاتر مي آيد.ولي اگر از بالاي سطح آب فشار دهيم ، سطح آب تغييري نمي كند.

4- بطري يخ زده با فشردن، اصلا فرو نمي رود!

اكنون به اين پرسش ها پاسخ دهيد:

1- نتيجه مي گيريم كه درگاز ها فاصله بين ذرات سازنده زياد است پس با فشردن، بيشتر فرو مي رود ولي درمايع كمتر است ودرجامد اين فاصله(فضاي خالي ) خيلي خيلي كم...

2- چون يخ جامد است پس فضاي خالي بين مولكولهايش بسيار كم است وفشرده نمي شود ولي آب چون مايع است ،فضاي خالي آن نسبت به جامد كمي بيشتر است وفشرده مي شود.

3- درحالت گاز(بطري خالي) ...(olooms.ir) مقدار فضاي خالي در گاز ها بيشتر است وبعدازآن درمايعات و در جامدات فضاي خالي خيلي كم است.

4- خاصيت تراكم پذيري (فشرده شدن)

5-  جك هاي روغني - كپسول هاي گاز و...

 

تفسيركنيد ص 9

پاسخ كلي اين فعاليت:

هرچه آب گرمتر باشد، جنبش مولكولهاي آن بيشتر است.درنتيجه سريعتر وارد آلو مي شود پس آب درآب داغ جنبش مولكولها خيلي بيشتر است.

درآزمايش پخش شدن جوهر درآب نيز هرچه آب داغتر باشد جنبش مولكولهاي آن بيشتر است و مولكولهاي جوهر را سريعتر درآب پخش ميكند.

فكركنيد ص 9

عسلي كه درآفتاب بوده است. چون گرمتر شده وفاصله بين مولكولهاي آن بيشتر شده  وشل تر است.

فكر كنيد صفحه 10
در هر عبارت به جاي نقطه چين واژه اي مناسب قراردهيد

كاهش يا افزايش – (olooms.ir)  گرم كردن يا سرد كردن

با افزايش دما جنبش ذره هاي ماده افزايش مي يابد

با گرم كردن يك مايع مي توان آن را به بخار تبديل كرد

 

آيا از دو عبارت بالا مي توان نتيجه گرفت كه : «جنبش ذره ها در حالت گازي بيشتر از حالت مايع است»؟؟

بله .. هرچه يك ماده به حالت گاز نزديكترباشد جنبش ذرات آن بيشتر خواهد بود وهرچه به جامد نزديك باشد جنبش ذراتش كم خواهد شد.مچنين گرما نيز باعث افزايش جنبش وحركت مولكولهاي ماده مي شود.(olooms.ir)

 

نوشته شده توسط عبدالعزیز نیکخواه  | لینک ثابت |

تمرینات فصل2 کلاس اول پنجشنبه چهارم خرداد 1391 10:44

مشاهده كنيد صفحه 13


1 – يك دما سنج معمولي را مورد مشاهده قرا ردهيد. درباره طرز كار با آن بر اساس انبساط و انقباض با دوستان خود گفت و گو كنيد.
هنگامي كه دماسنج را در كنار جسم گرم قرار مي دهيم، مايع درون دما سنج بر اثر گرما منبسط شده و بالا مي رود و اگر دماسنج را در كنار جسم سرد قرار مي دهيم، مايع درون دما سنج بر اثر سرما منقبض شده و پائين مي آيد.

2- يكي دماسنج پزشكي راازنظر شكل ظاهري و.... با دماسنج معمولي مقايسه كنيد.

محدوده دماي دماسنج پزشكي  35 تا 42 درجه ولي دماسنج معمولي 0 تا 100 درجه است.

دماسنج پزشكي كوچكتر ودقيقتراست ولي دماسنج معمولي بزرگتر است.

دماسنج پزشكي داراي يك خميدگي بالاي مخزن است ولي دماسنج معمولي خير.

دماسنج پزشكي براي اندازه گيري دماي بدن ولي دماسنج معمولي براي اندازه گيري دماي اشيا ومحيط است.

و...........

3 – چرا در مسير مايع درون دماسنج پزشكي يك خميدگي ايجاد كرده اند؟
خميدگي بالاي مخزن جيوه سبب مي شود كه هنگام اندازه گيري دماي بدن بيمار جيوه مايع به مخزن برنگردد و پزشك فرصت كافي براي خواندن دماي دقيق را داشته باشد. (olooms.ir) البته قبل از هر بار استفاده دماسنج را به شدت تكان مي دهند تا جيوه به مخزن باز گردد. 

4- پاسخ : زيرا احتمال سرايت وورود ميكروب هاي بيماريزا از داخل دهان بيمار قبلي به بيمار بعدي بسيار زياد است...اگر آن را با آب جوش ضدعفوني كنيم، دماسنج مشكند (چون آب جوش 100 درجه دما دارد ودماسنج پزشكي فقط تا 42 درجه را اندازه مي گيرد)

يك پله بالاترص 14:

1- پاسخ: يكي بادكنك كم باد يا توپ كم باد را دراتاق گرم يا زير آفتاب قرار مي دهيم.مشاهده مي كنيم كه براثرانبساط گاز درون آن پربادتر خواهدشد.

2 – براي جداكردن دو ليوان كه در هم گير كرده اند چه راهي پيشنهاد مي كنيد؟
داخل ليوان دروني مقداري آب سرد مي ريزيم و ليوان بيروني را داخل يك ظرف آب گرم قرار مي دهيم ليوان دروني در اثر سرما منقبض مي شود در حاليكه ليوان بيروني در اثر گرما – منبسط مي شود ، بنابراين براحتي از يكديگر جدا مي شوند.

تفسير يافته هاص14

1- تاچه دمايي سردشدن آب سبب انقباض شده است؟

تا دما ي 4 درجه سانتيگراد

2- پاسخ: از 4 درجه به پايين

3-  بله ... آب ازدماي 4 درجه به پايين به جاي انقباض،منبسط مي شود!

تفسيركنيد ص 15

الف) گازها

ب) بله...ميزان انبساط جامدهاي فلزي از جامدهاي نافلز بيشتر است.

تفسير كنيد

1 – براي بازكردن در فلزي يك ظرف شيشه اي كه بسيار سفت شده است آن را زير آب داغ مي گيرند؟ (olooms.ir) چرا؟


زيرا در فلزي بر اثر گرما سريع تر از ظرف شيشه اي منبسط مي شود ، بنابراين در ظرف به راحتي باز مي شود.
2 – يك گلوله مسي و يك صفحه ي آهني كه روي آن سوراخي دايره اي شكل به قطر گلوله وجود دارد در اختيار داريم. در دماي معمولي گلوله مي تواند از سوراخ عبور كند . با توجه به نمودار بالا به اين دو سؤال پاسخ دهيد.
الف) اگر گلوله مسي و صفحه آهني را تا دماي نسبتاً زيادي گرم كنيم آيا گلوله باز هم از سوراخ رد مي شود؟ چرا؟
خير، زيرا گلوله ي مسي در اثر گرما بيشتر از صفحه ي آهني منبسط مي شود. در نتيجه حجم گلوله ي مسي از صفحه آهني بيشتر افزايش مي يابد و گلوله از سوراخ رد نمي شود.
ب ) اگر گلوله از آهن و صفحه از مس باشد چه وضعي پيش مي آيد؟
گلوله ي آهني از صفحه ي مسي به راحتي عبور مي كند زيرا صفحه بيشتر از گلوله منبسط مي شود.

3- ابتدا شيشه براثرگرما كمي منبسط مي شود پس سطح مايع در لوله پايين مي رود.سپس مايع درون بطري نيز گرم ومنبسط شده وشروع به لالا رفتن از لوله مي كند. (olooms.ir)

4- تا بر اثر گرماي زياد وانبساط لوله، با كشيده شدن لوله،لوله نتركد!

 

نوشته شده توسط عبدالعزیز نیکخواه  | لینک ثابت |

تمرینات فصل3 کلاس اول پنجشنبه چهارم خرداد 1391 10:43

آزمايش كنيد ص 22

پاسخ:

دوليوان را از آب پر مي كنيم و درون يكي از آنها مقداري الكل (يانمك) مي ريزيم. وهر دو را در يخ ساز يخچال قرار مي دهيم. پس از مدتي هردورا خارج مي كنيم و مشاهده خواهيد كرد كه ليوان آب خالص زودتر از ليواني كه درون آن الكل يا نك ريخته ايم منجمد شده است.

بپرسيد وبراي همكلاسيهاي.... ص 22

1- چرانبايد از نمك به عنوان ضديخ استفاده كرد؟

چون نمك درون رادياتور اتومبيل رسوب مي دهد وباعث گرفتگي لوله ها مي شود...همچنين باعث پوسيدگي لوله ها مي شود.

2- پاسخ: خير آزمايش استانداردي نيست.چون بستگي به درجه يخچال ومقدار ضد يخ دارد. همچنين ضد يخ علاوه بر جلوگيري از يخ زدن آب رادياتور،از جوش آمدن سريع آن جلوگيري ميكند.

تحقيق كنيد ص 23

پاسخها:

1- بله . دوظرف هم شكل ويك اندازه را پرازآب ميكنيم ويكي را روي شعله ميگذاريم پس ز مدتي مايع درون ظرفي كه گرم شده است كمتر شده(تبخير شده) (olooms.ir)

2- بله-كمي آب درون يك بشقاب ريخته وبه همان ادازه آب درون ليوان ميريزيم.پس از مدتي مشاهده مي كنيم كه آب درون بشقاب بيشتر تبخيرشده است.

3- خير-دوظرف هم شكل ويك اندازه را انتخاب ميكنيم ودرون يكي از آنها آب ودرو ديگري به همان اندازه الكل مي ريزيم.وسطح مايع را در دوظرف علامت مي زنيم. پس از مدتي ميبينيم كه مقدار الكل كمترشده است. پس سرعت تبخير الكل بيشتر ازآب است.

4- بله- دوسيني هم شكل انتخاب ميكنيم ودرون هردو را مقدار كمي آب ميريزيم(به يك اندازه) ويكي از آنها را با بادبزن باد مي زنيم! مشاهده مي كنيم كه زودتر تبخير ميشود.

فكر كنيد ص 24

عوامل مؤثر بر سرعت تبخير را برشماريد و علت تأثير هر عامل را با توجه به طبيعت ذره اي ماده و ويژگي هاي آن (نظريه مولكولي) توضيح دهيد.

1 – گرم كردن :
وقتي به يك مايع گرما مي دهيم جنبش مولكول ها زيادتر مي شود. به يكديگر برخورد كرده فاصله بين آنها بيشتر مي شود. در نتيجه نيروي ربايش كمتر شده و سريعتر به هوا پرتاب مي شوند.

2 – سطح مايع:
هر چه مساحت سطح مايع بيشتر باشد مولكول ها فرصت بيشتري براي آزاد شدن از سطح مايع پيدا مي كنند بنابراين زودتر تبخير مي شوند.

3 – وزش باد :
وزش باد سبب مي شود مولكول هايي كه در سطح مايع قرار دارند سريعتر از مايع جدا شده و وارد هوا شوند.
4 – نوع مايع :
هر چه نيروي ربايش بين مولكول هاي مايع بيشتر باشد سرعت تبخير كمتر است.
5 – ناخالصي :
هر چه ناخالصي بيشتر باشد مايع غليظ تر شده نيروي ربايش بين مولكول ها زيادتر مي شود، فاصله بين مولكول ها كمتر مي شود و سرعت تبخير كاهش مي يابد.

6 – رطوبت :
هر چه رطوبت هوا بيشتر باشد تعداد مولكول هايي كه از سطح مايع جدا مي شوند(olooms.ir) با تعداد مولكول هايي كه به مايع باز مي گردند تقريباً مساوي مي شود و در نتيجه تبخير كاهش مي يابد.

فكر كنيد ص 26

چرا در محيط هاي مرطوب مثل حمام، لباس هاي خيس ديرتر خشك مي شوند؟

محيط هايي مانند حمام از بخار آب اشباع شده است بطوريكه گاهي اوقات سرعت بخار با سرعت ميعان برابر شده و تبخير صورت نمي گيرد.
آيا مي توانيد پاسخ اين پرسش را به طور كلي به عنوان يكي ديگر از عوامل مؤثر بر سرعت تبخير بيان كنيد؟

بله ، هر چه رطوبت بيشتر باشد، سرعت تبخير كاهش مي يابد

فكر كنيد ص 26

بارش باران چه ارتباطي با ميعان بخار آب دارد؟

بخار آب بر اثر سرما در ارتفاعات متراكم شده به قطرات آب تبديل مي شود يعني عمل ميعان صورت گرفته است.

اطلاعات جمع آوري كنيد

نوشيدن مداوم آب مقطر – يعني آبي كه هيچگونه مواد معدني ندارند – براي سلامتي زيان آور است. چرا؟

در آب هاي نوشيدني معمولي تركيبات مختلف از جمله آهن، كلسيم و فلوئوروجود دارد كه تا حدودي نياز قسمت هاي مختلف بدن از جمله استخوان ها،‌خون ،‌دندان و غيره را برطرف مي كند. چون آب مقطر مواد معدني ندارد با مصرف مداوم آن بدن دچار كمبود اين مواد مي شود.

فكر كنيد ص 28
اگر در يك ظرف شيشه اي دربسته تعدادي قرص نفتالين بيندازيم، پس از مدتي چند بلور بسيار ريز نفتالين روي ديواره ي ظرف و اطراف در آن مشاهده مي شود. علت چيست؟ (olooms.ir)
قرص هاي نفتالين ابتدا به حالت بخار در مي آيند (تصعيد) در اثر تماس با فضاي بالاي ظرف ، سرد شده و دوباره به بلورهاي ريز نفتالين تبديل مي شوند (چگالش)

فكر كنيد ص 29
1 – چرا وقتي از استخر بيرون مي آييد بدن شما احساس سرما مي كند؟

زيرا آب موجود بر روي سطح بدن براي تبخير شدن نياز به گرما دارد و اين گرما را از بدن ما دريافت مي كند، بنابراين احساس سرما مي كنيم.

2- پاسخ: كوزه سفالي داراي منافذ(سوراخ) بسيار ريزي است.هنگامي كه كوزه پرازآب باشد مقدار كمي از آب درون كوزه ازطريق ازين سوراخها به سطح خارجي كوزه تراوش ميكند.سپس تبخير ميشود وچون تبخير گرماگيراست،گرماي آب درون كوزه را ميگيرد وآب كوزه خنك مي ماند.

فكر كنيد ص 30

تغيير حالتهاي گرماده: انجماد- ميعان وچگالش

(olooms.ir) تغييرحالتهاي گرماگير: ذوب - تبخير وتصعيد

 

نوشته شده توسط عبدالعزیز نیکخواه  | لینک ثابت |

تمرینات فصل4 کلاس اول پنجشنبه چهارم خرداد 1391 10:42

فكر كنيد
هواي پاك و تميز ، بطور عمده مخلوطي از گازهاي اكسيژن ، نيتروژن، كربن دي اكسيد،‌آرگون و مقداري بخار آب است. 1- اين هوا چه نوع مخلوطي است، همگن يا ناهمگن ؟ چرا؟
مخلوط همگن . چون گازهاي تشكيل دهنده هوا به طور يكنواخت در همه جا پخش شده اند و نمي توان آن ها را به آساني از هم تشخيص داد.

2 – اطلاعات جمع آوري كنيد:
1 – آلياژ طلا را چگونه تهيه مي كنند؟
باتوجه به عيار طلا، طلا را با مقدار معيني نقره و مس حرارت داده و با يكديگر مخلوط مي كنند.
2 – چگونه طلاي واقعي را از بدل تشخيص مي دهند؟
باتوجه به مشخصات ظاهري و يا از سنگ محك و تيزاب استفاده مي كنند. براي تشخيص جسم مورد نظر را روي سنگ محك مي كشند تا اثري بر روي سنگ باقي گذارد. سپس از محلول تيزاب مقداري بر روي آن مي ريزند. اگر طلا، غيرواقعي باشد، اثر آن بر روي سنگ كاملاً محو مي شود ولي اگر طلا واقعي باشد اثر زرد رنگ روشني برجاي مي گذارد.


فكر كنيد1 – با توجه به جدول ص 39 كدام حل شونده بيشتر در آب مي شود. آهك يا گچ؟
گچ ، در مقدار مساوي آب (100 ميلي ليتر) تعداد بيشتري گچ حل مي شود.

2 – يك ليتر محلول سيرشده ي كدام ماده سنگين تر است. شكر يا نمك ؟
محلول سيرشده شكر، از حل شدن 205 گرم شكر در 100 ميلي ليتر آب بدست مي آيد. در حالي كه محلول سيرشده نمك حاصل حل شدن 38 گرم نمك در 100 ميلي ليتر آب است. اگر مقدار آب در هر مورد يك ليتر باشد، محلول سيرشده شكر در آب از محلول سيرشده نمك در آب سنگين تر است.

فكر كنيد : ماهي ها در آب هاي سرد اكسيژن بيشتري در اختيار دارند يا در آب هاي گرم ؟ چرا؟
در آب هاي سرد زيرا ميزان حل شدن گاز در آب سرد بيشتر از آب هاي گرم است.

فكر كنيد1 – باتوجه به جدول زير آيا مي توانيد دو راه براي جدا كردن براده آهن از خاك اره از مخلوط آن ها با يكديگر پيشنهاد كنيد؟ توضيح دهيد.
جريان برق را از خود عبور مي دهد
سنگين تر از آب است
جذب آهن ربا مي شود
برخي از خواص آهن
جريان برق را از خود عبور نمي دهد
سبك تر از آب است
جذب آهن ربا نمي شود
برخي از خواص چوب
1- آهن ربا را به مخلوط (آهن – خاك اره) نزديك مي كنيم براده هاي آهن جذب آهن ربا شده و از ظرف خارج مي گردد و خاك اره در ته ظرف باقي مي ماند.
2- مخلوط براده آهن و خاك اره را داخل آب مي ريزيم ، براده آهن سنگين تر از آب است بنابراين در ته ظرف ته نشين مي شود، و خاك اره بر روي سطح آب شناور مي ماند. با سرريز كردن مي توان اجزاء اين دو مخلوط را از يكديگر جدا كرد.

فكر كنيداگر مقداري روغن مايع را درون يك ليوان آب بريزيد، پس از مدتي روغن از آب جدا مي شود و روي آب قرار مي گيرد. چرا؟
در اين حالت براي جداكردن روغن از آب چه روشي پيشنهاد مي كنيد.
چون روغن درآب حل نمي شود و سبك تر از آب است بر روي سطح آب جمع مي شود.
1 – روش سرريز كردن
2 – از ظرف صابون هاي مايع استفاده مي كنيم. بعد از ريختن آب و روغن داخل ظرف آن را وارونه مي كنيم. بعد از اينكه روغن روي سطح مايع قرار گرفت درب را فشار مي دهيم چون آب سنگين تر از روغن است خارج شده روغن در ظرف باقي مي ماند.
3 – از كيسه فريزي استفاده مي كنيم. مخلوط را در داخل آن مي ريزيم، كيسه را به صورت مخروط در آورده، سوراخ بسيار ريزي در پائين مخروط ايجاد مي كنيم. مثل حالت قبل آب و روغن جدا مي شود.

 

نوشته شده توسط عبدالعزیز نیکخواه  | لینک ثابت |

تمرینات فصل5 کلاس اول پنجشنبه چهارم خرداد 1391 10:41

فكر كنيد .
كدام صورت از انرژي در زندگي ما بيشترين استفاده را دارد؟ انرژي الكتريكي بيشترين استفاده را دارد. زيرا اين انرژي به آساني به صورت هاي ديگر تبديل مي شود و دسترسي به آن آسانتر از انرژي هاي ديگر است.

جدول زير را تكميل كنيد.

تبديل انرژي

وسيله يا پديده

مكانيكي به گرمايي

مكانيكي به الكتريكي

شيميايي به الكتريكي

شيميايي به نوراني و گرمايي

الكتريكي به صوتي

شيميايي به مكانيكي

الكتريكي به مكانيكي

نوراني به الكتريكي

الكتريكي به نوراني و گرمايي

الكتريكي به نوراني و صوتي

ماليدن دستها به يكديگر

ژنراتور

باتري اتومبيل

ميكروفون

سوختن چوب – سوختن نفت

بلند گو

موتور اتومبيل

موتور يخچال

باتري خورشيدي

لامپ

رعد و برقفكر كنيدلامپ و بخاري برقي از نظر تبديل انرژي با هم چه شباهتهايي دارند؟ چه تفاوتي دارند؟
شباهت :
در هر دو انرژي الكتريكي به انرژي گرمايي و نوراني تبديل مي شود.

تفاوت :
‌در بخاري برقي انرژي گرمايي مورد استفاده قرار مي گيرد و انرژي نوراني توليد شده به هدر مي رود و در لامپ انرژي نوراني توليد شده مورد استفاده قرار مي گيرد و انرژي گرمايي به هدر مي رود.

فكر كنيد
چرا يك آونگ در حال نوسان پس از مدتي از حركت باز مي ايستد؟
در هنگام نوسان مقداري از انرژي آونگ به مولكول هاي هوا منتقل مي شود، و آن ها را به حركت درمي آورد. بعد از چند بار نوسان تمام انرژي آونگ به مولكول هاي هوا منتقل مي شود، و آونگ از حركت مي ايستد.

 

نوشته شده توسط عبدالعزیز نیکخواه  | لینک ثابت |

تمرینات فصل6 کلاس اول پنجشنبه چهارم خرداد 1391 10:40

فكر كنيد

به نظر شما نيروي اصطكاك در انجام كارها و زندگي ما مفيد است يا مضر؟

نيروي اصطكاك هم مفيد است هم مضر.
مفيد در هنگام ترمز كردن ، راه رفتن.
مضر هنگام حركت قطعات ماشين كه باعث گرم شدن قطعات شده و مقداري انرژي به هدر مي رود.

اطلاعات جمع آوري كنيد:
حتماً تا به حال در يخچال را بارها باز و بسته كرده ايد. يك بار ديگر اين كار را انجام دهيد. اما اين بار هنگام بازكردن در يخچال نيرويي را كه با دست براي بازكردن به آن وارد مي كنيد، به آرامي و آهستگي افزايش دهيد چه تفاوتي بين بازشدن در يخچال و در يك كمد مشاهده مي كنيد. موقع بستن در يخچال نيز به آرامي آن را به بدنه يخچال نزديك كنيد. خواهيد ديد كه يخچال از فاصله ي نزديك در خود را جذب مي كند.
1 – به نظر شما چه نيرويي به اين صورت بر باز و بسته شدن در يخچال اثر مي گذارد؟
2 – چه تدبيري براي ايجاد اين نيرو بكار رفته است؟
3 – چرا در يخچال را اينگونه ساخته ايد؟
4 – آيا موارد ديگر براي استفاده از آهن ربا مي شناسيد؟
1 – نوار لاستيكي در يخچال داراي آهن رباست نيروي مغناطيسي درب يخچال را به طرف خود مي كشد. به همين دليل براي بازكردن در يخچال به نيروي بيشتري نياز داريم.
2 – نيروي مغناطيسي آهن ربا، در را به طرف يخچال مي كشد
3 – براي اين كار ، نوارهاي آهن را در لاستيك اطراف در يخچال كار گذاشتند تا در يخچال محكم تر بسته شود.
4- براي اينكه هواي گرم به داخل يخچال نفوذ نكند و از خروج هواي سرد جلوگيري شود.
5 – از آهن ربا وسايل گوناگون مانند بلندگو، گوشي تلفن و قطب نما ساخته مي شود.
فكر كنيد
جدول زير را كامل كنيد :

نام نيرو


چگونگي اثر نيرو بر جسم

نام جسمي كه نيرو به آن وارد مي شود

جسمي كه نيرو را وارد مي كند

نيروي گرانش

نيروي تكيه گاه

نيروي اصطكاك

نيروي مغناطيسي

مي خواهد اجسام را به طرف خود بكشد

مي خواهد نيرويي بر خلاف جهت نيروي گرانش زمين بر جسم وارد كند.

مي خواهد مانع حركت جسم شود

مي خواهد جسم را به طرف خود جذب كند

همه اجسام مجاور زمين

كتاب روي ميز

جسمي كه بر روي سطح حركت مي كند

تمام جسم هاي آهني

زمين

سطح ميز

سطح تماس با جسم

آهن ربا


فكر كنيد
چگونه مي توانيم با يك ترازوي آشپزخانه، جرم يك جسم كوچك مثل فندق را اندازه بگيريم.ترازوي آشپزخانه براي اين اندازه گيري زياد دقيق نيست. بنابراين براي اندازه گيري جرم يك فندق، تعداد مشخصي فندق ( مثلاً 10 عدد) را با هم در درون ترازو گذاشته و جرم همه ي آن ها را به دست مي آوريم. سپس عدد به دست آمده را بر تعداد آن ها (عدد 10) تقسيم مي كنيم، جرم تقريبي يك دانه فندق به دست مي آيد.

نوشته شده توسط عبدالعزیز نیکخواه  | لینک ثابت |

تمرینات فصل 9کلاس اول پنجشنبه چهارم خرداد 1391 10:21

اطلاعات جمع آوري كنيد
1 – در كدام كوههاي ايران يخچال دائمي وجود دارد؟
علم كوه – سبلان – دماوند

2 – بزرگترين بخچال هاي كوهستاني كره زمين در چه نقاطي قراردارند؟
بزرگترين يخچال هاي كوهستاني كره زمين در فلات پامير، تبت و ارتفاعات هيماليا ديده مي شود.

فكر كنيد
براي خشك شدن چاه طرف راست، حداقل دو دليل بياوريد.

1 – نزديك بودن دو چاه به يكديگر؛
2– عميق بودن طرف چپ، اگر در يك منطقه چاههاي نزديك به يكديگر با عمق هاي متفاوت حفر مي شود چاهي كه عمق بيشتر دارد آب چاههاي كم عمق را به طرف خود مي كشد.

اطلاعات جمع آوري كنيد.1 – آب چشمه هاي آب گرم چه تفاوتي با آب چشمه هاي معمولي دارند؟
دماي آب اين چشمه ها گرمتر از دماي آب چشمه هاي معمولي است. آب اغلب اين چشمه ها داراي مواد معدني مختلف مي باشد ك اين مواد داراي خواص بهداشتي و درماني است و در معالجه ي امراض پوستي و بعضي بيماريها مؤثر است كه به اين آب ها، آب هاي درماني گفته مي شود.

فكر كنيد :
در آب درياها و درياچه ها مقداري ... گازهاي مختلف بصورت محلول وجود دارد كه اكسيژن و كربن دي اكسيد از بقيه مهم ترند. دليل چيست؟
اكسيژن براي تنفس موجود است دريايي و كربن دي اكسيد براي عمل غذاسازي گياهان دريايي بسيار مهم است. اين گاز اعمال شيميايي زيادي انجام مي دهند و نقش مهمي در رسوب گذاري درياها و درياچه ها و تغيير شكل بعدي آنها به عهده دارند.

فكر كنيد :‌1 – گروهي از دانش آموزان درباره عوامل مؤثر بر شوري آب درياچه ها اطلاعاتي جمع آوري كنند؟
– تبخير آب درياها
– رودها،‌يخچال ها و آب هاي زيرزميني كه مقدار فراواني از املاح مختلف را به صورت محلول وارد آب دريا مي كنند.
– آتش فشان هاي فعال در خشكي ها و زير درياها
- حل شدن مواد قابل حل موجود در بستر و ساحل دريا.

بحث كنيد :‌1 – چگونه مي توان بدون تعطيل كردن فعاليتهاي صنعتي، درياها را نيز از آلودگي ها حفظ كرد؟
1. استفاده از فيلترهاي جدا كننده براي جداكردن مواد آلوده كننده در فاضلاب هاي شهري، صنعتي و كشاورزي
2. تصفيه آب هاي خروجي از مراكز صنعتي

3 – جلوگيري از ورود فاضلاب هاي شهري و صنعتي به داخل آب درياها
4 – انتقال مواد آلوده كننده ي اب دريا به نقاط دورتر
5 – پاكسازي رودهاي آلوده از مواد مضر درياها.

2 – آيا افزايش جمعيت انسان بر محيط دريا هم اثري داشته است يا نه ؟
بله ، هر چه جمعيت انسان ها افزايش يابد نياز به ماده و انرژي بيشتر شده و در نتيجه كارخانجات و فاضلاب هاي شهري و صنعتي و كشاورزي و ... افزايش مي يابد.

 

نوشته شده توسط عبدالعزیز نیکخواه  | لینک ثابت |

تمرینات فصل 10کلاس اول پنجشنبه چهارم خرداد 1391 10:20

فكر كنيد :
1 – محل زندگي جانوران بسيار مختلف است. بطوري كه از روي انواع زيستگاه، جانوران را به دو گروه بزرگ آب زي و خشكي زي تقسيم مي كنند.
زيستگاه چه جانوراني دقيقاً در دو گروه آب زي يا خشكي زي جا نمي گيرد؟
بعضي از جانوران بطور كامل نمي توانند تمام مراحل رشد خود را در يك زيستگاه طي كنند. بخشي از آن را در آب و بخش ديگر را در خشكي به سر مي برند. اين جانوران معمولاً در محيط هايي زندگي مي كنند كه زياد از آب دور نيست . مانند قورباغه ،‌وزغ همچنين جانوراني كه غذاي خود را از محيط آب تأمين مي كنند اما در خشكي لانه مي سازند و استراحت مي كنند نيز در اين گروه جاي مي گيرند. اين قبيل جانوران از محيطهاي كوچك آب (رودخانه، بركه ، درياچه) و سواحل دريا استفاده مي كنند، مانند مرغ ماهي خوار

2 – اگر با جانور جديدي روبرو شديد كه قبلاً آن را نديده ايد، با توجه به كدام خصوصيت ها نوع زيستگاه آن را تعيين مي كنيد؟
بايد به نوع سازگاري هاي بدني مانند شكل اندام هاي حركتي، نوع پوشش بدن براي زيستن در محيط هاي سرد و گرم، وضع دندان از لحاظ نوع غذايي كه مي خورد (گوشت خوار يا علف خوار) و حتي چالاكي و وضعيت است دست و پا براي شكار كردن توجه كرد.

فكركنيد
1 – با اينكه ملخ و كك حشره اند. خرگوش و كانگورو پستاندارند و قورباغه يك دوزيست است،‌اما روش حركت كردن آن ها به يكديگر شباهت دارد. دليل اين شباهت چيست؟
محل اتصال اندام هاي حركتي به اسكلت در آن ها تقريباً يكسان است.

2- به نظر شما آيا اتصال اندام هاي حركتي به اسكلت ، در سرعت حركت جانور مهره دار تأثير دارد؟ دليل بياوريد يك پستاندار و يك خزنده را مقايسه كنيد)
اندازه و محل اتصال پا به تن در سرعت حركت جانوران اثر دارد. با توجه به محل اتصال اندام ها و طول آن ها، انواع مختلف مهره داران را شاهديم. در خزندگان دست و پا اندكي به زير بدن متمايل شده و در پستانداران كاملاً در زير بدن قرار گرفته است. به همين دليل در مقايسه با پستانداران سرعت حركت بيشتري دارند زيرا پاهاي آن ها مانند ستون،‌وزن بدن را به خوبي تحمل مي كنند.

فكر كنيد :
به جز دندان ها، كدام اندام ها در جانوران گوشتخوار و علفخوار فرق دارد؟
طول دستگاه گوارش علف خواران زياد و معده ي آن ها بزرگ است ولي دستگاه گوارش گوشتخواران طول زيادي ندارند. زيرا گوشت در مقايسه با علف غذاي زود هضم است. اندام هاي حركتي در پستانداران گوشت خوار،‌عضلاني تر و قوي ترند و در پنجه هاي آن ها چنگال وجود دارد. جثه نيز لاغر تر و كوچكتر است، جانوران صياد اصولا بايد چالاك و سريع باشند تا بتوانند طعمه ي خود را بگيرند.

فكر كنيددر بدن پرنده ها علاوه بر شش ها، تعدادي كيسه ي هوا هم وجود دارد كه به جذب اكسيژن كمك مي كنند. پرنده ها دستگاه تنفس كارآمدي دارند كه امكان تبادل گازهاي تنفسي را به بهترين حالت فراهم مي كند. چرا بايد دستگاه پرندگان كارآيي زيادي داشته باشد و خيلي خوب عمل كند ؟


پرنده ها به علت دماي زياد و فعاليت شديد بدن،‌در مقايسه با ساير مهره داران به غذا و هواي بيشتري نياز دارند. بنابراين چند كيسه ي هوايي با ديواره هاي نازك هم به شش ها كمك مي كند تا اكسيژن لازم از هوا گرفته شود.

 

نوشته شده توسط عبدالعزیز نیکخواه  | لینک ثابت |

تمرینات فصل 11کلاس اول پنجشنبه چهارم خرداد 1391 10:18

طراحي كنيد

اسفنج براي رشد و توليد مثل نياز به تغذيه و تنفس دارد، اما دستگاه خاصي براي انجام اين عمل ندارد. به نظر شما اسفنج چگونه تغذيه و تنفس مي كند؟ آيا به خون احتياج دارد؟

1 - سطح بدن اسفنج پر از سوراخ است. در درون بدن اين موجود زنده سلول هايي وجود دارد كه با ضربه زدن با هم باعث جريان يافتن آب مي شود. آب هاي اكسيژن و ذرات ريز غذا است. اين سلول ها غذا را جذب مي كنند و به حفره هاي وسط بدن انتقال مي دهند. از طريق اين سلول ها، مواد غذايي به نقاطي از بدن كه نياز به غذا دارد منتقل مي شود مواد زايد نيز از سوراخ هاي بزرگ وسط بدن به بيرون رانده مي شوند.
2 – اسفنج ها به خون احتياج ندارند. زندگي اسفنج ها به جريان آب بستگي دارد. زيرا آب باعث انتقال غذا و اكسيژن به اسفنج مي شود و مواد زايد آن ها را با خود حمل مي كند.

فكر كنيد
مفهوم بدن كيسه مانند چيست؟بدن اين موجودات مانند چيست؟
بدن اين موجودات مانند كيسه است و اين كيسه با مجرايي به خارج باز مي شود كه هم به منزله ي دهان و هم مخرج است.

بازوهاي كيسه تنان كه اطراف دهانه ي كيسه قرار گرفته اند چه نقشي دارند؟
باعث جريان يافتن آب و هدايت غذا به سوي دهان مي شود.

مشاهده كنيد:
تصاوير مشاهده كنيدپوشش سخت بيروني بدن جانوراني از مواد معدني خاصي درست شده كه به آن استحكام مي بخشيد. يك صدف خالي حلزون را در سركه ي غليظ بيندازيد. پس از چند ساعت آن را ببيند. چه اتفاقي افتاده است؟ حباب هاي گاز نشانه ي چيست؟
يك صدف خالي حلزون در سركه ي غليظ نرم مي شود / حباب هاي گاز نشانه ي كربن دي اكسيد است.

فكر كنيد
مگس كه در اطراف ما زياد ديده مي شود يكي از عوامل مهم انتقال آلودگي است. با توجه به تصاوير علت آن را بيان كنيد.مگس به كمك خرطوم شيرابه را مي مكد و در روي مواد مي نشيند و شيرابه را منتقل مي كند.

اطلاعات جمع آوري كنيد
ماهي هاي خاويار درياي خزر، مرغوب ترين خاوريار جهان را توليد مي كند،‌درباره خاويار طرز تهيه ي آن اطلاعاتي را تهيه كنيد.
خاويار تخم هاي چند گونه از ماهي هاي ازون برون است كه از چندين نقطه در آب درياها و آب هاي شيرين جهان يافت مي شوند. اما درشت ترين و مرغوب ترين آنها در آب هاي سواحل شمالي كشور ما در درياي مازندران زندگي مي كنند.براي بدست آوردن خاويار ابتدا ماهيهاي صيد شده را با آب تميز مي شويند و شكم آها را باز مي كنند و تخم ها (خاويار) را در تشك هايي جمع آوري مي كنند.سپس آن ها را در يك توري مي ريزند تا كاملاً از يكديگر جدا شوند. به اين تخم ها نمك مي زنند و بعد از مدتي آب نمك را از خاويار جمع مي كنند و با فشار بر روي آن ها ترك ايجاد مي كنند. خاويار بدست آمده را در قوطي كنسرو بستنه بندي مي كنند.

آزمايش كنيدتعدادي از پرهاي پرواز و پرهاي پوشش بدن چند پرنده را جمع آوري كنيد. به ساختمان پرها دقت كنيد. اجزاي يك پر چگونه و از كدام طرف از هم باز مي شوند؟
پرها با توجه به شكل و نوع آنها با هم متفاوتند.

1 – اگر پرهاي مختلف را رها كنيد،‌كدام زودتر به زمين مي رسند، آيا در مورد پرندگان مختلف تفاوتي وجود دارد؟
پرهاي پرواز
2 – اگر پرها را در آب فرو بريد، كدام آسان تر و كدام سخت تر خيس مي شوند؟ پري را به نفت آغشته كنيد. اگر آن را در آب فرو بريد، سرعت خيس شد اين پر با پر خشك مشابه خود متفاوت است؟
پرهاي پرواز سخت تر خيس مي شوند. پري كه به نفت آغشته است دير خيس مي شود.

مقايسه كنيد


اين سه نوع پا، مربوط به سه نوع پستاندار كف رو، پنجه رو، و ناخن رو است. شباهت و تفاوت آنها در چيست؟ براي هر يك از اين نوع روش هاي حركت چه جانوراني را مي شناسيد؟
پاي پستانداران معمولاً به پنج انگشت ختم مي شود و اين كيفيت در انسان و ساير پستانداران عموميت دارد. اين سه نوع پا از لحاظ استخوان بندي به هم شبيهند اما متناسب با نوع حركت، تغييراتي در آنها پديد آمده و بعضي از استخوان ها بيشتر رشد كرده اند.
الف) كف رو (پاي انسان) :
كف پا و انگشتان روي زمين تكيه دارد.
ب) پنجه رو : (پاي گربه):
كف از زمين كمي و فاصله دارد و فقط 4 انگشت روي زمين تكيه دارند. اين حالت براي دويدن سريع مناسب است.
ج) ناخن رو: (پاي اسب):
فقط با يك انگشت كه روي زمين تكيه دارد راه مي روند يا مي دوند و كف پا كاملاً بالا است.


انتخاب كنيد .

به نظر شما كدام نتيجه گيريهاي زير درست اند :
1 – جانوران نمي توانند غذاي خود را بسازند. همه ي آنها غذا را از محيط اطراف مي گيرند.
صحيح .همه جانوران بطور مستقيم ياغيرمستقيم از گياهان تغذيه مي كنند.
2 – جانوران ، غذاي خود را گوارش مي دهند.
صحيح . زيرا پروتئين ها ، چربي ها و مواد قندي در بدن آن ها به ذرات ريزتري تبديل مي شود.
3 – بعضي از جانوران در دريا و بعضي در خشكي زندگي مي كنند.
غلط زيرا دوزيستان در هر دو محيط زندگي مي كنند.
4- بسياري از جانوران حركت مي كنند. حركت آن ها براي يافتن جاي مناسب تر زندگي،‌ يا پيدا كردن جفت است.
غلط . زيرا بعضي از جانوران مثل اسفنج ها،‌اصطلاحاً قادر به حركت نيستند. در بيشتر موارد نيز حركت براي بدست آوردن غذا و فرار از خطر است.
5 – بدن همه ي جانوران از تعدادي زيادي سلول درست شده است . هر گروه از سلول هاي كارهاي ويژه اي از قبيل گوارش غذا، حركت ، تنفس يا دفع مواد را انجام مي دهند. صحيح . زيرا در اين صورت كارها هميشگي و بهتر و سريعتر انجام مي گيرد.

 

نوشته شده توسط عبدالعزیز نیکخواه  | لینک ثابت |

تمرینات فصل 12 کلاس اول پنجشنبه چهارم خرداد 1391 10:16

فكر كنيد

آوندها آب و نمك هايي را كه ريشه از خاك جذب مي كند، به برگها مي رسانند تا كار غذاسازي انجام شود. اما خزه ها آوند ندارند. در اين صورت نياز آن ها به آب و نمك ها چگونه تأمين مي شود؟

خزه ها آب و نمك ها را بوسيله اندام هاي ريشه مانند (ريزوئيد) از خاك جذب مي كنند. انتقال آب درون ساقه به صورت سلول به سلول است و برگ ها مي توانند مستقيماً آب اتمسفر را جذب كنند.

نداشتن آوند، چه فرق مهمي را بين اين گياهان و گياهان آوند دار بوجود مي آورد؟
گياهان آوندي داراي ساقه مي باشند ولي خزه ها ساقه ندارند. به اين علت طول آن ها از چند ميلي متر تجاوز نمي كند.

مشاهده كنيداز يك درخت كاج چند شاخه ي كوچك جدا كنيد و برگ هاي آن را با دقت ببينيد. شكل برگها چه تفاوتي با شكل برگهاي درختان معمولي دارد برگ هاي كاج سوزني شكل اند يعني دراز و باريك اند.
وضع قرار گرفتن برگ ها در روي شاخه چگونه است؟
دو به دو روي هم واقع شده اند و هر 2 تا 5 برگ درون يك غلاف به ساقه چسبيده اند.

آيا در اين برگ ها، رگ برگ وجود دارد؟
بله، در هر برگ فقط يك رگبرگ وجود دارد.
دانستيد درختان كاج «هميشه سبز» هستند، زيرا برگ هاي آن مثل درختان ديگر در پائيز زرد نمي شود و نمي ريزد. به نظر شما آيا مي توان گفت برگ هاي كاج «هميشگي اند»؟ خير، برگ هاي درختان كاج مانند درختان ديگر در پائيز زرد نمي شود و نمي ريزد بلكه ريزش برگ ها به تدريج در طول 2 تا 3 سال صورت مي گيرد. معمولاً هميشه تعدادي برگ خشكيده بر روي درخت يا زير آن وجود دارد بنابراين برگ هاي درختان كاج هميشگي نيستند.

فكر كنيد :
وقتي دانه اي را مي كاريم. اولين قسمتي كه از آن خارج مي شود، ريشه است . چرا؟ زيرا گياه را در خاك محكم نگه مي دارد. و آب و مواد لازم براي غذاسازي را از زمين جذب مي كند.

مقايسه كنيد :
با ريشه هاي راست و افشان در دبستان آشنا شده ايد.آيا وظيفه ي همه اين ريشه ها مشابه است؟
بله، وظيفه اصلي ريشه همه گياهان جذب آب و مواد لازم از خاك و محكم نگه داشتن گياه در خاك است.
آيا به جز جذب مواد و محكم نگهداشتن گياه در خاك، كار ديگري براي بعضي از ريشه ها مي توانند پيدا كنيد؟
بله ريشه ي بعضي از گياهان مانند هويج،‌چغندر ، ترب و تربچه محل ذخيره مواد غذايي است.فكر كنيد


يك قطعه ي ساقه ي بريده شاده درخت تهيه كنيد (كاج باشد بهتر است) در اين ساقه تعدادي حلقه وجود دارد. هر حلقه تيره و روشن،‌مربوط به يك سال رشد درخت بوده است. با ذره بين به دقت حلقه ها را مشاهده كنيد. آيا مي توانيد آن ها را شمرده و سن درخت را پيدا كنيد؟
ضخامت حلقه ها مساوي نيست. هر چه فعاليت گياه در اثر مساعد بودن شرايط آب و هوايي در طول يك سال بيشتر باشد، قطر حلقه هاي مربوط به آن سال ها هم بيشتر خواهد بود. در ضمن جهت تابش نور هم مي تواند در رشد درخت از يك طرف و زياد شدن قطر حلقه در آن سمت مؤثر باشد.

حلقه هاي تيره و روشن بيانگر تعداد تراكم آوندهاست. در كداميك تعداد آوندها بيشتر است؟
آوندهاي روشن
به نظر شما در هر سال ابتدا حلقه هاي تيره بوجود آمده اند يا روشن ؟ چرا؟
حلقه هاي روشن . زيرا حلقه هاي روشن در بهار و حلقه هاي تيره در زمستان و پائيز بوجود آمده اند.
آخرين حلقه اي كه بعد از آن، درخت قطع شده بيروني ترين لايه است يا داخلي ترين لايه؟ چرا؟
آخرين حلقه جديدترين لايه است.زيرا لايه هاي جديد در بيرون لايه هاي قديمي توليد مي شوند.
فكر كنيد :
1 – اگر بخواهيد تعيين كنيد كه كدام نوع برگ ها عمل غذاسازي را بيشتر و بهتر انجام مي دهند، به چه چيزهايي در آن برگها توجه مي كنيد؟
1. سلول هاي سبزينه دار برگ داراي سبزينه ي فراوان باشند ( هرچه برگ سبزتر باشد مقدار سبزينه بيشتر است) 2. سطح برگ داراي وسعت زيادي باشد 3. ضخامت برگ كم باشد 4. تعداد گلبرگ هاي موجود در برگ زياد باشند.
2 – به نظر شما، غذايي كه در برگ ها ساخته شده است چه مي شود؟
بوسيله آوندها به تمام قسمت هاي مختلف گياه بخصوص جاهاي فعال برده مي شود،‌مانند نوك ريشه و ساقه (جهت رشد طولي)، برگ ها (جهت غذاسازي) جوانه و گل (جهت توليد مثلي) و ميوه (جهت ذخيره ي مواد غذايي).

 

نوشته شده توسط عبدالعزیز نیکخواه  | لینک ثابت |

تمرینات فصل 13 کلاس اول پنجشنبه چهارم خرداد 1391 10:13

فكر كنيد :
1-  گاهي در اماكن پرجمعيت به بيماري ميكروبي مبتلا مي شويم. به نظر شما علت چيست؟
مردم در اين اماكن به هم نزديك مي شوند و احتمال انتشار ميكروب هاي بيماري زا بوسيله هوا يا تماس مستقيم زياد مي شود. هر چه جمعيت بشتر باشد احتمال بودن افراد بيمار ناقل در ميان آنها بيشتر است.


2 -  فرض كنيد در معرض ابتلا به يك بيماري ميكروبي بوده ايد ولي به آن مبتلا نشده ايد، چه دليلي براي بيمارنشدن خود مي توانيد بياوريد؟
1. ممكن است عده كمي ميكروب وارد بدنمان شده باشد. 2. دفاع خارجي (مانند پوست) جلوي آنها را گرفته باشد. 3. ميكروب ها به محل مناسب خود در بدن نرسيده باشند. 4. گلبول هاي سفيد آن ها را از بين برده باشند. 5. قبلاً به اين بيماري مبتلا شده بوديم و يا واكسن آن را تزريق كرده بوديم . در نتيجه نسبت به آن مقاومت كرده ايم.

فكر كنيد
1- منظور از بيماري مسري چيست؟ آيا همه ي ميكروب هاي مسري ناشي از ميكروب هاي بيماريزا هستند؟
بيماري كه از محيط زندگي يا افراد بيمار به افراد تندرست سرايت مي كند. خير، زيرا بعضي از بيماريهاي مسري ناشي از كرم هاست . مثل كرم كدو و كرم قلابدار

2- چرا مأموران بهداشت افراد خارجي را فقط به خاطر برخي از بيماري هاي ميكروبي در قرنطينه نگه مي دارند. نه به خاطر همه ي انواع بيماريهاي ميكروبي ؟
زيرا فقط برخي از بيماريهاي ميكروبي مسري هستند. بعضي از بيماريهاي ميكروبي زودتر از ديگر بيماريها سرايت مي كنند. همچنين بعضي از بيماريها خطرناك تر از ديگر بيماريها هستند.

منابع انتقال ميكروب هاي بيماريزا به انسان كدامند؟
1 -  از راه بيني (تنفس هواي آلوده) 2. از راه دهان (از طريق آب آلوده و به دهان بردن چيزهاي آلوده 3. از راه سوراخ شدن پوست از طريق گزيدن حشرات ، گاز گرفتن حيوانات، زخم ها و بريدگي ها.

اطلاعات جمع آوري كنيد
هنوز هم در بعضي از روستاها نان را در خانه مي پزند. آيا روش كار ، با آن چه در نانوايي ها انجام مي گيرد ، فرقي دارد؟
روشن كار تقريباً يكسان است. در نانوايي ها از دستگاه هاي مختلف براي آسانتر شدن و سريعتر شدن كارها استفاده مي شود.

فكر كنيد :
به نظر شما كدام گروه باكتريها مي توانند براي كارهاي كشاوري مفيد باشند؟ دليل بياوريد.
كودرست ها به منظور استفاده از ماده و انرژي موجود در مواد غذايي (زنده يا مرده) به تجزيه ي آنها مي پردازد. مواد حاصل از تجزيه ي باكتريها براي رشد گياهان مفيد است.


كدام گروه از آن ها بيماريزا هستند؟ كدام گروه ممكن است بيماريزا باشند؟
انگل ها معمولاً بيماريزا هستند. زيرا انگل هاي بيماريزا در بدن ديگر جانداران به سر مي برند و از آن ها غذا بدست مي آورند.

فكر كنيد
علت پيدا شدن پوسيدگي دندان انواعي از باكتريها هستند
چرا دندان هاي آسيا (عقبي) بيشتر از دندان هاي جلو پوسيده مي شوند؟
به علت شكل دندان هاي آسيا غذاي بيشتري در بين آنها گير مي كند و رعايت بهداشت نيز در دندان عقبي سخت تر است.

به جز مسواك زدن، چه راههايي براي جلوگيري از پوسيدگي دندان ها وجود دارد؟
استفاده از دهان شويه و نخ دندان
اطلاعات جمع آوري كنيد:
به جز بسته بندي چه راههايي براي محافظت غذاها در برابر ميكروب وجود دارد؟ كنسرو كردن ، خشك كردن، منجمد كردن ، نمك سود كردن، مربا كردن ، استريل كردن، پاستوريزه و هموژنيزه كردن
كدام راهها قديمي تر و كدام راهها جديدتر است؟
خشك كردن، فلفل زدن و نمك زدن قديمي ترين راههاي محافظت غذاهاست.
در منزل از چه روش هايي براي نگه داري غذا استفاده مي شود؟
خشك كردن – نمك سود كردن – منجمد كردن – مربا كردن

نوشته شده توسط عبدالعزیز نیکخواه  | لینک ثابت |

سوالات علوم اول فصل 8 تا13 سه شنبه دوم خرداد 1391 16:38

فصل هشتم

 

1- کدام دو عامل باعث شده که زندگي در روي کره ي زمين ممکن شود؟ هوا و آب

2- شناخت زمين چه کمکي به ما مي کند؟ کمک مي کند تا بتوانيم از زيستگاه خود استفاده بهتري بکنيم و آن را براي نسل آينده نگه داريم.

3- اجزاي هواي خشک را بنويسيد. ( نيتروژن 78 درصد) (اکسيژن 21 درصد) ( آرگون9/0) کربن دي اکسيد(03/ 0) و  بقيه موارد ديگر.

4- کدام قسمت هوا ي مرطوب در تحولات مهم آب و هوايي مانند ايجاد ابر ، مه، باران،و برف دخالت دارد؟ بخار آب

5- مقدار بخار آب بين صفر درصد در نواحي خشک بياباني تا حدود 5 درصد در نواحي مرطوب استوايي تغيير مي کند.

6- بيشتر بخار آب موجود در هوا تا چه ارتفاعي وجود دارد؟ 5 کيلومتري زمين

7- چرخه ي آب را تعريف کنيد؟ به جابجايي دائمي آب بين دريا،هوا و خشکي چرخه ي آّب مي گويند.

8- مثالي بزنيد که نشان دهد موجودات زنده هم در چرخه ي آب نقش دارند؟ همه موجودات زنده در چرخه ي آب هستند، زيرا آب مصرف مي کنند. مثلأ يک حيوان که آّب چشمه، رود يا چاه را استفاده مي کند و اين آب در بدن او گردش مي کند و ممکن است دوباره به دريا يا رود باز گردد.

9-يک چرخه ي آب را که از نظر مسافت کوتاه باشد مثال بزنيد.

 

 

10- يک چرخه ي آب را که از نظر مسافت بلند باشد مثال بزنيد.

 

 

11- يک چرخه ي آب طولاني از نظر زمان مثال بزنيد که مسافت کوتاهي داشته باشيد؟

 

 

12- مقدار آب بخار شده از روي زمين چه قدر است؟ در حدود آب درياي خزر

13- انرژي چرخه آب از کجا مي آيد؟ از خورشيد

14- منابع توليد بخار آب را بنويسيد.اقيانوس ها ودرياها،عرق حيوانات وگياهان،چاهها،رودخانه ها ، سوزاندن سوخت ها

15- آيا همه ي باراني که مي بارد به درياها و اقيانوس ها برمي گردد؟توضيح دهيد. يک سوم آن به دريا بر مي گردد و بقيه آن زير زمين مي رود ويا حيوانات و گياهان از آن مصرف ميکنند يا دوباره تبخير ميشود.

16- شرايط تشکيل ابر را بنويسيد.1در هوا به مقدار کافي بخار آب وجود داشته باشد،2 - دماي هواي مرطوب کاهش پيدا کند،3 - سطح جامدي باشد که مولکول هاي آب به آن بچسبند.

17- هواي سردبخارآب بيشتري رادرخودجاي مي دهدياهواي گرم؟هواي گرم-زيرامولکولهاي هواي گرم ازهم فاصله بيشتري دارندوفضاي خالي درميان آنهابيشتراست.

18-شبنم چگونه بوجودمي آيد؟وقتي بخارآب درنزديکي سطح زمين برروي اشياي سرد بريزدمي گوييم شبنم بوجود آمده است.

19-باافزايش ارتفاع دماي هواکم مي شود.

20-بيشترابرهاچه هنگامي تشکيل مي شوند؟هنگامي که هوا در حال بالا رفتن سرد شود.

21- سطوح جامدي که در هوا وجود دارد و باعث مي شود  ذرات بخار آب بتواند در روي آنها به صورت قطرات آب در آيند گردو غبار هستند.

22- ابر کومولوس چگونه تشکيل مي شود و به چه شکلي در مي آيد؟ هنگامي که هواي مرطوب به سرعت بالا رود،  به شکل گل کلم و سفيد رنگ و توده اي.

23- ابر هاي استراتوس چگونه تشکيل مي شوند؟ در صورتي که هوا بعد از بالا رفتن به صورت جانبي گسترش يابد ابر هاي استراتوس تشکيل مي شوند.

24- ابر هاي استراتوس ممکن است آسمان را بپوشاند.

25- مه چگونه به وجود مي آيد؟ زماني که هواي نزديک سطح زمين سرد شود.

26- ويژگي هاي ابر سيروس چيست؟ در ارتفاع بالا به وجود مي آيد و بارندگي ندارد وپر مانند هستند.

27- سه گروه ابر ها را نام ببريد؟ استراتوس(لايه اي)، کومولوس ( توده اي وپنبه مانند)،سيروس(پر مانند).

28- آيا مه همان ابر است؟ بله ، مه همان ابر استراتوس است که به سطح زمين نزديک است.

29- چرا ابر بر اثر جاذبه زمين پايين نمي افتد؟ زيرا نيرو ي تکيه گاه مو لکولهاي هوا آن را معلق نگه مي دارد.

30- چه هنگامي قطره هاي آب بر روي زمين مي ريزند؟بر اثر غلبه ي نيروي جاذبه ي زمين به نيروي تکيه گاه هوا .يعني وقتي قطره هاي کوچک آب (ابر)به هم متصل شوند وقطره هاي درشت تري را بسازند.

 

 

 

 

 

فصل نهم

 

31- به چه آبهايي شيرين مي گوييم؟به آب هايي که مي خوريم ودر صنعت و کشاورزي از ان استفاده مي کنيم.

32-چند درصد آب هاي زمين شيرين وچند درصد شور است؟97درصد شور و 3درصد شيرين.

33-بيشتر آبهاي زمين به چه صورتي است؟يخ.

34يخچال طبيعي را تعريف کنيد؟به توده هاي عظيم برف ويخي که بيشتر دردو قطب زمين موجود است.

35بيشتر يخچال هاي زمين در قطب ها قرار دارد.

36چند يخچال کوهستاني را نام ببريد؟علم کوه-سبلان-دماوند- هيماليا - آرارات- دنا- زرد کوه- راکي- آند- آلپ .

37-چرا در فصل بهار مقدارآب جاري افزايش مي يابد؟زيرا در فصل بهار برف و يخي که روي کوه هاي بلند به صورت يخچال است ذوب مي شود

38عوامل موثر بر ميزان آب جاري را بنويسيد؟ شيب زمين-پوشش گياهي –جنس زمين –شدت ومدت بارندگي.

40_ طرز تشکيل رود را بنويسيد؟ از به هم پيوستن جويبار ها رود به وجود مي آيد.

41_ چرا سر چشمه ي بيشتر رود ها در نقاط کوهستاني است؟ زيرا در اين نقاط برف و باران بيشتر مي بارد.

42_ دره چگونه به وجود مي آيد؟از تخريب مسير رود  بر اثر نيروي زياد آب( به علت سرعت زياد) دره به وجود مي آيد.

43_ چه عواملي در شکل دادن به دره ها دخالت دارند؟ شدت باراندگي، شيب زياد زمين، جنس زمين.

44_ آبرفت چيست؟ از کجا مي آيد؟ به مو اد ريز و درشتي که توسط رود حمل مي شوند . از کوه ها و دشت ها

45_ دو ويژگي مواد آبرفتي را بنويسيد؟ دليل اين ويژگيها چيست؟ گرد و بدون زاويه اند، از جنس هاي مختلف اند. بر اثر سرعت رود و ساييده شدن سنگ ها به هم گرد  بدون زاويه اند. به خاطر عبور از مناطق مختلف جنس سنگ ها مختلف اند.

46_ شهر تهران بر روي مواد آبرفتي ساخته شده است که در زمان گذشته از کو هاي البرز جدا شده و در پاي آن رسوب کرده اند.

47_ آيا زمين هاي آبرفتي براي حفر چاه مناسب اند يا خير؟ دليل بياوريد. بله_ زيرا آن جا زماني رود خانه بوده است و آب زياد در زير زمين جمع شده است.

48_ از کوه تا دريا يا درياچه ، شکل و اندازه ي آبرفت ها  چه تغييري مي کنند؟ اندازه ها کوچکترمي شود، و کم کم گرد و بدون زاويه مي شوند.

49_ فايده ي سد سازي چيست؟ اين است که آب هاي جاري را ذخيره کنيم تا در موقع کم آبي  يا خشک سالي از اين آب براي آشاميدن و کشاورزي  و هم براي توليد برق استفاده کنيم .

50_ سنگ نفوذ پذير را تعر يف کنيد و چند مثال بزنيد؟ به سنگ هايي که آب به راحتي در آن ها فرو رود نفوذ پذير مي گويند ، مانند ماسه سنگ.

51_ سنگ نفوذ ناپذير را تعريف کنيد و چند مثال بزنيد؟ به سنگ هايي که آب به راحتي در آن ها فرو نمي رود سنگ هاي نفوذ ناپذير مي گويند مانند خاک رس.

52_ آب تا کجا در زمين فرو مي رود؟ تا وقتي که به سنگ هاي نفوذ ناپذير برسد.

53_ لايه ي آبدار چيست؟ به آب هايي که بر روي لايه ي نفوذ نا پذير جمع مي شوند.(دردرز و شکاف هاي سنگ هاي نفوذ پذير).

54_ ضخامت لايه ي آبدار به چه عواملي بستگي دارد؟ مقدار برداشت آّب، مقدار بارندگي سالانه، و مقدار نفوذ پذيري زمين.

55_ چاه را در چه مناطقي حفر مي کنند؟ در مناطقي که با بررسي انجام شده و مطمئن اند در آن لايه ي آبدار وجود دارد.

56_ چرا مصرف آب در گذشته خيلي کمتر از امروز بوده است؟ به دليل افزايش جمعيت در زمان حاضر ، زياد شدن صنايع ، لوله کشي شهرها، سختي فراهم کردن آب در گذشته به خاطر نداشتن وسيله ي نقليه.

57_ چشمه چگونه ايجاد مي شود؟هنگامي که لايه ي آبدار خود به خود به سطح زمين راه پيدا کنند.

58_ پنچ مورد از اهميت درياها و درياچه ها را بنويسيد؟ حمل و نقل، توليد انرژي برق با جذر و مد، غذاي انسان و جانوران، تامين مواد معدني، تحولات آب و هوايي( بارندگي و ...

59_ آّب درياها و اقيانوس ها در ابتدا تقريبأ خالص بوده است پس چرا امروزه شور است؟ زيرا رود هايي که به اين دريا ها و اقيانوس ها ريخته شده اند ، از نمک زار ها  عبور کرده اند.

60_ به طور متوسط آب درياها چقدر نمک دارد؟ از اين مقدار چند گرم نمک خوراکي است؟ 35 گرم در هر ليتر، 27 گرم نمک خوراکي.

61_ آيا همه ي درياها به يک اندازه شورند؟ چرا ؟ خير_ زيرا شوري آب  رود خانه هايي که به اين درياها مي ريزند متفاوت است، 2 بارندگي در نقاط مختلف متفاوت است، 3 تبخير آب همه ي درياها يکسان نيست.

62_ هر ليتر آب درياچه ي اروميه 300 گرم نمک وجود دارد.

63_ عامل اصلي به وجود آورنده امواج باد است.

64_ باد چگونه باعث به وجود آمدن امواج مي شود؟ با وزش باد بر روي سطح آب و اصطلاک آن با آب دريا موج به وجود مي آيد.

65_ موج چگونه باعث تخريب ساحل مي شود؟ وقتي موج به ساحل نزديک مي شود ته موج با کف دريا برخورد مي کند و انرژي زيادي توليد مي کند که باعث تخريب ساحل مي شود.

66_ منظور از آلودگي چيست؟ ورود مواد زيان آور به يک محيط.

67_  بيشتر آلو دگي هاي دريايي، در مناطق ساحلي اتفاق مي افتد چند نمونه مثال بزنيد؟ و بگوييد کدام يک در شمال و کدام يک در جنو ب کشو ر بيشتر است؟ نشت نفت از کشتي نفتکش ها(در جنوب)، فاضلاب کشتي ها(در جنوب)، کود و سم کشاوزي(در شمال)، فاضلاب صنعتي(در شمال)، فاضلاب شهري(در شمال).

                بخش چهارم

فصل دهم

1- وقتي مي گوييم چيزي را طبقه بندي کرده ايم منظور چيست؟ يعني چيز هايي را بر اساس شباهت آنها در گرو ههاي جدا گانه قرار دهيم .

2 - بهترين طبقه بندي کدام است؟آن است که کاربرد بيش تري داشته باشد.

3 - در طبقه بندي انتخاب چه چيز هايي مهم است؟ اگر درست انجام نشود چه مشکلي پيش مي آيد؟ انتخاب ويژگي مشترک ــ ممکن است جانداراني که شباهت کمتري دارند در يک گروه قرار بگيرند .

4- يک مثال بزنيد که در آن ويژگي مشترک معرفي شود ؟ مثلا پايه تحصيلي براي دانش آموزان مدرسه يا باله براي ماهي ها

5- منظور از طبقه بندي موجودات زنده چيست؟ يعني موجودات زنده را بر اساس ويژگي هاي مشترک در گروه هاي جدا از هم قرار دهيم تا با بررسي هر گروه بتوان ويژگيهاي اعضاي آن را شناخت.

 

6- کليد شناسايي چيست؟ پرسش هايي که بر اساس ويژگي جانداران تهيه مي شود  و به کمک آن مي توان جانداران را شناسا يي و گروه بندي کرد.

7 - دو ويژگي همه جانوران رابنويسيد؟ پرسلولي اند و توانايي غذا سازي ندارند.

8 – فايده ي  پرسلولي بودن جانوران چيست؟ سلولها درگروه هاي جدا از هم کارهاي بدن جاندار را به صورت تخصصي انجام مي دهند و کار ها بهتر و سريع تر انجام مي شود .

9- ساده يا پيشرفته بودن يک جاندار به چه چيزي بستگي دارد؟ به سلول هاي آن که تخصص يافته تر باشند يا نه.

10-  جدول زير را کامل کنيد ؟

اسکلت داخلي

اسکلت خارجي

به شکل استخوان يا غضروف در داخل بدن مثال: جمجمه انسان .وظيفه:تکيه گاه ماهيچه ها براي حرکت- محافظت از اندام هاي داخلي مانند قلب ومغز

از ترشح مواد سخت مثال: پوشش ضد آب حشرات.وظيفه:محافظت بدن درمحيط هاي خيلي خشک يا آبي . کمک به دفاع بدن.

 

 

 

 

 

 

 

11- به چه منظوري بدن به غذا احتياج دارد؟ براي رشد وفعاليت هاي لازم ( تامين ماده و انرژي )

12- دو روش به دست آوردن غذا در جانوران را بنويسيد؟ شکار کردن ـ انگلي.

13- همه جانوران براي تجزيه کردن مواد غذايي در داخل سلول خود به اکسيژن نياز دارند.

 

 

 

 

 

فصل يازدهم

14- چه چيزي باعث شده که جانوران در سراسر کره زمين به گوناگوني يافت شوند؟ توانايي زياد آن ها در سازگاري با محيط اطراف آن ها.

15- کداميک از گروه هاي موجودات زنده از همه گوناگون ترند؟ حشرات.

16:نمودار زير را مطالعه کنيد. 

                                     بي مهره ها = اسفنج ها - کيسه تنان – کرم ها – نرم تنان – بند پايان – خار تنان

جانوران= 

                                       مهره داران = ماهي ها – دوزيستان – خزندگان – پرندگان – پستانداران

17- چند ويژگي اسفنج ها را بنويسيد؟ دريا زي اند – بعضي در آب شيرين زندگي مي کنند – وسيله حرکتي ندارند – شکل معيني ندارند – ساده ترين جانوران اند – داراي سلول هاي مشابه اند.

 18- ساده ترين جانوران کدام اند ؟ اسفنج ها.

19- اسفنج ها چگونه تغذيه مي کنند ( با وجود اين که حرکت نمي کنند) ؟ از راه سوراخ هاي بدن آب وارد مي شود و مواد غذايي توسط حفره وسط بدن از آب گرفته مي شود.

20-  چند ويژگي کيسه تنان را بنويسيد؟ سلول هاي تخصصي دارند براي (گوارش – حرکت – حس کردن و ...) ـــ اندام يا دستگاه ندارند.

21-  چرا کيسه تنان را به اين نام مي خوانند؟ زيرا بدن آنها کيسه مانند است.

22-  بزرگترين گروه کيسه تنان چه نام دارد؟ مر جان ها.

23-  تفاوت مرجان ها با ديگر کيسه تنان در چيست؟ در اسکلت آهکي که دارند.

24-  چند نوع کيسه تن نام ببريد؟ مرجان ـ شقايق دريايي ـ عروس دريايي ـ هيدر .

25- چند ويژگي کرم ها را بنويسيد؟ اقسام زيادي دارند – بعضي آزاد و بعضي انگل اندکه بيماري هاي شديد در جانوران ايجاد مي کنند – بدني نرم و بدون اسکلت دارند.

26- سه گروه کرم ها را نام ببريد وبراي هر يک مثال بزنيد؟ حلقوي ( کرم خاکي )  لوله اي ( آسکاريس )   پهن ( کدو )

27 - چند ويژگي نرم تنان را بنويسيد؟ اکثر آن ها در آب زندگي مي کنند ـ صدف آهکي دارند -  به گونه هاي مختلفي حرکت مي کنند .

28 - چند نرم تن مثال بزنيد ؟ هشت پا – ماهي مرکب – حلزون – دوکفه اي.

29 - چند ويژگي بند پايان را بنويسيد؟ اسکلت خارجي و سخت دارند – بدن و پاهاي بند بند دارند.

30- فراوان ترين گروه بي مهره ها کدام اند؟ بند پايان .

31 - فراوان ترين گروه بندپايان کدام اند؟ حشرات.

32 -  فراوان ترين موجودات زنده کدام اند؟ جانوران.

33 - فراوان ترين نوع جانوران کدام اند؟ بي مهره ها.

34 - بندپايان را بر چه اساسي طبقه بندي مي کنند؟ از روي تعداد پاها – شاخک ها و قطعات بدن

35 -  چهار گروه بزرگ بند پايان را بنويسيد؟ عنکبوتيان ـ حشرات ـ هزار پايان و سخت پوستان.

36 - دگرديسي را تعريف کنيد؟ به تغيراتي که جانوران از حالت تخم تا تبديل شدن به جانوربالغ طي مي کنند دگرديسي مي گويند. 

37 - دگرديسي ملخ و پروانه چه تفاوتي دارد؟ ملخ دگرديسي ناقص اما پروانه دگرديسي کامل دارد.

38 - چند ويژگي مهم خار پوستان را بنويسيد؟در درياهاي گرم زندگي مي کنند ـ دستگاه گردش آب دارند و از اين راه غذا و مواد لازم را دريافت مي کنند.

40- چند خار پوست مثال بزنيد؟ توتيا – لاله دريايي – ستاره دريايي – خيار دريايي.

41-  چند ماهي غضروفي نام ببريد؟ کوسه – ماهي خاويار – اره ماهي – سفره ماهي.

42- چه اندام هايي ماهي را براي زيستن درآب سازگار کرده است؟ داشتن باله و آبشش.

55- پولکها چه چيز مهمي را بر روي خود دارند : حلقه هاي رشد که سن ماهي را از روي آن تعيين مي کنند .

56- خطوط جانبي که در دو پهلو و در طول بدن ماهي وجود دارد چه اندامي است ؟ اندام حسي براي شناسايي محيط اطراف

57- اندام تعادلي ماهي کدام قسمت است ؟ مثانه هوادار ( بادکنک شنا ) درون شکم ماهي

58- دماي آب چه اثري بر حرکات و تعداد حرکات تنفسي ماهي دارد ؟ حرکات ماهي را کند و تنفس را آرام تر مي کند.

59- نوزاد قورباغه کجا زندگي مي کند و چه مي خورد ؟ در آب ـ گياه

60-   قورباغه ي بالغ کجا زندگي مي کند و چه مي خورد ؟ درخشکي در مناطق مرطوب کنار آب و گوشت خوار است .

61- چرا قورباغه پس از بلوغ نمي تواند در آب تنفس کند ؟ زيرا آبشش آن تبديل به شش مي شود .

62- دوزيستان در کجا تخم ريز ي مي کنند . چرا ؟ در آب ـ زيرا نوزاد آنها آبشش دارد و در آب رشد مي کند

63- چرا قورباغه تنفس پوستي هم دارد ؟ زيرا شش قورباغه کوچک است و نيازش را براي تنفس رفع نمي کند .

64- چند نوع دوزيست نام ببريد : قورباغه ـ وزغ ـ سمندر

65- چند ويژگي خزندگان را بنويسيد : بدنشان با پولک سخت پوشيده شده است ـ دست و پاي کوتاه دارند ـ روي زمين مي خزند ـ تخم نرم و قابل انعطاف مي گزارند .

66- دايناسورها جزء کدام گروه از جانوران بوده اند ؟ خزندگان

67-  چرا پرندگان بايد غذاي زيادي بخورند ؟ زيرا براي حرکت و پرواز انرژي زيادي مصرف مي کنند .

68- پر چه کمکي به پرندگان مي کند ؟ بدن را گرم نگه مي دارد و  به پروازهم کمک مي کند .

69- استخوان توخالي پرندگان چه ويژگي دارد ؟ سبک ، پر حفره  و محکم  است مانند بدنه توخالي هواپيماهاي قديمي

70- در پرندگان چند نوع پر وجود دارد ؟ نام ببريد : دو نوع : پر پروازي و پر پوششي

71- شش مورد از ويژگي هاي مهم پستانداران رانام ببريد؟شير غذايي نوزادان است-قدرت يادگيري زيادي دارند – جنين غذاي خود را از خون مادر مي گيرد - بدن از مو،پشم و يا کرک پوشيده شده است-غده هاي شيري دارند .

فصل دوازدهم

72 - لينه  گياهان را چگونه طبقه بندي کرد؟بر اساس ساختمان گل ودانه.

73- امروزه گياهان را برچه اساسي طبقه بندي مي کنند؟بر اساس داشتن يا نداشتن آوند

74- نمودار زير را مطالعه کنيد؟صفحه ي 127

75 - اجزاي خزه رانام ببريد؟رشته هاي باريک به جاي ريشه-اجزاي برگ مانند و ساقه ي کوتاه.

76- خزه ها از رويش هاگ  به وجود  مي آيند.

77- هاگ چيست ؟ودر چه اندامي قرار دارد ؟سلولي که به تنها يي مي تواند رشد کند وگياه جديدي به وجود آورد – در هاگدان.

78 - دو ويژگي مهم خزه ها را بنويسيد؟به صورت گروهي زندگي مي کنند وفقط در جاي مرطوب رشد مي کنند.

79 - بيشتر خزه ها در چه مناطقي ديده مي شوند؟در نواحي مرطوب مانند گيلان ومازندران،بر روي تنه ي درختان.

80- سرخس ها در کدام ويژگي گياهان مانند خزه ها هستند؟(سه مورد)مانند خزه ها دانه ندارند- در نواحي مرطوب مي رويند وبا هاگ زياد مي شوند.          81 - برآمدگي هاي پشت برگ سرخس که ابتدا زرد وسپس به صورت قهوه اي در مي آيند چه نام دارند ودر داخل آن چه چيزي وجود دارد؟                              هاگينه     -    هاگدان

11-قديمي ترين درخت امروزي کدام اند؟باز دانه که حدود 5000 سال عمر مي کنند .

12- چند باز دانه را نام ببريد ؟کاج -سرو

13- چرا به اين درختان مخروط دار مي گويند؟زيرا به جاي گل دانه در داخل مخروط است.

14- چرا به باز دانه ها درختان هميشه سبز مي گويند؟زيرا در طول سال سبز هستند .

15- استفاده هاي درخت کاج را بنويسيد؟براي ساختن کاغذ از چوب آن – تير هاي پايه سيم برق- در نجاري- از شيره ي آن مواد صنعتي که در ساخت صابون ، رنگ ، دارو ، فيلم عکاسي،الکل و استون به کار مي رود را به دست مي آورند.

16-فراوان ترين وگوناگون ترين  گياهان روي زمين را بنويسيد؟نهان دانه ها(گلداران)

17-دو گروه مهم گيا هان گلدار(نهاندانه)را بنويسيد؟تک لپه -دولپه

18- اندام هاي گياهان دانه دار را نام ببريد؟ و بنويسيد هر کدام شامل چه قسمت هايي است وهر کدام چه وظيفه اي دارند؟اندام هاي رويا : ريشه،ساقه و برگ: وظيفه ي آنها رشد گياه با جذب آب واملاح از زمين وانتقال به سلول هاي غذا ساز___ زايا:گل و ميوه :رساندن مواد غذايي ساخته شده به همه جاي گياه ، تشکيل دانه وپراکنده شدن آن براي رشد گياه

19- وظايف ريشه را بنويسيد؟محکم نگه داشتن گياه در خاک وجذب آب واملاح از زمين.

20- ريشه چگونه آب ومواد معدني را از خا ک جذب مي کند؟به وسيله ي تار هاي کشنده

21- دو کار اصلي ساقه را بنويسيد؟رساندن آب واملاح از ريشه به برگ و رساندن  مواد غذايي ساخته شده در برگ به همه جاي گياه –نگه داشتن شاخه هاوبرگها روي خود.

22-آيا ساقه کار هاي ديگري هم انجام مي دهد؟بله ذخيره ي مواد غذايي و آب مانند نيشکر وکاکتوس

23-آوند چيست؟لوله هاي باريک و مويي شکل براي عبور مواد درگياه .

24- دو نوع آوند را نام ببريد ؟آوند چوبي  که آب ومواد معدني (شيره ي خام)را از ريشه به برگ مي رساند  وآوند آبکش که مواد ساخته شده در برگ (شيره ي پرورده)را به همه ي سلول ها ي گياه مي برد.

25- تعداد و قطر کدام آوندها بيشتر است؟ آوند هاي چوبي.

26- رشد طولي ساقه بر عهده ي چه اجزايي است ؟ جوانه هاي انتهايي

26-جوانه ها تبديل برگ و  گل  و بعضي ديگر تبديل به شاخه  مي شود.

27- افزايش قطر تنه ي درختان به کدام دليل است؟به دليل افزايش آوند ها به خصوص آوند هاي چوبي.

28-دو نو ع ساق زيرزميني را نام ببريد؟ پياز- سيب زميني

29- سن درخت را چگونه تعيين مي کنند؟با شمارش حلقه هاي تيره و روشن ( آوند ها ) تنه ي بريده شده ي درخت .

30- در گياهان مختلف ساقه و ريشه ممکن است هر کدام در خاک  يا  آب  و  يا  هوا قرار داشته باشد.

31-کارخانه ي غذا سازي گياه برگ  است .

32-کدام قسمت برگ محل غذا سازي است؟کلر و پلاست.

33-روزنه را تعريف کنيد؟سوراخ هاي ريزي که در پشت و روي برگ قرار دارد و از اين راه کربن دي اکسيد براي فتوسنتز   و اکسيژن  براي تنفس وارد برگ مي شود.

34 - آب ومواد معدني چگونه به سلولهاي برگ مي رسد ؟از طريق رگبرگ ها.

35 – رگبرگ چيست؟ مجموعه ي آوندها

36 - قسمت هاي مختلف برگ را نام ببريد؟رگبرگ- دم برگ- پهنگ (قسمت پهن)

37- به چه برگي ساده مي گوييم؟به برگي که يک دم برگ داشته باشد.

38- به چه برگ هايي مرکب مي گوييم؟ اگر به هر دم برگ تعدادي برگچه متصل باشد برگ را مرکب مي گوييم.

39-کلروفيل (سبزينه)درون چه اندامي قرار دارد ؟کلروپلاست

40-کلروپلاست  آشپزخانه ي  سلول گياهان است

41-کلروفيل مولکولي است که مانند سر آشپزتهيه غذا را بر عهده دارد.

42- عمل غذا سازي گياه چند قسمت است؟1-  بخشي که نياز مند نور خورشيد است (فتوسنتز)2 - بخشي که نياز به نور خورشيد ندارد .

43 - مواد اوليه مورد نيازبراي غذا سازي گياهان را نام ببريد؟آب - کربن دي اکسيد.  

44- محصول عمل فتو سنتز چيست؟ اکسيژن ومواد قندي

45 - چند نوع ماده ي غذايي را که گياهان توليد مي کنند نام ببريد؟خرما و نيشکر : مواد قندي - زيتون و بادمجان و ذرت : چربي.

46- مواد غذايي توليد شده در برگ  به کجا مي رود؟ توسط چه اندامي ؟ ازطريق  آوند هاي آبکش ، به جوانه ها ،گل،ميوه وساير قسمت هاي گياه برده مي شوند.

47 - چند نمونه گياه خوراکي را نام ببريد؟(سبزيجات وسيفي جات) ريواس- ذرت- کاهو- گوجه فرنگي- باميه- سير

فصل سيزدهم

48- ميکروب راتعريف کنيد؟ به جاندار ذره بيني گفته مي شود واز دو کلمه : ميکرو يعني کوچک و بيو يعني زيستن گرفته شده است.

49- بايد بدانيد که تعداد ميکروب هاي مفيد بسيار بيشتر از انواع زيان آوراست ، چند نمونه از فوايد ميکروبها رابنويسيد:براي تهيه نان ،پنير،چاي، ماست،کاکائووترشي ها

50-ميکروب ها در بدن ما چه اهميتي دارند؟بعضي از آنها در روده ي بزرگ ما ويتامين مي سازند.

51- چهار گروه بزرگ ميکروب ها را بنويسيد؟ويروس ها- باکتري ها- آغازيان- قارچ ها.

52- به اجتماع ميکروب ها چه مي گويند؟ کلوني

53 - ميکروب ها  براي   يافتن محيط مناسب وارد بدن موجودات زنده مي شوند.

1- انگل به چه جانداري گفته مي شود؟به جانداري که وارد بدن جانداران ديگرمي شود وغذاي آماده آنهارامصرف مي کندوگاهي هم دربدن آنها سم مي ريزد.

2- ميزبان به چه جانداري مي گويند؟به جانداري که انگل وارد بدن اوشده است.

3- دومورد از راههاي آسيب رساندن انگل به ميزبان رابنويسيد؟1-استفاده ازموادبدن ميزبان براي رشدوتوليدمثل خود2- توليد موادي که براي سلولهاي ميزبان سمي است.

4- سه مرحله يک بيماري سخت ميکروبي رابنويسيد؟جايگيري- حاد- نقاهت

5- درکدام مرحله ميکروب به دنبال يافتن جاي مناسب است؟ جايگيري

6- درکدام مرحله شخص بيمارمي شودوعلايم بيماري ظاهر مي شوند؟ در مرحله ي حاد.

7- درچه صورتي مرحله نقاهت بوجود مي آيد؟ درصورتي که بدن درمبارزه با ميکروبها پيروز شود.

8- نقاهت به کدام مرحله مي گويند؟ مرحله اي که بيمار کم کم توانايي خود را باز مي يابد و به  زندگي روزمره برمي گردد.

9- منظور از بيماري مزمن چيست؟ بيماريهاي که مرحله حاد ندارد و مبارزه ميکروب و بدن به کندي صورت مي گيرد و مدتها طول مي کشد .

10- يک مثال براي بيماري مزمن بزنيد؟ بيماري سل

11- چندويژگي آغازيان رابنويسيد؟برخي تک سلولي اند- بعضي زندگي آزاد دارند- بعضي انگل و بعضي غذاسازند(باداشتن سبزينه)- بعضي بي حرکت اند ، بعضي ازآنها تحرک دارند و بعضي کم تحرک اند.

12- وجودآغازيان براي موجودات زنده و محيط زيست چه اهميتي دارد؟ (چهارمورد)1- غذاي ماهي ها وجانوران ديگرند2- بعضي باداشتن پوسته هاي سخت پس ازمرگ منبع بعضي مواد معدني مانند نفت وگاز مي شوند 3- درتهيه دارو و موادغذايي نقش دارند- بعضي هم سبزينه دارند و توليد کننده هاي محيط زيست اند 4- بعضي هم بيماري زا هستند.

13- نفت وگاز از چه موجوداتي بدست مي آيد؟ آغازيان

14- دو بيماري که توسط آغازيان ايجادمي شود بنويسيد؟ اسهال خوني و مالاريا.

15- آميب يکي از آغازيان است طرز تغذيه آن راشرح دهيد؟

شکل صفحه149

16- جلبک ها جز کدام گروه از موجودات زنده هستند و چه ويژگي مهمي دارند؟ آغازيان- سبزينه دارند و غذاسازي مي کنند.

17- چندنمونه  از قارچ ها را نام ببريد؟کپک ميوه - قارچ لاي انگشتان پا- سياهک گندم- قارچ دورگردن و پشت.

18- قارچ ها ازچه موادي تغذيه مي کنند؟ ازمواد غذايي و وسايل استفاده مي کنندمانند:کاغذ- لباس-کفش- چرم.

19- فوايدقارچ هارابنويسيد؟درتوليد موادغذايي و شيميايي- ايجادطعم خوراکي- توليد دارو ها و دفع آفت گياهي.

20- آنتي بيوتيک چيست؟ موادي که از قارچ ها بدست مي آيدوبراي ازبين بردن باکتري هابکار مي رود.

21- آيا قارچ ها سبزينه دارند؟ خير- قارچ ها هيچکدام سبزينه ندارند.

22- قارچ ها درمحيط هاي متفاوتي رشد مي کنند يعني چه؟ يعني درهمه محيط ها حتي جاهايي که ديگر ميکروب ها  نمي توانند رشدکنندمانند:مرباي کپک زده که در حالي که قند غليظ بسياري  از ميکروبها را ازبين مي برد.

23- مخمر جز کدام گروه از موجودات زنده است؟چه استفاده اي دارد؟جزوقارچ هاي ذره بيني- براي ورآمدن  خمير نان

24- مشهورترين گروه ميکروبها کدامند؟ باکتري ها

25-بيشتر باکتريها مفيد اند گروهي بي ضرر و تعدادکمي زيان آور هستند.

26- همه باکتري ها تک سلولي هستند و درسلول آنها هسته ي مشخصي نيست.

27- سه گروه مهم باکتري ها را نام ببريد؟ميله اي(باسيل)-کروي( کوکوس )- فنرمانند( اسپريل )

28- سه روش تهيه غذا در باکتري هاي گوناگون رابنويسيد؟غذاسازي - انگلي-کودرست

29- چهار اصل رابرت کخ دانشمند آلماني را که عامل بيماري هايي مانند:سل، سياه زخم را کشف کرد براي  اثبات بيماري زا بودن يک ميکروب بنويسيد؟ صفحه ي 153

30- چه عواملي باعث رشدميکروبهامي شود؟ گرما- رطوبت- تاريکي- غذا

31- علت فاسد شدن غذاهاچيست؟ رشد و توليد مثل باکتريها و توليد شدن مواد زايد و سمي توسط آنها.

32- آب آلوده به باکتريها باعث چه بيماري مي شود؟ وبا

33- ويروس را تعريف کنيد؟

موجودي که نه رشد مي کند ونه غذا مي خوردونه تنفس مي کند اما مي تواند شبيه خودش را بسازد (توليد مثل کند) ويروس مي گويند.

34- ويروسها به کدام دليل به جانداران شبيه اند؟ به خاطر توانايي توليد مثل.

35- ويروس چه هنگامي مي تواند توليدمثل کند؟هنگامي که درداخل يک سلول زنده قرار بگيرد.

36- مي گويند ويروسها انگل اجباري هستنديعني چه؟ زيرا ويروسها اگر درداخل سلول زنده نباشند نمي تواند هيچ کاري انجام دهند و درواقع بيرون ازسلول مرده اند.

37- چرا ويروسها را در هيچ کدام از گروه ها ي موجودات زنده قرار نمي دهند؟ زيرا سلول ندارند.

38- اجزاي بدن يک ويروس را بنويسيد؟ يک پوسته پروتيني و يک مولکول درشت وراثتي.

39- عامل بيماري ايدز کدام  نوع  ازميکروبها هستند؟ ويروسها

40 -  مبارزه با ويروسها سخت تر از مبارزه عليه باکتريها است . چرا ؟ زيرا ويروسها بسيار کوچک تر از باکتريها هستند و وقتي وارد سلول مي شوند  DNA  سلول راتغيير مي دهند و سلول را وادار به ساختن ويروس مي کنند ، پس براي مبارزه با آنها بايد سلولهاي خود را از بين برد.

 

نوشته شده توسط عبدالعزیز نیکخواه  | لینک ثابت |

سوالات متن علوم اول فصل 1تا 7 سه شنبه دوم خرداد 1391 16:28

1-            گاز درون نوشابه چيست؟ کربن دي اکسيد

2-            همه مواد از ذرات کوچکي به نام اتم ساخته شده اند.

3-            اولين کسي که گفت ماده از اتم ساخته شده است که بود؟ و چند سال قبل گفته بود؟ دموکريت ، 2300 سال قبل

4-            اتم در زبان يوناني به چه معناست؟ به معني تجزيه ناپذير

5-            چرا دموکريت اتم را به اين نام خواند؟ چون عقيده داشت که اتم از ذرات کوچک  ديگري ساخته نشده است.

6-            نظر دموکريت را درباره ساختار اتم با يک مثال بنويسيد. شکل اتم هاي سازنده مواد مختلف با هم تفاوت دارد، مثلا اتم هاي مواد ترشي به شکل لوزي و اتم هاي آب به شکل کروي هستند.

7-            حدود چند سال پس از دموکريت دالتون درباره ذرات اتم نظر داد و چه گفت؟ دو هزار سال بعد ،گفت موافقم که اتم ساختاري ذره اي دارد و ذره هاي مواد مختلف با هم فرق دارند اما شکل آنها يکي است و تفاوت آنها در اندازه آنها است و همه به شکل گوي هاي تو پري هستند.

8-            چهار مورد از نظريه دالتون دانشمند انگليسي را درباره ساختار ذره اي ماده بنويسيد. 1- جرم و حجم اتم هاي يک عنصر با عنصر ديگر تفاوت دارد 2- اتم هاي يک عنصر را نمي توان شکست و نمي توان به اتم عنصرهاي ديگر تبديل کرد. 3- اتم ها را نمي توان بوجود آورد و نمي توان از بين برد. 4- اتم عنصرهاي مختلف با يکديگر مي پيوندند و ترکيب ها را بوجود مي آورند.

9-            دالتون عنصر را چگونه تعريف کرد؟ ماده اي که تنها از يک نوع اتم ساخته شده است.

10-            دالتون ترکيب را چگونه تعريف کرد؟ ماده اي که ذره هاي سازنده آن از اتصال دو يا چند نوع اتم مختلف ساخته شده است.

11-            اتم چه اندازه کوچک است؟ آن قدر کوچک است که حدود 50،000،000،000،000،000،000 از آنها ( در مورد آهن ) بر روي نوک سوزن جاي مي گيرند.

12-            ذره هاي سازنده عناصر چند نوع اند؟ نام ببريد و براي هر يک مثال بزنيد. اتم : مانند فلزاتي مثلا مس __ مولکول : مانند اکسيژن و بيشتر گازها

13-            مولکول را تعريف کنيد؟ به گروهي از اتم ها که به هم متصل شده اند.

14-            هر يک از مولکول هاي زير از چه اتم هايي ساخته شده اند و از هر اتم به چه تعداد؟ الف) آب : از دو اتم هيدروژن و يک اتم اکسيژن

ب) کربن دي اکسيد : از دو اتم اکسيژن و يک اتم کربن ج) اکسيژن : از دو اتم اکسيژن  د) گوگرد : از هشت اتم گوگرد

15-            يک قطعه فلز مس از چه چيزي ساخته شده است؟ از اتم هاي مس

16-            کدام يک از موارد ذکر شده در سئوالات 14 و 15 عنصر و کدام يک ترکيب است؟ آب و کربن دي اکسيد ترکيب اند – اکسيژن و گوگرد و مس عنصراند .

17-            مقدار فضاهاي خالي در کدام حالت ماده بيشتر و در کدام حالت ماده کمتر است؟ در گازها خيلي زياد، در جامدها خيلي کم و در مايعات کم است.

18-            وجود فضاهاي خالي در مايعات و گازها چه ويژگي خاصي به ماده مي دهد؟ مثال بزنيد. باعث مي شود که بتوان آنها را فشرده کرد يعني خاصيت تراکم پذيري دارند. مثلا در کپسول گاز خانگي گاز به صورت فشرده وجود دارد و مي توان مقدار زيادي گاز را در يک فضاي کم جاي داد.

19-            سه نوع حرکت ذره هاي ماده را بنويسيد. حرکت انتقالي: مانند مولکولهاي گاز که از جايي به جاي ديگري مي روند. _ حرکت چرخشي و لغزشي: مانند: مايعات که روي هم سر مي خورندو مي لغزند. _ حر کت ارتعاشي: مانند جامدات که فقط در جاي خود مي لرزند.

فصل دوم

 

20-            چرا بعضي وقت ها با ريختن چاي داغ در ليوان ، ليوان مي شکند؟ بر اثر انبساط زياد ديواره داخلي ليوان و انبساط کمتر ديواره خارجي آن به بدنه ليوان فشار شديدي وارد مي شود و ليوان مي شکند.

21-            چرا سيم هاي برق را بين تير هاي برق کمي شل نصب مي کنند؟ تا در زمستان که هوا سرد مي شود و بر اثر قانون انبساط و انقباض سيم هاي برق منقبض و کوتاه مي شوند، سيم ها پاره نشود.

22-            چرا وقتي يک قطعه نبات در چاي داغ مي اندازيم ترک بر مي دارد؟ بر اثر انبساط زياد ديواره ي خارجي نبات و انبساط کمتر درون آن (به خاطر دير رسيدن گرما به قسمت هاي داخلي آن) نبات بر اثر فشار ترک بر مي دارد.

23-            قانون (اصل) انبساط و انقباض را بنويسيد. افزايش دما باعث افزايش حجم مواد مي شود و کاهش دما باعث کاهش حجم مواد مي شود.

24-            وقتي حجم ماده اي در اثر گرم شدن افزايش مي يابد مي گوييم منبسط  شده است.

25-            وقتي حجم ماده اي در اثر سرد شدن کم مي شود مي گوييم منقبض شده است.

26-            مايع درون دماسنج چيست؟ الکل يا جيوه

27-            چرا در مسير مايع درون دماسنج پزشکي يک خميدگي ايجاد کرده اند؟ تا هنگام بالا آوردن دماسنج از دهان يا بدن بيمار و خواندن آن توسط پزشک، مايع به درون مخزن بر نگردد.

28-            چرا دماسنج پزشکي را ضد عفوني مي کردند و امروزه از تب سنج يک بار مصرف استفاده مي شود؟ تا ميکروب ها از يک شخص به شخص ديگر سرايت نکنند، زيرا بيشتر، دماسنج هاي پزشکي را در دهان بيماران مي گذارند.

29-            درجه بندي دماسنج هاي معمولي از چند تا چند است؟ از 10- درجه تا 110 درجه سانتيگراد

30-            درجه بندي دماسنج پزشکي از چند تا چند است؟ از 35 درجه سانتيگراد تا 42 درجه سانتيگراد، زيرا از اين دماها کمتر يا بيشتر براي بدن خطرناک است و باعث مرگ ميشود.

31-            دماسنج را چگونه درجه بندي مي کنند؟ مخزن آن را درون ظرف آب و يخ مي گذارند مايع درون دماسنج پايين مي آيد ، آن نقطه را به عنوان صفر در نظر مي گيرند، سپس مخزن آن را در بخار آب جوش در فشار هواي کنار دريا قرار مي دهند و آن نقطه را 100 درجه در نظر مي گيرند و بين صفر و 100 را به صد قسمت مساوي تقسيم مي کنند.

32-            سانتيگراد يعني چه؟ يعني صد بخشي

33-            سلسيوس کيست؟ نام مخترع اين نوع تقسيم بندي دماسنج است.

34-            چرا نبايد به جيوه دست زد؟ زيرا جيوه عنصر فلزي مايع و سمي است که حتي از راه پوست بدن هم جذب مي شود.

35-            چرا با وجود اينکه جيوه يک ماده سمي است ولي در دماسنج از آن استفاده مي شود؟ زيرا دقت اندازه گيري دماسنج جيوه اي بسيار زياد است.

36-            آب ماده اي است که برخلاف قانون انبساط و انقباض عمل مي کند. اين ويژگي آب چه نقشي در زندگي موجودات زنده دارد؟ اگر اين استثناي آب نبود در زمستان که رودخانه ها يخ مي بستند ماهي ها نيز از بين مي رفتند ولي اين ويژگي باعث شده که سطح رودخانه يخ بزند ولي در زير اين صفحه يخي ماهي ها به راحتي زندگي کنند.

37-            حالت ها  و ويژگي هاي هر ماده به چه چيزي مربوط است؟ به ساختار مولکولي و اتمي آن ماده بستگي دارد.

38-            با توجه به کدام ويژگي مواد مي توان دماپا ساخت؟ اختلاف انبساط مواد گوناگون يعني متفاوت بودن مقدار انبساط مواد مختلف.

39-            دماپا (ترموستات) چيست؟ وسيله اي که با آن مي توان دما را در درجه دلخواه تنظيم کرد يعني دما  از آن درجه کمتر يا بيشتر نشود.

40-            چهار وسيله خانگي را که در آن از دماپا استفاده شده است نام ببريد. کولر – يخچال – اتو – سماور – آب گرمکن

41-            در دماپاي ساخته شده از آهن و مس پس از گرم شدن ، دماپا به کدام طرف خم مي شود؟ چرا؟ به طرف آهن – زيرا ميزان انبساط مس از آهن بيشتر است.

42-            نظريه مولکولي را بيان کنيد؟ ( چهار مورد ) 1- ماده از اتم يا مولکول ساخته شده است 2- ذره هاي سازنده ماده هميشه در حال حرکت و جنبش اند 3- بين ذرات ماده فضاهاي خالي وجود دارد 4- ذرات ماده يکديگر را مي ربايند.

43-            چرا گرما سبب انبساط مواد مي شود؟ وقتي ماده اي گرم مي شود جنبش ذرات آن زيادتر مي شود و بيشتر با هم برخورد مي کنند و از هم دور مي شوند، با دور شدن ذرات از هم فضاهاي خالي بين آنها نيز بيشتر شده بنابراين حجم ماده افزايش مي يابد.

فصل سوم

 

44-            چرا آب در زمستان يخ مي زند؟ بر اثر سرما مولکولهاي آب کمتر جنبش مي کنند و در نتيجه برخورد آنها با هم کم مي شود و به هم نزديکتر مي شوند و فضاهاي خالي بين آنها کمتر مي شود در نتيجه ربايش بين مولکولها بيشتر شده و آب يخ مي زند.

45-            چرا لباس هاي خيس در تابستان زودتر خشک مي شوند؟ زيرا بر اثر گرما سرعت تبخير يک مايع بيشتر مي شود.

46-            آب در طبيعت به چه حالت هايي وجود دارد؟ سه حالت، جامد، مايع و گاز

47-            آيا هوا را مي توان مايع کرد؟ بله، با دستگاه هاي سرد کننده قوي که دما را تا حد زيادي کاهش مي دهند.

48-            تغيير حالت هاي ماده چه تاثيري در وضعيت زندگي ما دارند؟ يک مثال بزنيد. اگر تغيير حالت هاي ماده نبود زندگي غير ممکن مي شد، زيرا هرگز باران نمي باريد يا آتشفشان که فوران مي کرد هرگز به سنگ تبديل نمي شد و .....

49-            دماي معمولي (اتاق) چند درجه است؟ 25 درجه سانتي گراد

50-            ذوب را به طور خلاصه توضيح دهيد: با گرم کردن جامد جنبش مولکولهاي آن بيشتر مي شود و بيشتر با هم برخورد مي کنند و در نتيجه از هم دور و دورتر مي شوند ، با دور شدن مولکولها از هم فضاهاي خالي زياد و ربايش بين آنها کم مي شود و آزادانه در ظرف حرکت مي کنند ، اگر اين کار را ادامه دهيم در نهايت جامد به مايع تبديل مي شود.

51-            نقطه ذوب را تعريف کنيد: دمايي که در آن يک ماده جامد به مايع تبديل مي شود.

52-            نقطه ذوب هر يک از مواد زير را بنويسيد.

53-            الف) آهن:          ب) مس:         ج) تنگستن:     د) جيوه:        ه) الکل:       و) يخ:

54-            انجماد را تعريف کنيد: به تبديل مايع به جامد انجماد مي گويند.

55-            نقطه انجماد را تعريف کنيد: دمايي که در آن مايع به جامد تبديل مي شود

56-            نقطه ذوب معين را تعريف کنيد و سه مثال بزنيد: بعضي مواد در هنگام ذوب مستقيما از حالت جامد به مايع تبديل مي شود يعني حالت خميري ندارند. مانند: يخ، قلع، سرب.

57-            نقطه ذوب خميري را تعريف کنيد و سه مثال بزنيد: بعضي مواد مانند کره در هنگام ذوب ابتدا از حالت جامد به صورت خمير در مي آيند، يعني نرم مي شوند و سپس به صورت مايع در مي آيند. اين گونه مواد ذوب خميري دارند. مانند: قير، شيشه، بعضي از فلزات.

58-            در چه نوع ذوبي نقطه ذوب و انجماد برابر است؟ در ذوب معين

59-            در نقطه ذوب معين مواد در دماي نقطه ذوب به چه حالت هايي وجود دارند؟ به هر دو حالت جامد يا مايع يا هر دو حالت.

60-            آيا آب خالص زودتر يخ مي زند يا آبي که مقداري ناخالصي در آن حل شده باشد؟ آب خالص

61-            ناخالصي بر نقطه ذوب چه تاثيري دارد؟ نقطه ذوب را پايين مي آورد.

62-            ناخالصي بر نقطه انجماد چه تاثيري دارد؟ نقطه انجماد را پايين مي آورد.

63-            ناخالصي بر نقطه جوش چه تاثيري دارد؟ نقطه جوش را بالا مي برد.

البته به نوع ناخالصي هم بستگي دارد !

64-            ضد يخ چيست؟ چه استفاده اي دارد؟ ماده اي که براي جلوگيري از يخ زدن آب در رادياتور (دستگاه خنک کننده) خودرو مي ريزند.

65-            چرا از نمک نبايد به عنوان ضد يخ استفاده کرد؟ زيرا باعث خوردگي بدنه رادياتور مي شود همين طور رادياتور رسوب مي کند و باعث گرفتگي سوراخ هاي آن مي شود زيرا به هر نسبتي در آب حل نمي شود .

66-            ضد يخ استاندارد که در رادياتور خودرو مي ريزند چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟ ضد يخ ـ ضد جوش ـ ضد خوردگي ـ ضد زنگ ـ ضد رسوب

67-            تبخير را تعريف کنيد؟ به تبديل مايع به بخار تبخير مي گويند

68-            چرا مولکول هاي سطح مايع نمي توانند به راحتي و آزادانه از سطح مايع جدا شوند؟ زيرا بوسيله مولکولهاي زيرين خود جذب مي شوند

69-            فشار هوا چگونه مانع جدا شدن مولکول ها از سطح مايع مي شود؟ فشار هوا يعني تعداد مولکول هاي هوايي که در بالا ي  ظرف مايع در حال جنبش اند و هر چه تعداد آن ها بيش تر باشد به مولکول هاي مايع بيشتر فشار و ضربه وارد مي کنند .

70-            هر چه تراکم مولکولهاي هوا ( فشار هوا ) بيشتر باشد  تبخير  کمتر است .

71-            چه نيرويي مولکول هاي سطح مايع را به طرف بالا مي راند؟ نيروي ناشي از ضربه مولکولهاي زيرين

72-            چه هنگامي مايع بخار مي شود؟ وقتي که نيروي ضربه ي مولکول هاي زيرين به نيروي ربايشي بين مولکول هاي سطح مايع با مولکول هاي اطراف غلبه  کند.

73-            تبخير در چه دماهايي انجام مي شود؟ در همه دماها

74-            يک مثال بزنيد که چگونه گرم کردن باعث افزايش سرعت تبخير مي شود. لباس هاي خيس در آفتاب زودتر از سايه خشک مي شوند.

75-            با يک مثال نشان دهيد که مساحت سطح مايع چه تاثيري بر سرعت تبخير دارد. يک ليتر مايع در سيني زودتر از يک ليتر مايع در ليوان تبخير مي شود زيرا سطح سيني زيادتر است.

76-            آيا سرعت تبخير مايعات مختلف با هم برابر است؟ مثال بزنيد. خير، مثلا بنزين زودتر از آب تبخير مي شود.

77-            باد چه تاثيري بر سرعت تبخير دارد؟ سرعت تبخير را زياد مي کند، زيرا فشار هواي وارد بر مايع را کم مي کند.

78-            چرا در هنگام جوشيدن مايع قل قل مي کند؟ زيرا حباب هاي بخار از وسط و پايين ظرف نيز شروع به بالا رفتن مي کنند، يعني از همه جاي ظرف مايع تبخير مي شود.

79-            آيا نقطه جوش آب در همه جا يکسان است؟ خير، با افزايش ارتفاع نقطه جوش آب پايين مي آيد، زيرا با افزايش ارتفاع فشار هوا کم مي شود.

80-            نقطه جوش مايعات زير را بنويسيد.

الف) آب:           ب) الکل:         ج) استون:

81-            ميعان (مايع شدن) را تعريف کنيد؟تبديل بخار به مايع را ميعان مي نامند.

82-            بين هواي مرطوب و ميعان آب چه ارتباطي وجود دارد؟ هر چه هوا بخار آب بيشتري داشته باشد احتمال برخورد مولکول هاي آب با سطح مايع يا هر سطح سردي بيشتر است و در نتيجه ميعان نيز بيشتر است.

83-            چه هنگامي مي گوييم هوا از بخار آب اشباع (سير) شده است؟ هنگامي که تعداد مولکول هايي که از سطح مايع بخار مي شوند و آنهايي که به مايع (توسط ميعان) باز مي گردند برابر باشد، مي گوييم هوا از بخار آب اشباع است.

84-            هواي شرجي به چه هوايي مي گويند؟ به هوايي که در يک منطقه از بخار آب سير شده باشد هواي شرجي مي گويند.

85-            در هواي شرجي عرق روي بدن مي ماند. چرا؟ زيرا هوا از بخار آب سير شده و نيازي به بخار آب ندارد، در نتيجه عرق روي بدن مي ماند و بخار نمي شود.

86-            آيا ميعان فقط بر سطح مايع صورت مي گيرد؟ خير، بر روي هر سطحي که سرد باشد ميعان صورت مي گيرد، مانند ليوان سرد، اتومبيل سرد، زمين سرد ، مانند خيس شدن بدنه پارچ که آب سرد يا يخ در آن ريخته شده است.

87-            تقطير را تعريف کنيد؟ به عمل تبخير و ميعان متوالي تقطير مي گويند.

88-            آب مقطر چيست؟ با چه دستگاهي آب مقطر تهيه مي کنند؟ آبي که از طريق تقطير بدست مي آيد – به وسيله دستگاه تقطير

89-            تصعيد را تعريف کنيد. نام ديگر آن چيست؟ يک مثال بزنيد. به تبديل مستقيم جامد به گاز تصعيد مي گويند. نام ديگر آن فرازش است. مانند تصعيد قرص نفتالين

90-            قرص نفتالين چه استفاده اي دارد؟ به عنوان ضد بيد در نگهداري فرش و لباس استفاده مي شود.

91-            چگالش را تعريف کنيد. يک مثال بزنيد. تبديل مستقيم گاز به جامد- برفک يخچال – چگالش نفتالين بر ديواره هاي ظرف

92-            تغييرات گرماگير را تعريف کنيد: در بعضي تغييرات ماده بايد از اطراف خود گرما بگيرد به اين پديده تغيير گرماگير مي گويند.

93-            يک مثال براي تغيير گرماگير بزنيد. ذوب

94-            کربن دي اکسيد چه ويژگيهايي دارد؟ گازي بي رنگ و بي بو که اگر آنرا متراکم و سرد کنيم به ماده اي جامد و تقريبا سفيد رنگي تبديل مي شود. اين ماده مي تواند از محيط خود گرما جذب کند و مستقيما به بخار تبديل شود. (تصعيد)

95-            يخ خشک چيست؟ چه ويژگي دارد؟ به کربن دي اکسيد جامد يخ خشک مي گويند – از محيط اطراف خود گرما مي گيرد و بخار مي شود.

96-            از يخ خشک چه استفاده اي مي توان کرد؟ به عنوان سرد کننده در مواردي که نمي خواهيم جسم ما خيس شود – ( يخچال و  فريزر هم نداريم)

97-            تغييرات گرماده را تعريف کنيد. در بعضي تغييرات ماده بايد به محيط اطراف خود گرما بدهد به اين تغيير گرماده مي گويند.

98-            يک مثال براي تغيير گرماده بزنيد. انجماد

99-            شکل مقابل را کامل کنيد. ص ( 30 )

فصل چهارم

100-            چرا بايد مواد را بشناسيم؟ تا بتوانيم بهتر از آنها استفاده کنيم يا از آسيب هايي که ممکن است به ما برسانند دوري کنيم.

101-            شناختن مواد يعني چه؟ يعني ويژگي هاي آنها را بشناسيم و با دسته بندي کردن آنها کاربردهايشان را بهتر درک کنيم.

102-            مخلوط را تعريف کنيد. به چيزهايي مانند خاک که از چند ماده ي مختلف تشکيل شده اند مخلوط مي گويند.

103-            مخلوط شدن مواد با يکديگر بر ويژگي هاي آنها تاثير ندارد.

104-            مخلوط ناهمگن را تعريف کنيد. به مخلوطي که اجزاي سازنده آن به طور يکنواخت در همه جا پخش نشده اند و به راحتي مي توان اجزاي آنها را از يکديگر تشخيص داد.

105-            مخلوط همگن را تعريف کنيد. به مخلوطي که اجزاي سازنده آن به طور يکنواخت در همه جا پخش شده اند و نمي توان به راحتي اجزاي آنها را از يکديگر تشخيص داد.

106-            دو مخلوط ناهمگن نام ببريد. آجيل – خاک

107-            دو مخلوط همگن نام ببريد. آب نمک – شربت

108-            ماده خالص را تعريف کنيد: ماده اي که تنها از يک جزء تشکيل شده است

109-            سه ماده خالص نام ببريد. آب مقطر – اکسيژن – جيوه

110-            چند نوع ماده خالص داريم؟ نام ببريد و مثال بزنيد. دو نوع – عنصر و ترکيب (عنصر مانند جيوه – ترکيب مانند آب)

111-            هر يک از ترکيب هاي زير از چه اتم هايي ساخته شده اند؟

الف) شکر: کربن – اکسيژن – هيدروژن                 ب) نمک خوراکي: سديم – کلر                             ج) کربن دي اکسيد: کربن – اکسيژن                       د) متان: جزء اصلي گاز شهري- ترکيبي از کربن و هيدروژن                                     ه) گچ: کلسيم – گوگرد – اکسيژن

112-            چند عنصر فلزي نام ببريد. مس – آهن – آلومينيوم

113-            چندعنصر نافلزي نام ببريد. گوگرد – کربن – يد

114-            سه ويژگي فلزها را بنويسيد. سطحي براق و درخشان دارند، چکش خوارند و جريان برق را از خود عبور مي دهند.

115-            سه ويژگي نافلزها را بنويسيد. ظاهري غير شفاف دارند، اغلب در حالت جامد شکننده اند و عايق هستند يعني جريان برق را از خود عبور مي دهند.

116-            به چه موادي ناخالصي مي گويند؟ با يک مثال توضيح دهيد. خالص ترين مواد نيز همواره مقداري از مواد ديگر را به همراه خود دارند که به اين مواد ناخالصي مي گويند. مثلا اگر همراه طلاي خالص مقداري مس باشد مي گوييم مس ناخالصي طلا است يا اگر همراه آهن مقدار کمي مثلا نقره باشد، به نقره ناخالصي آهن مي گويند.

117-            آلياژ (همجوشه) را تعريف کنيد: به موادي که از مخلوط کردن دو يا چند فلز بدست مي آيند.

118-            زيورآلاتي که در طلا فروشي ها ديده مي شوند آلياژي از طلا و مس و نقره هستند.

119-            چند آلياژ (همجوشه) را نام ببريد: برنج – برنز – چدن – فولاد

120-            دو جزء يک محلول را نام ببريد: حلال و حل شونده

121-            حلال را تعريف کنيد: به مايعي که حل شونده را در خود حل مي کند.

122-            مهمترين حلال در طبيعت چيست؟ آب

123-            جدول زير را کامل کنيد. ص ( 38 )

124-            جدول زير را کامل کنيد. ص ( 38 )

125-            محلول سير شده به چه محلولي مي گويند؟ به محلولي که ديگر حل شونده در آن حل نشود و اگر حل شونده ي اضافي ريخته شود در ته ظرف ته نشين شود.

126-            انحلال پذيري (قابليت حل شدن ) را تعريف کنيد: در يک دماي معين مقدار ثابتي از يک حل شونده مي تواند در حجم معيني از حلال حل شود تا محلول سير شده اي بدست آيد،به اين خاصيت حل شونده انحلال پذيري مي گويند.

127-            براي انحلال پذيري يک مثال بزنيد. مثلا در يک ليتر آب خالص در دماي 20درجه سانتي گراد 380 گرم نمک حل مي شود، يعني انحلال پذيري نمک در آب 380 گرم بر ليتر است.

128-            به چه موادي نامحلول مي گويند؟ مثال بزنيد. به موادي که به مقدار بسيار ناچيزي در آب حل مي شوند. مانند گچ و آهک

129-            دما چه اثري بر انحلال پذيري دارد؟ مثال بزنيد. هر چه دما بيشتر شود انحلال پذيري نيز افزايش مي يابد.

130-            نبات را چگونه مي سازند؟ به طور خلاصه. محلول سير شده شکر در آب جوش تهيه و با گذاشتن يک تکه طناب يا نخ يا چوب در آن و نگه داري آن در جايي که به آرامي سرد شود نبات مي سازند.

131-            آيا گازها در آب حل مي شوند؟ مثال بزنيد. بله، هوا در آب حل مي شود و ماهي ها از اکسيژن آن براي تنفس و گياهان دريايي از کربن دي اکسيد آن براي غذاسازي استفاده مي کنند. يا نوشابه که کربن دي اکسيد در آن حل شده

132-            چه عواملي بر حل شدن گازها در آب تاثير دارند؟ تکان دادن ظرف آب – حل کردن يک ماده جديد در آب - دما

133-            هر يک از روش هاي جداسازي نام برده شده را توضيح دهيد. با مثال

الف) صاف کردن: با يک صافي موادي را که از نظر حجم و شکل متفاوت هستند را از هم جدا مي کنند، مانند برنج صاف کن يا شير صاف کن يا فيلتر روغن ماشين ها

ب) سرريز کردن: براي جدا کردن دو ماده که از نظر چگالي با هم متفاوتند، مانند آب و رو غن که روغن روي آب قرار مي گيرد يا جدا کردن جامدات از آب که در ته مي مانند.

ج) تبلور: جدا کردن يک حل شونده جامد از آب يا حلال ديگر به وسيله گرما يا باد، مثلا توليد نمک از آب دريا که به وسيله تبلور انجام مي شود.

د) تقطير: تبخير و ميعان متوالي، مثلا جداسازي آب و الکل که هر دو مايع اند.

 

فصل پنجم

 

134-            دنياي بدون انرژي را توصيف کنيد. دنيايي تاريک، سرد و بي حرکت و بي جان خواهيم داشت.

135-            انرژي را تعريف کنيد. انرژي عاملي است که باعث حرکت و يا تغيير مواد مي شود.

136-            صورت هاي انرژي را نام ببريد. شيميايي – گرمايي – صوتي – مکانيکي (حرکتي) – الکتريکي – نوراني

137-            يک حبه  قند چه انرژي دارد؟ انرژي شيميايي

138-            براي آزاد کردن انرژي شيميايي چه بايد کرد؟ مثال بزنيد. بايد تغيير شيميايي انجام داد. مثلاً بنزين انرژي شيميايي دارد و براي آزاد کردن آن بايد بنزين را سوزاند.

139-            براي اجسامي که داراي انرژي مکانيکي هستند چند مثال بزنيد. سنگي که از بالاي کوه به پايين مي غلتد – توپي که در حال حرکت است – پنکه اي که در حال چرخيدن است و تمامي اجسامي که در حال حرکت هستند يا اگر رها شوند حرکت مي کنند، داراي انرژي مکانيکي هستند.

140-            انرژي ذخيره شده در مواد چه نام دارد؟ چند مثال بزنيد. انرژي پتانسيل، مثلاً فنر کشيده شده – وزنه ي آويخته شده (آويزان شده از سقف) و تمام موادي که انرژي شيميايي در آن ها ذخيره شده است.

141-            انرژي جنبشي در چه اجسامي وجود دارد؟ مثال بزنيد. در اجسام در حال حرکت، مثلاً اتومبيل در حال حرکت، باران در حال ريزش، فنر کشيده شده اي که رها شود.

142-            کدام صورت انرژي هم به شکل انرژي جنبشي و هم به شکل انرژي پتانسيل وجود دارد؟ مثال بزنيد. انرژي مکانيکي – مثلاً وزنه اي که آويزان است انرژي پتانسيل (ذخيره شده) مکانيکي دارد ولي وقتي رها شد انرژي پتانسيل (ذخيره شده) آن به انرژي جنبشي مکانيکي تبديل مي شود.

143-            ميزان انرژي پتانسيل مکانيکي يک جسم به چه عواملي بستگي دارد؟ به جرم جسم و ارتفاع وزنه آويخته شده، ميزان کشيده شدن فنر و . . .

144-            جدول زير را کامل کنيد. ص ( 53 )

145-            قانون پايستگي انرژي را بيان کنيد. انرژي نه خود به خود بوجود مي آيد و نه خود به خود از بين مي رود بلکه از صورتي به صورت ديگر يا از نوعي به نوع ديگر تبديل مي شود.

146-            با يک مثال توضيح دهيد که چگونه انرژي از صورتي به صورت ديگر تبديل مي شود و از بين نمي رود.(مطابق با قانون پايستگي انرژي) وقتي يک توپ از بلندي به طرف زمين رها مي شود انرژي پتانسيل دارد اين انرژي به انرژي جنبشي مکانيکي تبديل مي شود، در لحظه برخورد توپ با زمين مقداري انرژي جنبشي مکانيکي به انرژي گرمايي تبديل مي شود و در برخورد با مولکولهاي هوا اين انرژي به گرما تبديل مي شود و در نتيجه هر بار تا ارتفاع کمتري بالا مي رود، بدين ترتيب انرژي توپ به انرژي گرمايي تبديل مي شود و توپ مي ايستد.

 

فصل ششم

 

147-            نيرو را تعريف کنيد: کشش و رانش را نيرو گويند.(کشيدن و هل دادن)

148-            نيروي جاذبه زمين از طرف زمين بر همه چيزهاي اطراف آن وارد مي شود.

149-            وزن جسم چيست؟ نيروي گرانشي (جاذبه) است که از طرف زمين بر جسم وارد مي شود.

150-            بين فاصله جسم تا زمين و وزن جسم چه رابطه اي وجود دارد؟ هر چه از سطح زمين دور شويم نيروي جاذبه زمين کمتر مي شود. در فضاهاي دور دست نيروي کشش زمين تقريبا صفر است و اجسام بي وزن مي شوند.

151-            به چه نيرويي تکيه گاه مي گوييم؟ نيرويي که تکيه گاه به جسمي که روي آن قرار دارد وارد مي کند.

152-            براي نيروي تکيه گاه يک مثال بزنيد. مثلاً وقتي که کاسه اي را روي آب مي گذاريم از طرف آب به کاسه نيرو وارد مي شود و مانع فرورفتن کاسه در آب مي شود .

153-            نيروي اصطکاک را تعريف کنيد. نيرويي که مانع ادامه حرکت اجسام مي شود.

154-            نمونه هايي از نيروي اصطکاک را در زندگي روزمره نام ببريد. اصطکاک ترمز اتومبيل و چرخ – اصطکاک بين کفش و زمين در راه رفتن – اصطکاک بين کاغذ سمباده و آهن زنگ زده

155-            نمونه هايي از نيروي الکتريکي را نام ببريد. مالش شانه به سر در هواي خشک – لباس پشمي مصنوعي در اثر مالش به موهاي بدن –  برق -  باتري – صاعقه (برق آسمان)

156-            نمونه هايي از نيروي مغناطيسي را نام ببريد. آهن ربا در قطب نما – در موتورهاي الکتريکي  - در ژنراتور

157-            در به وجود آمدن نيرو چند جسم دخالت دارند؟ حداقل دو جسم دخالت دارند، هر جسم به جسم ديگر نيرو وارد مي کند.

158-            مشخصه هاي نيرو را نام ببريد. اندازه و جهت

159-            واحد جرم چيست؟ کيلوگرم

160-            جرم را با چه وسيله اي اندازه مي گيريم؟ چند مثال بزنيد. ترازو – مثلاً هنگام خريد ميوه آن را با ترازو اندازه مي گيريم و مي خوانيم 1کيلوگرم ، 2کيلوگرم يا . . .

161-            وزن را با چه وسيله اي اندازه مي گيريم؟ نيروسنج

162-            واحد اندازه گيري نيرو چيست؟ نيوتون

163-            چرا واحد وزن مانند نيرو نيوتون است؟ زيرا جاذبه زمين هم يک نوع نيرو است، پس واحد آن نيوتون است.

164-            وزن يک سنگ ترازوي 100گرمي چند نيوتون است؟ 1 نيوتون

165-            وزن يک سنگ ترازوي 1کيلوگرمي چند نيوتون است؟ 10 نيوتون

166-            وزن جسمي 5نيوتون است، اين جمله يعني چه؟ يعني از طرف زمين نيروي 5نيوتون بر اين جسم وارد مي شود.

167-            جرم يک ماده به تعداد ذره هاي سازنده آن ماده و جرم هر ذره بستگي دارد.

168-            حالت بي وزني يعني چه؟ چه هنگامي ما دچار بي وزني مي شويم؟ يعني از طرف زمين هيچ نيرويي بر جسم وارد نشود. هنگامي که از کره زمين خيلي دور شويم.

169-            جرم جسم تا چه زماني ثابت است؟ تا زماني که اتم هاي آن کم يا زياد نشود.

170-            وزن تا چه زماني ثابت است؟ تا زماني که از کره زمين فاصله نگيريم.

171-            در روي زمين وزن هر جسم بر حسب نيوتون تقريباً 10 برابر جرم آن جسم است.

فصل هفتم

172-            همه تغييرات و همه پديده ها حاصل حرکت اند.

173-            براي انجام هر کاري بايد حرکت انجام شود.

174-            جا به جايي را تعريف کنيد. به فاصله مستقيم ميان مبدأ و مقصد جا به جايي مي گويند.

175-            مسافت را تعريف کنيد. به مجموعه طول هايي که متحرک براي رفتن از مبدأ به مقصد طي مي کند مسافت طي شده مي گويند.

176-            جا به جايي را با چه واحدي اندازه مي گيرند؟ متر

177-            مسافت را با چه واحدي اندازه مي گيرند؟ متر

178-            واحد هاي طول را بنويسيد. متر – سانتي متر – ميليمتر – کيلومتر

179-            مسافت و جا به جايي هر دو از جنس طول اند.

180-            در شکل زير مسافت و جا به جايي را نشان دهيد. (متحرک از نقطه A به B مي رود، روي جاده)

 

 

 

 

خط ممتد مسافت را نشان مي دهد و خط بريده جا به جايي را نشان مي دهد.

181-            واحد اندازه گيري زمان را بنويسيد. آيا واحد ديگري هم دارد؟ ثانيه، بله : ساعت – دقيقه – روز – ماه – سال – قرن

182-            منظور از سرعت چيست؟ يک مثال بزنيد. مسافتي که متحرک در يک ثانيه يا يک ساعت مي پيمايد، يعني در واحد زمان – مثلاً وقتي مي گوييم سرعت دوچرخه اي 2متر بر ثانيه است يعني اين دوچرخه در يک ثانيه دو متر را مي پيمايد.

183-            جدول زير را مطالعه کنيد. ص (77 )

184-            هنگامي که سرعت يک متحرک در حال تغيير است مي گوييم حرکت داراي شتاب است.

185-            شتاب نشان دهنده ي تغييرات سرعت در واحد زمان است.

186-            چه هنگامي مي گوييم حرکت اتومبيل شتاب ندارد؟ وقتي که سرعت اتومبيل تغيير نکند يعني عقربه سرعت سنج ثابت باشد.

187-            نيرو عامل تغيير سرعت حرکت اجسام و ايجاد شتاب است.

 

نوشته شده توسط عبدالعزیز نیکخواه  | لینک ثابت |

سوالات متن علوم دوم فصل 6تا14 سه شنبه دوم خرداد 1391 16:18

 فصل 6

1)کاني را تعريف کنيد؟

به مواد جامدي که بطور خالص از کره زمين به دست مي آيد و موجودات زنده در بوجود آمدن آن ها تأثيري ندارند.

2) جدول رو به رو را کامل کنيد؟ ص (77 )

3) تاکنون حدودچند نوع کاني شناسايي شده است؟    3000 نوع

4) چرا انسان از کاني ها استفاده مي کند؟ (‌کاربرد کاني ها ) ؟

براي بدست آوردن مواد خام مورد نياز صنايع مختلف ، مصالح ساختماني ، کود شيميايي، داروسازي، جواهر سازي و تأمين انرژي کاربرد دارد.

5) دو گروه از کاني ها را نام ببريد؟ کاني هاي اوليه و کاني هاي ثانويه

6)ماگما را تعريف کنيد؟ قسمتي از نرم کره که بر اثر بالا رفتن دما يا کاهش فشار ذوب شده است.

7) کاني هاي اوليه چگونه بوجود مي آيند؟   از سرد شدن ماگما

8) چند کاني اوليه را نام بريد؟   کوارتز – فلدسپات – ميکا

9) چرا کاني هاي اوليه با شرايط  سطح زمين سازگار نيستند؟ زيرا در دماي زيادي تشکيل مي شوند.

10) چه عواملي بر روي کاني هاي اوليه تأثير مي گذارند و آنها را خرد و تجزيه مي کند؟

آب و هوا  ( باد – باران – برف – تگرگ- خاک طوفان – سيل – زلزله – تغييرات دما )

11) کاني هاي ثانويه چگونه بوجود مي آيند؟ بر اثر خرد و تجزيه شدن کاني هاي اوليه يا انحلال کاني هاي اوليه در آب و ترکيب دوباره مواد محلول يا سير شدن آب و ته نشين شدن يا وارد آمدن فشار و دما به کاني هاي اوليه

12) چند کاني ثانويه نام ببريد؟ کاني هاي رسي – نمک خوراکي ( هاليت ) -  ژيپس ( گچ‌) – کلسيت – گرافيت

13) نمک و گچ کاني هايي هستند که از ته نشين شدن مواد محلول در آب تشکيل مي شوند.

14) کلسيک کاني است که در اثر ترکيب مواد محلول در آب تشکيل مي شود؟

15) گرافيت نوعي کاني است که در اثر گرما و فشار زيادي که تحمل  کرده بوجود آمده است.

16) روشهاي شناسايي کاني ها را بنويسيد؟ شکل بلور – سختي - رنگ – رنگ گرد کاني – جلا – نوع شکستگي – چگالي – خاصيت چکش خواري – گرما – مزه- خاصيت مغناطيسي  –  رنگ شعله –  واکنش هاي شيميايي

17) به چه اجسامي متبلور مي گويند؟ به اجسامي که ذرات سازنده ي آن ها با منظم و قاعده ي معيني در کنار هم قرار گرفته اند.

18) بلورهاي نمک خوراکي به شکل  مکب مربع  است.

19) سختي يک کاني را چگونه تعيين مي کنند؟ با کشيدن يک کاني بر روي کاني ديگر و خراشيده شدن هر يک از آن ها بوسيله ي ديگري ، کاني اي که خراشيده مي شود سختي کمتري دارد.

20) به نظر شما کاغذ سخت تر است يا مداد ؟ چرا؟ کاغذ –  زيرا وقتي مواد را روي کاغذ مي کشيم ذرات مداد بر روي کاغذ مي ماند يعني مداد را خراشيده مي کند.

21) چرا بعضي از کاني ها به رنگ هاي مختلفي ديده مي شوند؟    به علت داشتن مقدار ناچيزي ناخالصي .

22) هر يک از کاني هاي زير چه رنگي دارد؟ الف) گوگرد(  زرد )    ب) فيروزه ( آبي فيروزه اي )   ج) گرافيت( سياه )

23) رنگ گرد کاني را چگونه  مشخص مي کنند؟ رنگ گرد کدام کاني معروف است؟

با کشيدن يک کاني بر روي کاشي بدون لعاب مثلاً پشت نعلبکي    - ( پيريت ) اين کاني به رنگ طلايي ديده مي شود. و گاهي با طلا اشتباه گرفته مي شود.اما رنگ گرد آن سياه است .

24) جلا يعني چه ؟ يعني چگونگي باز تاباندن نور يا عبور دادن نور توسط يک کاني .

25) رنگ شعله هر يک از کاني هاي زير را بنوييسيد؟ الف) نمک خوراکي : زرد     ب) مس : سبز

26 ) سه گروه از سنگ ها را بنويسيد؟ سنگهاي آذرين -  سنگهاي رسوبي – سنگ هاي دگرگوني

27) چگونه دانشمندان پي بردند که درون زمين گرم است؟ با بررسي هاي انجام شده در اعماق چاه ها، معادن و چشمه هاي آب گرم .

28) با افزايش عمق دماي زمين بيشتر مي شود.

29) منبع اصلي گرماي زمين چيست؟ فعاليت برخي از عناصر سنگين  که بر اثر تخريب آنها عناصر سبک تر و مقداري گرما توليد مي شود.

30) چرا سنگ ها در اعماق زمين با وجود گرماي زياد باز هم جامد هستند؟ زيرا فشار سنگ هاي بالايي مانع ذوب شدن سنگ ها در اين اعماق مي شود.

31) در چه حالتي سنگ ها ممکن است ذوب مي شود؟ در اثر کاهش فشار يا افزايش دما

32) چرا قسمت هاي ذوب شده به سمت بالا حرکت مي کنند؟ چون از سنگ هاي اطراف خود سبک ترند.

33) سنگ هاي آذرين دروني چگونه بوجود مي آيد؟ اگر مواد مذاب نتوانند به سطح زمين برسند و زير سطح زمين سرد شوند ، سنگ هاي آذرين دروني را تشکيل مي دهند.

34) سنگ هاي آذرين بيروني چگونه بوجود مي آيد؟ مواد ذوب شده اگر راهي به سطح زمين پيدا کنند به صورت آتش فشان  فوران کرده و روي زمين جاري مي شوند و پس از انجماد تبديل به سنگ هاي آذرين بيروني مي شوند.

جدول زير را کامل کنيد؟ ص (84 )

35)تفاوت اصلي سنگ هاي بيروني و دروني در اندازه بلور کاني هاي آن هاست.

36) ذرات تخريب شده ي سنگ ها بر اساس اندازه، نام مشخص دارند. از کوچک به بزرگ نام ببريد : رس-  ماسه - شن- ريگ– قلوه سنگ – تخته سنگ

37)به چه موادي رسوب مي گويند ؟ اين مواد از کجا مي آيند؟ عوامل طبيعي مانند آب ، باد  و يخ به طور مرتب سنگ ها و سخره ها را خرد کرده و آن ها را به صورت ذرات درشت و ريز و يا مواد محلول به نقاط پست مانند درياها و درياچه ها مي برند و به صورت لايه هايي موازي روي هم ته نشين مي کنند ، به اين مواد ته نشين شده رسوب مي گويند

38 -  طرز تشکيل سنگ هاي رسوبي را بنويسيد. وقتي رسوبات در کف دريا روي هم انباشته مي شوند تحت فشار زياد وزن خود و آب دريا قرار مي گيرند و فشرده مي شوند. در نتيجه آب از لا به لاي ذرات خارج مي شود و رسوبات خشک مي شوند و سنگ هاي رستي را به وجود مي آورند.

39 -  منظور از سيمان در تشکيل سنگ هاي رسوبي چيست؟ موادي که ذرات رسوب را به هم مي چسبانند و به صورت محلول در آب وجود دارند.

40 -  ماسه سنگ و کنگلومرا چگونه بوجود مي آيند؟ بوسيله موادي به نام سيمان که در لابه لاي رسوبات نفوذ مي کنند و رسوبات را به هم مي چسبانند.

41 -  اسکلت خرد شده ي جانوران دريايي چگونه به سنگ تبديل مي شود؟ به وسيله سيماني که در آب دريا محلول است به هم مي چسبند و تبديل به سنگ مي شوند.

42 -  سنگ  گچ و سنگ نمک چگونه تشکيل مي شوند؟ اگر  آب محتوي برخي مواد محلول به مقدار زياد تبخير شود، رسوباتي باقي مي ماند که ممکن است سنگ گچ و سنگ نمک را تشکيل دهد.

43 -  سنگ آهک چگونه تشکيل مي شود ؟ از راه انجام بعضي واکنش هاي شيميايي در آب که  بعضي مواد به وسيله آن رسوب مي کنند.

44 -  دو ويژگي مهم سنگ هاي رسوبي را بنويسيد. لايه لايه بودن آن ها – امکان وجود فسيل در آن ها

45 -  فسيل را تعريف کنيد و بنويسيد چرا بيشتر در سنگ هاي رسوبي وجود دارد؟

آثار و بقاياي جاندارن گذشته که بيشتر از همه در سنگ هاي رستي و آهکي ديده مي شود. زيرا محيط هاي رسوبي محل مناسبي براي تشکيل فسيل است.

46 -  چرا مطالعه سنگ هاي آذرين و رسوبي آسانتر از سنگ هاي دگرگوني است؟

زيرا سنگ هاي آذرين و رسوبي در روي زمين تشکيل مي شوند و مي توان طرز تشکيل آن ها را به چشم ديد اما سنگ هاي دگرگوني در اعماق زمين تشکيل مي شوند.

47 -  سنگ هاي دگرگوني چگونه تشکيل مي شوند؟ بر اثر فشار و دمايي که سنگ هاي آذرين و رسوبي در اعماق زمين تحمل مي کنند .

48 - وقتي سنگ ها دگرگون مي شوند ممکن است به دو صورت تغيير کنند؟ آن دو را بنويسيد.

الف) کاني هاي سنگ هاي اوليه به کاني جديدي تبديل شوند. ب) طرز قرار گرفتن کاني هاي سنگ اوليه تغيير کند.

49 -  ويژگي هاي سنگ هاي دگرگوني را بنويسيد ؟ سخت و محکم اند و در نماي ساختمان ها، کف راهرو، پله و .... به کار مي روند و به خاطر رنگ و نماي زيبا و استحکامي که دارند مورد استفاده قرار مي گيرند.

50 -  مرغوبيت يک سنگ دگرگوني به چه عواملي بستگي دارد؟ به ميزان فشار و گرمايي که در زير زمين تحمل کرده است.

51 - هر يک از سنگ هاي زير بعد از دگرگون شدن به چه سنگي تبديل مي شوند؟ الف) سنگ آهک: مرمر ب) ماسه سنگ: کوارتزيت   ج)گرانيت: گنيس   

 

 

فصل هفتم

 

 

52 -  کدام ويژگي کاني ها باعث شده که از گذشته مورد توجه و علاقه باشند ؟ به علت گوناگوني زياد، زيبايي و کاربردهاي بسياري که دارند.

53 -  انرژي چه استفاده اي دارد؟ براي متعادل ساختن دماي محيط زندگي و راه اندازي صنايع و وسايل نقليه

54 -  منبع اصلي انرژي سنگ ها  هستند و سنگهاي رسوبي حدود 87 در صد  از انرژي  مصرفي انسان را شامل مي شوند.

55 -  نمودار دايره اي رو به رو را مطالعه کنيد؟ ص ( 91 )

56 - همه محصولات نفتي از نفت خام تهيه مي شود.

57 -  ويژگي هاي نفت خام را بنويسيد.

مايعي تيره رنگ که بوي مخصوصي دارد و ترکيب شيميايي ثابت و معيني ندارد. اما بيشترين قسمت آن ترکيب هايي از کربن و هيدروژن است.

58 -  نفت  خام از موجودات بسيار کوچک دريايي به نام    پلانکتون    بوجود آمده است .

59 -  چه شرايطي لازم است تا پلانکتون ها به نفت و گاز تبديل شوند؟

پلانکتون ها به صورت شناور در آب دريا زندگي مي کنند و عمر آنها کوتاه است و پس از مرگ در کف دريا فرو مي ريزند ، رسوب گذاري سريع باعث مي شود که بقاياي پلانکتون ها در لابه لاي رسوبات دانه ريز حفظ شوند و  پس از ميليون ها سال بر اثر فشار لايه هاي بالايي و گرما به نفت و گاز تبديل شوند.

60 -  به سنگ هايي که نفت  در آنها تشکيل مي شود  سنگ مادر مي گويند.

61 -  چه هنگامي نفت ممکن است پس از تشکيل به موادي بي ارزش تبديل مي شود؟ اگر پس از تشکيل به سمت بالا حرکت کند و به سطح زمين برسد با هوا ترکيب شده ، در اين صورت به مواد بي ارزش تبديل مي شود.

62 -  سنگ پوششي چيست؟ مثال بزنيد . سنگي که مانع بالا آمدن نفت و رسيدن آن به سطح زمين مي شود . مانند سنگ گچ و سنگ هاي رستي

63 -  سنگ مخزن را تعريف کنيد؟  سنگي که نفت در آن جمع مي شود.

64 -  معمولا به همراه نفت و گاز مقداري   آب شور   هم وجود دارد.

65 -  زغال سنگ  نوعي سنگ  رسوبي  است.

66 -  زمين شناسان از کجا پي  برده اند که منشأ زغال سنگ گياهي است؟ با مشاهده ي آثار ساقه و ريشه ي گياهان در لايه هايي از زغال سنگ در معدن

67 -   زغال سنگ  يکي از مهم ترين منابع انرژي و از عوامل مؤثر بر انقلاب صنعتي اروپا بوده است.

68 -  مصرف عمده زغال سنگ در توليد انرژي  الکتريکي  و گرمايي است .

69 -   زغال کک  نوعي زغال سنگ که براي جداسازي نا خالصي هاي سنگ آهن در صنايع فولاد بکار مي رود.

70 -  در کشور ما براي استفاده از انرژي گرمايي درون زمين چه مناطقي مناسب تشخيص داده شده است؟  دماوند – سبلان – خوي و ماکو

71 -  شکل مقابل را توضيح دهيد. ص (95 )

72 -  براي اين که يک کاني به عنوان جواهر استفاده شود چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟ رنگ – جلا – سختي و کمياب بودن

73 -  چند جواهر مثال بزنيد؟ فيروزه – ياقوت – الماس – زمرد

74 -  علت شهرت فيروزه چيست؟ و بهترين نوع آن در کجا يافت مي شود؟ به خاطر رنگ زيباييش ،  بهترين نوع آن در ايران يافت مي شود.

75 -  از بلور کدام جواهر در توليد اشعه ليزر استفاده مي شود؟  ياقوت    

 

 

فصل هشتم

 

 

1) هوازدگي را تعريف کنيد؟ به تغييراتي که در اثر عواملي چون هوا ، آب و موجودات زنده در سنگ کره بوجود مي آيد و باعث خرد و تجزيه شدن   سنگ ها مي شود.،هوازدگي مي گويند .

2) فوايد هوازدگي چيست؟  باعث تشکيل قشري از مواد نرم و ناپيوسته بر روي سنگ هاي اصلي مي شود و عمل فرسايش ( يعني جايجايي مواد ) را آسان تر مي کند.

3) دو نوع هوازدگي را نام ببريد؟      فيزيکي و شيميايي

4) هوازدگي فيزيکي را تعريف کنيد؟در اين نوع هوازدگي سنگها به تکه هاي کوچکتر ولي با همان ساختمان يا ترکيب تبديل مي شوند.

5)عوامل موثر در هوازدگي فيزيکي را بنويسيد؟ الف) انجماد  ب) رشد بلور کاني ها  ج) فشار سنگهاي زيرين د) انبساط و انقباض سنگ ها بر اثر تغييرات دماي شبانه روز –  فعاليت گياهان ه) حفاري جانوران

6) مهمترين عامل موثر در هوازدگي فيزيکي چيست؟    انجماد آب در درز و شکاف سنگها

7) هرچه تعداد دفعات انجماد و ذوب در داخل شکاف سنگها بيشتر باشد    تخريب    سنگ ها سريعتر انجام مي گيرد.

8) با عمل انجماد تقريباً 9 در صد به حجم آب افزوده مي شود . اين عامل باعث خرد شدن سنگها بر اثر فشار  مي شود.

9)چگونه بر اثر هوازدگي سنگ ها ورقه ورقه مي شوند؟ ( پوسته پوسته مي شوند)

با برداشته شدن فشار از روي سنگ هاي پاييني که در اثر فرسايش سنگ هاي بالايي ايجاد مي شود.

10) ريشه گياهان چگونه سنگ ها را خرد مي کنند؟

ريشه براي يافتن مواد معدني به داخل شکاف ها فرو مي رود و با رشد خود قطعات سنگ ها را از هم جدا مي کند.

11) هوازدگي شيميايي چيست؟ در اين هوازدگي ترکيب سنگها و کاني ها  تغيير مي کند و مواد جديدي بوجود مي آيد.

12) سه ماده اي که بيشتر باعث هوازدگي شيميايي مي شوند را نام ببريد. آب- اکسيژن و کربن دي اکسيد .

13) عامل اصلي هوازدگي شيميايي  آب  است.

14) يکي از مهم ترين واکنش هاي شيميايي به خصوص در کانيهاي سيليکاتي ترکيب  کاني ها  با آب است.

15)در اثر واکنش کاني ها با آب از فلدسپات ها      خاک رس     بو جود مي آيد.

16) آيا آب خالص باعث هوازدگي مي شود يا خير توضيح دهيد؟ خير – آب خالص غير فعال است ، اما وجود مقداري مواد محلول آن را فعال مي کند.

17) آب چگونه خاصيت اسيدي پيدا مي کند؟ و پس از اسيدي شدن چه قدرتي پيدا مي کند؟ با حل کردن کربن دي اکسيد در خود قدرت انحلال آن زياد مي شود و باعث تغيير سنگ ها و کاني ها مي شود.

18) اکسيژن چه نقشي در هوازدگي شيميايي دارد؟  اکسيژن با کاني ها ترکيب مي شود ( گرما و آب اين واکنش را سريعتر مي کنند) و باعث تخريب سنگ ها و کاني ها مي شود. زيرا آن ها را سست مي کند مانند آهن که زنگ مي زند و پودر مي شود.

19)  چه سنگ ها و کاني هايي زودتر از ساير کاني ها با اکسيژن هوا ترکيب مي شوند و ويژگي هاي خود را از دست مي دهند؟سنگها وکاني هاي آهن دار

20) تنفس جانوران موجود در خاک و نيز ريشه گياهان موجب افزايش مقدار    کربن  دي اکسيد     در خاک مي شود.

21) آبهاي زير زميني با حل کردن چه گازي درخود خاصيت اسيدي پيدا مي کنند و سنگ ها را تجزيه مي کنند؟ کربن دي اکسيد

22) زمين لغزه را تعريف کنيد؟  ريزش تند مواد در يک دامنه ي پرشيب

23) خزش چيست؟ جنبش کند مواد در يک دامنه کم شيب

24) چه چيزي خزش را سريعتر مي کند؟  رطوبت مواد هوازده

25) کدام انرژي باعث زمين لغزه مي شود؟ انرژي پتانسيل گرانشي

26) حاصل عمل هوازدگي بوجود آمدن    خاک     است.

27) کدام گياهان به خاک نياز ندارند؟ گياهان تک سلولي ساکن  آب و گلسنگ ها 

28) چرا خاک را پُلي بين دنياي زنده و غير زنده مي دانند؟ زيرا اکثر گياهان به خاک نياز دارند و مواد مورد نياز خود را از خاک مي گيرند .

29) براي تشکيل خاک کدام هوازدگي مناسب است؟  فيزيکي و شيميايي

30) هر چه تعداد   افق هاي   خاک بيشتر باشد خاک کاملتر است.

31) منظور از مواد معدني خاک چيست؟  موادي که بر اثر هوازدگي سنگ ها بوجود مي آيند.

32) منظور از مواد آلي خاک چيست؟  موادي که از موجودات زنده بدست مي آيند.

33) نخستين تغيير مهمي که پس از خرد شدن سنگ ها رخ مي دهد  رويش گياهان  است.

34) گياخاک را تعريف کنيد؟ موادي هستند که بر اثر تجزيه ي اجزاي گياهان بدست مي آيند وقتي که اجزاي گياهان در خاک قرار مي گيرند.

35) هر چه رنگ خاک تيره باشد مقدار  گياخاک   آن بيشتر است

36) در صد گياخاک در خاک هاي  بياباني  حدود  يک درصد و در خاک هاي  باتلاقي حدود 70 در صد است.

37) جمعيت جانداران خاک با گياخاک چه رابطه اي دارد؟ چرا ؟

هرچه گياخاک يک خاک بيشتر باشد جمعيت جانداران آن خاک نيز بيشتر است. زيرا در آن مواد لازم براي زيستن وجود دارد .

38) منبع اصلي نيتروژن لازم براي رشد گياهان     گيا خاک  است.

39) گيا خاک    قدرت نگهداري آب در خاک را افزايش مي دهد .

40) گياخاک   فضاي بين ذرات خاک را که محل نفوذ هوا است زياد مي کند .

41) گياخاک   بر خاصيت اسيدي خاک مي افزايد و با اين عمل مقدار مواد محلول را بيشتر مي سازد.

42) چرا با نفوذ آب به درون خاک مقدار مواد محلول بيشتر مي شود؟ زيرا با نفوذ آب به درون خاک بعضي از کاني ها در آن حل مي شوند.

43) از مهم ترين مواد معدني خاک ها    ذرات رس  هستند.

44) ذرات رس چه فوايدي براي گياه دارد؟  مواد محلول مورد نيازگياه را به خود جذب مي کنند و در موقع لزوم در اختيار گياه قرار مي دهند. ذرات ديگر خاک را نيز به هم مي چسباند.

45) چرا به خاک هايي که ذرات رس آنها زياد است مقداري ماسه اضافه مي کنند؟

زيرا خاک قابليت نفوذ خود را نسبت به هوا و آب از دست مي دهد و ريشه ي گياهان سخت تر در آن نفوذ مي کنند .

46) افق هاي خاک را بنويسيد؟ از سطح به عمق ( C – B - A  )

47) ويژگي هاي افق A  را بنويسيد. لايه سطحي خاک است. داراي گياخاک فراوان و تيره رنگ است ، در اين منطقه مقداري ماسه هم وجود دارد ، ذرات رس و مواد محلول آن کم است زيرا باران آنها را به افق B مي برد.

48) ويژگي هاي افق B  را بنويسيد؟  گياخاک ندارد يا بسيار کم دارد و مقدار رس و مواد محلول آن زياد است.

49) ويژگي هاي افق C  را بنويسيد. روي سنگ هاي اصلي پوسته زمين قرار دارد و شامل قطعه سنگ هاي بزرگ و کوچک است که کم تر هوازده شده اند.

50) خاک هر يک از مناطق زير چه ويژگي هايي دارد؟

الف) کوهستان : کم ضخامت ، سنگ هاي تجزيه نشده ي فراوان دارد . خاک کم تشکيل مي شود.

ب) جنگل:ضخامت کم ، حاصل خيزي چنداني ندارد.زيرا بارندگي شديد مواد محلول را مي شويد.فقط درختان رشدمي کنند وبراي کشاورزي مناسب نيست.

ج) علفزار: حاصل خيز تر از جنگل ، لايه سطحي خاک قطور و گياخاک فراوان دارد ، بارندگي هم زياد است و براي کشاورزي مناسب .

د) بيابان : غني ترين خاک از نظر مواد محلول و نازک و گياخاک ( مواد آلي ) نداردبه علت کمي هوازدگي شيميايي .

51) منظور از حاصلخيزي خاک چيست؟  ميزان مناسب بودن خاک براي پرورش گياهان غذايي ( کشاورزي انسان )

52) عوامل مؤثر در حاصلخيزي خاک را نام ببريد؟ املاح – آب – ترکيب شيميايي خاک – جانداران تجزيه کننده ( قارچ ها و باکتري هاي تجزيه کننده )

53) مهم ترين عناصر تشکيل دهنده خاک را بنويسيد.  نيتروژن – پتاسيم – فسفر

54) برخي از عناصر موجود در خاک را بنويسيد که مقدار کمي وجود دارند اما اهميت فراوان دارند. منيزيم – کلسيم – آهن – گوگرد – يد – سديم – مس

55)مهمترين ماده اي که بايد در خاک وجود داشته باشد چيست؟چرا؟ آب – زيرا سبب جابجايي مواد مورد نياز در سلول هاي گياهي مي شود و مواد دفعي را از آنها دور مي کند.

56) منظور از ترکيب شيميايي خاک چيست؟ خاک ممکن است اسيدي يا بازي باشد، هر گياهي در يکي از اين محيط ها رشد مي کند.

 

فصل نهم

12: مقدار ورود و خروج مواد به مقدار نيازها و فعاليت هاي سلول مربوط است.

13: غشا توانايي انتخاب دارد و هر چه را که سلول لازم دارد از محيط مي گيرد . مانند يک صافي نيست که مواد بر اساس اندازه از آن عبور کنند .

14: غشا نفوذ پذيري انتخابي دارد يعني چه ؟ يعني بر اساس نياز سلول مواد را عبور مي دهد نه بر اساس اندازه

15: مولکولهاي مواد از جايي که غلظت آنها بيشتر است به جايي که غلظت کمتري دارند جا به جا مي شوند به اين پديده انتشار مي گويند.

16: انتشار در مولکول هاي مايع و گاز صورت مي گيرند .

17: انتشار در بدن جانداران چه نقشي ايفا ميکند ؟ انتقال گازهاي تنفسي ، جذب غذا، و انتقال مواد بين خون وسلول ها از طريق همين پديده اتفاق مي افتد .

18: مرکز فرماندهي سلول که ويژگي هاي مختلف آن را کنترل مي کند  هسته   نام دارد.

19:درون هسته رشته هايي به نام کروموزوم وجود دارد .

20: کروموزوم ها از  مولکول هاي    DNA   تشکيل شده است. .

21:مولکولهاي (DNA   )  فرماندهان سلول و تعيين کننده ويژگيهاي ارثي هستند.دستور چگونگي انجام فعاليتهاي سلول توسط مولکول DNA صادر ميشود.

23: فضاي درون سلول را   سيتوپلاسم  مي نامند که اطراف هسته را فرا گرفته است .

24: بسياري از فعاليت هاي حياتي سلول مانند تغذيه و تنفس درون سيتوپلاسم وتوسط اجزاي آن صورت مي گيرد .

25: منظور از سازمان بندي بدن چيست؟  يعني سلول هاي بدن با نظم و دسته بندي خاصي کنار هم قرار گرفته اند تا کار هاي مختلفي انجام دهند .

26: کوچک ترين اجتماع سلول ها را که به طور هماهنگ اعمال مشخصي انجام مي دهند بافت ( نسج )  مي نامند .

30: چند بافت نام ببريد :1- بافت خون 2- بافت پوششي 3- بافت ماهيچه اي 5- بافت عصبي

54: آب ميان بافتي چيست ؟ مايعي که بين سلول هاي بدن در درون بافت قرار دارد ( مانند سيمان در ميان آجر هاي ديوار ) .

28: به مجموعه ي چند بافت که با هم در ارتباط اند  اندام  مي گويند .

29: چند اندام نام ببريد.  1- قلب 2- کليه 3- معده 4- چشم 5- گوش

31:منظور از مکمل بودن بافت ها دراندام چيست؟هر بافت کار خاصي انجام مي دهد وهمه درکنار هم براي زنده ماندن اندام فعاليت مي کنند و ضروري اند

33:به مجموعه اي از اندام ها که کارشان با يکديگر هماهنگ و مرتبط است   دستگاه  مي گويند .

34:هردستگاه ويژگي هاي حياتي مثل  تغذيه و تنفس و حرکت و ... را بر عهده دارد .

35: دستگاه هاي اصلي بدن را نام برده و کار هر يک را بنويسيد :

1- دستگاه گوارش :تامين کننده ي غذا ي سلول ها 

2- دستگاه تنفس :تامين کننده اُکسيژن براي سلولها

3- دستگاه گردش خون : انتقال مواد در بدن

4- دستگاه دفع ادرار : دفع مواد زايد

5- دستگاه حرکتي : حفظ استحکام بدن و حرکت اندام ها

6- دستگاه ارتباطي : هماهنگي و تنظيم کار بدن

7- دستگاه توليد مثل: بقاي نسل

فصل دهم

 

36:مهم ترين تفاوت گياهان و جانوران در اين است که گياهان سازنده ي غذا و جانوران مصرف کننده ي غذا هستند.

37: بيشترين تلاش همه ي جانوران تامين غذا است.

38:بدن انسان ها و جانوران از آنچه که مي خورند ساخته شده است .

39: چرا ما غذا مي خوريم؟ براي سالم ماندن و درست کار کردن سلولهاکه ماده و انرژي لازم دارند.   

40: ارزش غذايي که مي خوريم به چه چيزي بستگي دارد ؟ به ترکيبات شيميايي خاصي که درآن وجود دارد.

41: مواد غذايي ضروري براي بدن چند گروه اند نام ببريد. کربوهيدرات ها ( قندها ) _  ليپيد ها ( چربي ها )_ پروتين ها _ ويتامين ها _ مواد معدني و آب

42:دستگاه گوارش چه عملي برروي غذا ها انجام مي دهد؟ مولکول هاي پيچيده ي موادغذايي را شکسته وکوچک مي کند تاقابل استفاده براي سلولهاشوند. 

43: نقش هر يک از مواد غذايي در بدن را بنويسيد .                                                                                                                                                                          کربو هيدرات و ليپيد = توليد انرژي    ،     پروتين = رشد و ترميم ونگهداري بافت ها   ،   ويتامين مواد معدني و آب = انجام و تنظيم  اعمال  حياتي بدن

44: بيشتر غذا هاي ما را کربوهيدرات ها تشکيل مي دهند که ما آنها را با نام قند  مي شناسيم .

45: سلول هاي مغز براي فعاليت به چه ماده اي نياز دارند ؟  گلوکز که نوعي کربوهيدرات  است .

46: ساده ترين قندي که سلول هاي بدن مصرف مي کنند گلوکز نام دارد.

47: سه نوع کربوهيدرات مهم نام ببريد که از اتصال تعداد زيادي مولکول گلوکز تشکيل شده اند. نشاسته ، سلولز ، گليکوژن

 48: نشاسته در چه دانه هايي وجود دارد ؟ برنج ، گندم ، ذرت ، سيب زميني و ....

49: کدام کربوهيدرات ديواره ي سلول هاي  گياهي را تشکيل مي دهد ؟ آيا اين ماده در بدن ما تجزيه مي شود ؟  سلولز _ خير

50: با چکاندن کدام ماده روي مواد غذايي مي توان به وجود نشاسته در آنها پي برد ؟ محلول يد

51: مهمترين مولکول سازنده اجزاي سلول  پروتئين است.

52) هر مولکول پرتئين از اجتماع تعداد زيادي مولکول  کوچکتر به نام  آمينواسيد  ساخته شده است   .

53) چه چيز باعث ايجاد پروتئين هاي مختلف شده است ؟ گوناگوني نوع ، تعداد و ترکيب آمينواسيد ها

54) بدن انسان براي ساختن پروتئين هاي خود به چند نوع آمينواسيد نياز دارد ؟ آيا اين آمينو اسيد ها را مي تواند بسازد ؟                                                     بيست نوع _ خير گروهي ساخته مي شوند ولي بقيه را بايد توسط غذا به بدن برسانيم .

55: چه غذا هايي آمينواسيد فراوان دارند ؟ تخم مرغ – شير – گوشت – نخود – لوبيا – سويا –

56: آيا يک غذا همه ي آمينواسيد هارا دارد ؟ خير – آمينواسيد هادر غذا هاي مختلفف پراکنده اند.

57 : ماده ي اصلي ساختمان غشاء سلول  ليپيد  است  .

58 :ليپيد هايي که در زير پوست و اطراف اندام ها ذخيره مي شوند به عنوان عايق و ضربه گير عمل مي کنند .

57: چرا ليپيد ها براي ذخيره کردن انرژي در بدن با صرفه تر اند؟ زيرا انرژي آنها از کربوهيدرات ها بيشتر است.

منابع مهم ليپيد را بنويسيد : گوشت_  تخم مرغ _  پنير _ آفتابگردان _ ذرت و ...

25: اگر مقدار کربوهيدرات ها زياد باشددر بدن به ليپيد  تبديل مي شود .

62 – با کشيدن يک ماده بر روي کاغذ کاهي به وجود ليپيد  پي مي بريم .

63 – مواد ي که به مقدار بسيار کم براي بدن لازم اند ويتامين نام دارند .

64 -  يک مثال بزنيد که نشان دهد ويتامين ها استفاده از ساير مواد غذايي را کامل تر و ساده تر مي کنند و بدون آنها استفاده از مواد غذايي ديگر به درستي انجام نمي شود ؟  اگر ميتامين D به بدن نرسد سلولهاي استخواني نمي توانند از کلسيم استفاده کنند .

65 -  ميدانيم که بيشتر ويتامين ها بوسيله ي غذا به بدن مي رسند اما هيچ غذايي همه ي ويتامينها را ندارد .با توجه به اين مسئله چه بايد کرد ؟ بايد رژيم غذايي متعادلي داشت و از غذاهاي گوناگوني استفاده کرد .

66 -  دو گروه ويتامين ها از نظر حل شدن در آب و چربي را بنويسبد .  C   و B   درآب حل مي شوند و  A    و  D و E  وK   در چربي حل مي شوند .

67 -  ويتامينD   چگونه در بدن ساخته مي شود ؟  دربرابر آفتاب در ساولهاي پوست ساخته مي شود .

68 -  کدام ويتامينها در بدن بوسيله ي باکتري ها در روده ي بزرگ ساخته مي شوند ؟  ويتامين هاي  B  و  K  

69 -  جدول زير را مطالعه کنيد . صفحه ي  128       

52: چرا بايد مواد معدني مصرف کرد؟ زيرا بدن انسان قادر به ساختن هيچ يک از عناصر نيست و براي تنظيم فعاليت هاي بدن بايدبه صورت غذا مصرف شوند

53: در کربوهيدرات ها وپروتئين ها و ليپيد ها کدام عناصر وجود دارد ؟ کربن ، هيدروژن ، اُکسيژن و نيتروژن

54: حدود 20 عنصر وجود دارد که براي بدن ضروري است  .

55: هر يک از مواد معدني زير در بدن چه کاربردي دارند ؟  الف) کلسيم و فسفر : رشد استخوان ها  ب) آهن : در سلول هاي خوني (هموگلوبين )                       د) فلوئور : سلامت دندان   ه) سديم و پتاسيم : در سلول هاي عصبي  ج) يد : رشدبدن

56: مهم ترين ماده بعد از هوا براي بدن انسان چيست ؟ آب

57: آب چه کاري در بدن انجام مي دهد که بدون آن چند روز بيشتر زنده نمي مانيم ؟  مواد غذايي به صورت محلول در آب به بدن مي رسند _ در داخل و

 اطراف سلول ها آب وجود دارد _ واکنش هاي شيميايي در محيط آبي انجام مي شود .

58: حدود  دو سوم  بدن ما را آب تشکيل داده است .

59: يک انسان بالغ بايد روزانه حدود  8 ليوان آب بنوشد .

60:بدن از چه راه هايي آب از دست مي دهد؟ عرق کردن _ ادرار _ مدفوع _ انجام واکنش هاي شيميايي

61: رژيم غذايي را تعريف کنيد .  غذا هايي که هر فرد به طور معمول ، روزانه يا هفتگي آنها را مصرف مي کند .

62: رژيم غذايي صحيح يعني چه؟ يعني رژيمي که هر شش گروه مواد غذايي را به طور کامل به بدن برساند .

11: ويژگي هاي رژيم غذايي صحيح و مناسب را بنويسيد :کافي بودن – متعادل بودن –  انرژي داشتن –  تنوع داشتن –  محدوديت داشتن –

12: براي طراحي يک رژيم غذايي مناسب بايد به سه عامل توجه کرد ، آنها را بنويسيد.

                1-ويژگي هاي فردي (سن ، جنس و... ) 2- انواع مواد ضروري (کربوهيدرات ، ليپيد ... ) 3- گروه هاي غذايي

13: بر اساس چه ويژگي هايي غذا ها را گروه بندي کرده اند ؟ الف: تشابه غذا ها – ب:مواد ضروري تشکيل دهنده ي آنها .ج- تعداد وعده هاي روزانه      

14: شش گروه غذايي را نام ببريد. 1- نان و غلات و برنج و انواع ماکاروني  2- گروه ميوه ها 3-سبزيجات و حبوبات تازه                                                                                    14-  گوشت و تخم مرغ وحبوبات خشک وآجيل 5- شير و فرآورده هاي آن 6- قند و چربي و روغن

15: خوردن ميوه و سبزي علاوه بر تأمين مواد غذايي لازم چه فوايدي دارد ؟باعث مي شودکه دستگاه گوارش بهتر کار کند                                                          يعني مواد سلولزي (الياف يا فيبر )باعث مي شود که مواد مختلف آسان تر در مسير لوله ي گوارش حرکت کند  .

16: در هرم غذايي وعده هاي صرف غذا در روز از پايين به بالا (..کاهش) مي يابد . 

17:در اين هرم مصرف روزانه غذايي گروه (نان وغلات)که در پايين هرم هستند از بقيه  بيشتر است .

18:قرار گرفتن گروه قند وچربي وروغن در نوک هرم نشانه چيست؟ نشانه اين است که اين مواد بايد به مقدار بسيار کم مصرف شوند . 

19:مشکل جهاني غذا تحت تأثير چه عواملي به وجود مي آيد ؟ (عوامل مهم گرسنگي ) فقر- افزايش جمعيت- نابودي محيط زيست .

10:چه عواملي باعث به خطر افتادن زندگي انسان مي شود؟  فقر – کمبود غذا – نابودي منابع طبيعي – افزايش جمعيت – کار اجباري کودکان

 

 

 

 

 

فصل يازدهم

 

11: اجزاي دستگاه گوارش را در دو بخش لوله وغده به ترتيب نام ببريد ؟ لوله :دهان ، حلق ، مري ، معده ، روده ي باريک ، روده ي بزرگ و مخرج                                      غده ها :لوز المعده ،کبد و غدد بزاقي

11- هضم (گوارش)به دو صورت فيزيکي وشيميايي انجام مي گيرد، هر يک را توضيح دهيد ؟ فيزيکي :يعني خرد شدن و له شدن مواد غذايي براي افزايش تماس باشيره هاي گوارشي . شيميايي :يعني شکسته شدن مولکول هاي پيچيده غذا به کمک آنزيم هاي گوارشي

12- هضم غدا  از دهان شروع شده و در روده ي باريک کامل وتمام مي شود .

13- آنزيم را تعريف کنيد ؟ موادي که کار کمک به انجام واکنش ها ي شيميايي در عمل گوارش را بر عهده دارند .

114- ويژگي هاي آنزيم را بنويسيد ؟ از جنس پرتئين اند – بر ماده ي خاصي تاثير مي گذارند – سرعت واکنش ها را زياد مي کنند – بعد از واکنش دست نخورده باقي مي ماند .

115-غذا فقط به صورت محلول مي تواند وارد خون شود  وبه سلول ها برود .

116- بيش تر عمل جذب در روده ي باريک انجام مي شود .

117-عمل هضم (گوارش) با تغييرفيزيکي و شيميايي غذا آن را قابل حل مي کند.

118- جذب را تعريف کنيد؟ عبور مواد غذايي ضروري براي بدن از ديواره ي لوله ي گوارش و ورود آن ها به خون.

120- وظيفه ي هر يک از قسمت هاي زيردرعمل گوارش و جذب را بنويسيد.

          دهان: شروع تغيرات فيزيکي ( با دندان ها) و تغيرات شيميايي ( با بزاق ) روي غذا

         غده هاي بزاقي : ترشح بزاق براي لغزنده کردن غذا و تغيير شيميايي روي بعضي غذاها  .

   حلق : هدايت غذا از دهان به سوي مري و جلوگيري از ورود آن به بيني و ناي توسط زبان کوچک و دريچه ناي .

   مري : هدايت غذا تا معده به کمک ماهيچه.

   معده : مخلوط کردن غذا با شيره ي گوارشي معده ، اسيد معده و ايجاد تغيير شيميايي در غذا .

   رو ده باريک : تکميل هضم و جذب غذاها به کمک شيره ي گوارشي روده ، لوزالمعده و صفرا .

  روده بزرگ : جذب آب ، کمي مواد معدني و نيز ويتامين هاي ساخته شده بوسيله ي باکتري هاي مفيد .

 لوزالمعده : ترشح شيره ي گوارشي براي هضم انواع غذاها و خنثي کردن اسيد معده .

 کبد : ترشح صفرا براي کمک به هضم چربي ها .

17 - پرز را تعريف کنيد : برجستگي هاي کوچک و انگشت مانند که در روي چين خوردگي هاي ديواره ي داخلي روده باريک قرار دارد .

125 - ديواره ي پرزها بسيار نازک است فقط يک لايه سلول دارد .

145 - سلول هاي ديواره ي پرزها برجستگي هاي کوچک تري به نام ريز پرز دارند .

142 - داخل پرز تعدادي رگ وجود دارد .اين رگ ها چه کاري انجام مي هند ؟ غذاهاي جذب شده وارد اين رگ ها مي شوند .

145 - به جز روده ي باريک در کجاي دستگاه گوارش عمل جذب انجام مي شود : دهان ـ معده و روده ي بزرگ

254 - موادي که از روده باريک جذب مي شوند ( به جز چربي ها ) به کبد مي روند .

154 - کار کبد چيست ؟ يک مثال بزنيد : کبد هرچه را که از روده وارد خون مي شود کنترل مي کند . براي مثال در بدن گلوکز براي سوختن مواد در سلول ها و ايجاد انرژي به خون فرستاده مي شود اگر مقداري قند موجود در غذا زياد باشد کبد مقدار اضافي را به صورت ماده اي به نام گليکوژن ذخيره مي کند تا در مواقع گرسنگي نياز بدن را تأمين کند .

541 - کبد مقدار اضافي قند را به چه صورتي ذخيره مي کند ؟ به صورت ماده اي به نام گليکوژن .

254 - چه هنگامي کبد قند اضافي را به ليپيد تبديل مي کند ؟ اين ليپيدها به کجا فرستاده مي شوند ؟ هنگامي که زيادتر از حدي باشد که بصورت گليکوژن در خود ذخيره کند آن را به ليپيد تبديل مي کند و به جاهاي مختلف مانند شکم و پهلوها مي فرستد تا ذخيره شوند .

 

فصل دوازدهم

 

214 - همه ي جانداران براي زنده ماندن بايد مواد لازم را از محيط اطراف خود را بگيرند و مواد زايد را به آن پس دهند .

254 - خون در سازمان بندي بدن يک نوع بافت است و از سلول و مايع بين سلولي تشکيل شده است نام اين مايع بين سلولي پلاسمااست .

145 - سلول هاي خون بصورت جدا از هم در پلاسما شناورند.

214 - رنگ خون به خاطر گلبول هاي قرمز است ولي پلاسماي آن زرد رنگ است .

جدول زير را مطالعه کنيد ( ويژگي هاي سلول هاي خون ) ص (146 )

254 - فاصله سلول ها تا رگ خوني تقريباً چقدر است ؟ کمتر از يک ميلي متر

245 - سه کار خون را در بدن بنويسيد : 1ـ انتقال مواد . 2ـ تنظيم دما. 3ـ دفاع از سلول هاي بدن

215 - خون در انتقال مواد چند کار مهم انجام مي دهد . آنها را بنويسيد : 1ـ جذب مواد غذايي از دستگاه گوارش و رساندن آن به سلول ها .                    2ـ انتقال اکسيژن از شش ها به سلول ها .3ـ انتقال کربن دي اکسيد از سلول ها به شش ها .4ـ انتقال اوره که از سنتز پروتئين به وجود مي آيد از سلول ها به کليه ها . 5ـ انتقال هورمن ها در بدن .

254 - خون چگونه دماي بدن را تنظيم مي کند : با عبور از قسمت هاي گرم مثل ماهيچه ها گرما را مي گيرد و آن را به قسمت هاي سردتر مانند پاها و گوش ها وغيره مي رساند .

458 - چگونگي انعقاد خون را بنويسيد : پلاکت ها در محل بريدگي جمع مي شوند و رشته هاي تور مانندي را مي سازند گلبول ها به ا ين رشته ها مي چسبند و لخته خون را بوجود مي آورند .به اين کار که باعث توقف خونريزي مي شود انعقاد خون مي گويند .

351 - کدام ويتامين و کدام ماده معدني به انعقادخون کمک مي کنند ؟ ويتامين K و کلسيم .

521 - سرم را تعريف کنيد : ماده زرد رنگي که روي لخته خون جمع مي شود .

548 - در چه صورت شخص گيرنده خون ممکن است جان خود را ازدست بدهد و چرا ؟ در صورتي که خون شخص دهنده با شخص گيرنده ناسازگار باشد زيرا ترکيباتي که در خون آنها وجود دارد با هم متفاوت است و باعث لخته شدن خون شخص گيرنده مي شود.

365 - گروه هاي خوني را نام ببريد : A –B – AB – O

254 - بدن از چه راه هايي جلو ي ورود ميکروب ها را به خود مي گيرد : پوست سالم ، سرفه و عطسه .

451 - واحدهاي متحرک  ايمني بدن گلبول هاي سفيد هستند .

147 - به کدام يک از گلبول هاي سفيد بيگانه خوار مي گويند ؟ آنهايي که عوامل مهاجم را در برگرفته و  از بين مي برند .

458 - پادتن چيست ؟ موادي که توسط گلبول هاي سفيد براي از بين بردن ميکروب ها توليد مي شود .

544 - ويروس ايدز کدام نوع از گلبول هاي سفيد را از بين مي برد ؟ گلبول هاي تنظيم کننده ي فعاليت هاي ايمني بدن که حضور ميکروب ها را به گلبول هاي ديگر خبر مي دهند ( وزارت اطلاعات بدن )

 

فصل سيزدهم

 

 

845 - يک جاندار تک سلولي که با محيط اطراف در تماس است را رسم کنيد: ص (152 )

 39- ساختمان قلب را که در زير آمده است نامگذاري کنيد : ص ( 153 )

40- جدول زير را کامل کنيد : ص ( 154 )        

41- سه نوع رگ را نام ببريد و کار هر يک را بنويسيد :

سرخرگ : خون را از قلب به اندام ها مي برند و ديواره ي کلفت و ماهيچه اي دارد .

مويرگ : خون را در اندامها توزيع مي کنند و باعث تبادل مواد بين خون و سلول مي شود .

سياهرگ : خون را از اندام ها به قلب باز مي گرداند و ديواره ي آنها نازک است .

42- ديواره ي مويرگ فقط يک لايه سلول دارد .

43- تبادل مواد بين خون و سلول ها چگونه انجام مي شود ؟ مقداري از مواد محلول در پلاسما از ديواره ي مويرگ خارج شده مثلاً غذا و اکسيژن از داخل مويرگ به کنار سلولها مي رسند و مواد زايد و کربن دي اکسيد از سلول به مويرگ

44- چرا خوني که داخل سياهرگ ها جاري است معمولاً غليظ تر از خوني است که در سرخرگها جاري است ؟ زيرا مقداري از پلاسماي خود را در حين عبور از مويرگ از دست داده است .

45- پلاسماي خارج شده از مويرگ توسط رگهاي لنفي جمع آوري مي شود .

46- رگ لنفي در کجاي بدن به سياهرگها متصل مي شود : در بالا و نزديک قلب به يکي از بزرگ سياهرگ هاي آن متصل مي شوند .

47- لنف را تعريف کنيد : مايعي که در رگهاي لنفي جريان دارد .

48- مايع لنف و رگهاي لنفي چه کاري در بدن انجام مي دهد : ( 3مورد)     1- جمع آوري مايع بين سلولي 2- جذب مولکولهاي چربي از ديواره ي روده 3- توليد ، ذخيره و جابه جايي گروهي از گلبولهاي سفيد

49- گفته مي شود که به جز ماهي ها بقيه مهره داران و از جمله انسان گردش خون مضاعف دارند اين جمله يعني چه ؟ يعني داراي دو نوع گردش خون اند گردش خون بزرگ و کوچک که يکي بين قلب و اندام ها و ديگري بين قلب و ششها است .

50- گردش کوچک خون (تصفيه اي ) از بطن راست شروع شده و به دهليز چپ خاتمه مي يابد و گردش بزرگ خون (عمومي) از بطن چپ شروع شده و در دهليز راست تمام مي شود .

51- فشار خون را تعريف کنيد : فشاري که در اثر انقباض قلب در رگها بوجود مي آيد .

52- چرا فشار خون در سياهرگها کمتر از سرخرگها است ؟ زيرا فشار در هنگام عبور از مويرگها کم مي شود .

548-نبض چيست؟  و در کجاي بدن بهتر احساس مي شود؟  کم و زياد شدن قطر سرخرگها باعث مو جي مي شود که در طول رگ به حرکت در مي آيد  که ما آن را به صورت نبض احساس مي کنيم . در جاهايي که رگ از روي استخوان عبور مي کند بهتر مي توان  احساس کرد .

62 - تعداد ضربان در کودک حدود 130  بار  و در نوجوان حدود 90  بار  و در مرد  70  و در زن حدود 78  بار است.

63 – فشار خون زياد معمولأ مربوط به چه افرادي است؟  افرادي که رگ هاي آنها تنگ شده و خون به آساني نمي تواند از آنها عبور کند.

 

 

 

فصل چهاردهم

 

64-  اکسيژن براي سوختن غذا و آزاد  کردن انرژي لازم است و در اثر اين کار کربن دي اکسيد توليد مي شود که بايد از سلول دور گردد.

65-  اجزاي دستگاه تنفس را بنويسيد؟ بيني ، حلق ، حنجره ، ناي، نايژه ، کيسه هاي هوايي

66- دو مرحله تنفس دم و بازدم است آنها را تعريف کنيد؟ دم : به ورود هوا از محيط بيرون به درون شش ها . بازدم : خروج هوا از ششها به بيرون.

67- انرژي بدن از سوختن موادي مانند گلو کز  و  ليپيد  درون سلول ها تأمين مي شود.

68-  به چه واکنشي تنفس مي گويند؟ به واکنش اکسيژن با مواد غذايي در سلول ها.

69- وظيفه ي دستگاه تنفس چيست؟ تأمين اکسيزن لازم براي سلولها و دفع گاز کربن دي اکسيد از آنها .

70- راه شناسايي کربن دي اکسيد چيست؟ دميدن آن در آب آهک که باعث کدر شدن آن مي شود .

71- فضاي داخل بيني چه تغيراتي بر روي هوا انجام مي دهد؟ هوا را گرم ، مرطوب و تصفيه مي کند.

72- غده هايي که در ديواره ي داخلي ناي وجود دارند چه ماده اي ترشح مي کنند؟ ماده ي مخاطي

73- ماده ي مخاطي و مژک هاي سطح داخلي ناي چه وظيفه اي دارند؟ ذرات ريز موجود در هوا مانند گرد و خاک و ميکرو ب ها را جذب و آن ها را به بيرون مي فرستد.

74- چرا  افراد سيگاري اغلب سرفه مي کنند؟ زيرا مژک ها  و غده هاي  ترشح کننده ي مخاط درآنها ضعيف شده است .

75- ديوا ره ي کيسه هاي هوايي فقط يک لايه  سلول دارند.

76- اطراف کيسه هاي هوايي را مويرگ هاي خوني فرا گرفته است .

77- بين کيسه هاي هوايي و مويرگ خوني اکسيژن  از شش ها به خون و بر عکس کربن دي اکسيد از خون به شش ها منتقل مي شود.

78-  علت تبادل گاز هاي تنفسي چيست؟  تفاوت در مقدار آنها درون شش و خون است که باعث ايجاد پديده ي انتشار ميگردد.

79- اجزاي دستگاه دفع ادرار را بنويسيد. کليه – ميزناي – مثانه و جراي دفع ادرار  .

80- کليه ها در کجا قرار دارند؟ پشت معده در روده ها ، چسپيده به ديواره ي پشتي شکم

81- به هر کليه يک سرخرگ وارد مي شود و يک سياهرگ از آن خارج ميشود.

82- سرخرگي که وارد کليه مي شود چه وضعي پيدا  مي کند و سرانجام به چه صورتي در مي آيد و چگونه به سوي قلب باز  مي گردد؟ اين رگ در کليه شاخه شاخه مي شود و به مويرگ هاي فراواني تبديل مي شود و سپس اين شاخه ها دوباره به هم وصل و به صورت سياهرگ از کليه خارج مي شوند.

83- از هر کليه يک لوله به نام ميزناي خارج مي شود اين دو به کيسه اي به نام مثانه  مي روند تا ادرار ساخته شده در کليه ها در آن جمع شوند .

84- چه هنگامي احساس دفع ادرار پيش مي آيد؟ وقتي که مثانه از ادرار پرشود.

85- نفرون چيست و در هر کليه به چه تعداد وجود دارد؟  لوله هاي بسيار باريکي که به چشم ديده نمي شوند و واحدهاي تصفيه کليه اند. در هر کليه حدود يک ميليون نفرون وجود دارد وجود دارد.

86- ديواره ي هر نفرون يک لايه سلول دارد و بسيار نازک است .

82- مواد زايد خون از سرخرگ وارد نفرون مي شود.

88- فرق خون سياهرگي  و سرخرگي کليه چيست؟ آيا اين وضعيت مشابه اتفاقي  است که در ششها رخ مي دهد ؟ خون سرخرگي مواد زايد را وارد کليه  مي کند، و خون سياهرگي که ار کليه  خارج مي شود تصفيه شده است. تقريبأ در شش خون سرخرگي ، کربن دي اکسيد که ماده ي زايد اي  است را داراست. خون سياهرگي اکسيژن که ماده ي لازم است براي سلول ها

89- اهميت آب براي سلول ها چيست؟ اطراف بيشتر سلول ها ي ما را آب فرا گرفته است، داخل سلول ها هم آب وجو د دارد. فعاليتهاي شيميايي سلول ها  در محيط آبي صورت مي گيرد.

90- کليه اندامي است که مقدار  آب  بدن را تنظيم  ميکنند.

91- راه هاي جذب و دفع آب بدن را بنويسيد. بدن از طريق مدفوع ، تنفس، عرق و ادرار  آب از دست ميدهد و از طريق واکنش ها ي درون بدن نوشيدن و غذا هاي آب دار ، آب مورد نياز خود را تأمين مي کند.

92- مواد موجود در ادرار را بنويسيد؟ اوره، مواد معدني  اضافي بدن، و آب .

93- چرا اوره بايد در آب حل شود و از بدن دفع شود؟ تا رقيق شود و دفع آن به بدن آسيب نرساند.

94- مقدار دفع ادرار به چه عواملي بستگي دارد؟ به مقدار آشاميدني هايي که مصرف مي کنيم.

95- چه هنگامي ادرار شفاف و بي رنگ خواهد بود؟ اگر مقدار آبي که مصرف مي کنيم مناسب باشد.

96- ادرار را تعريف کنيد؟ به مايعي که از نفرونها خارج مي شود و به مثانه مي رود ادرار مي گويند، که شامل نمک ها و به ويژه اوره است.

97- کليه  اندام تنظيم کننده ترکيب خون است

98-  در ادرار  شخص سالم  چه موادي نبايد وجود داشته باشد؟ پروتئين و گلو کز

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط عبدالعزیز نیکخواه  | لینک ثابت |

سوالات متن علوم دوم فصل 1تا 6 سه شنبه دوم خرداد 1391 16:5

1-      چرا شناختن تغييرات پيرامون اهميت دارد؟ براي بهره مندي از سود و جلوگيري از زيان ناشي از آنها

2-      دو نوع از خواص ماده را بنويسيد. خواص فيزيکي و خواص شيميايي

3-      خواص فيزيکي را تعريف کنيد و چند مثال بزنيد: به خواصي که در ظاهر ماده وجود دارد و براي شناسايي آنها نياز به تغيير ساختار ذره اي ماده نيست.

4-      تغيير فيزيکي را تعريف کنيد؟ به تغييري که در آن شکل ظاهري ماده تغيير مي کند ولي ماهيت ماده عوض نمي شود، يعني مولکول هاي آن تغيير نمي کنند.

5-      چند تغيير فيزيکي نام ببريد. ذوب شدن يخ – پاره شدن کاغذ – خرد شدن چوب – حل شدن شکر در آب

6-      تغيير شيميايي را تعريف کنيد. به تغييري که در آن ساختار مولکولي ماده عوض شده و ماده ي جديدي توليد مي شود.

7-      چند تغيير شيميايي نام ببريد. سوختن کاغذ – فاسد شدن شير – ترش شدن ماست – کپک زدن نان

8-      هنگامي که يک تکه کاغذ مي سوزد، چه تغييري صورت مي گيرد و چه موادي توليد مي شوند؟ تغيير شيميايي – موادي مانند: آب – دي اکسيد کربن – اکسيژن – کربن خالص (دوده)

9-      خواص شيميايي را تعريف کنيد: به خواصي که براي شناسايي آنها ماده بايد دچار تغيير شيميايي شود، يعني ماهيت آن غوض مي شود و به ماده ديگري تبديل مي شود.

10-  چند خاصيت شيميايي از چند ماده مختلف بنويسيد. اشتعال پذيري کاغذ يا چوب – اشتعال ناپذيري آب – زنگ زدن براي آهن

11-  واکنش مس سولفات و آهن را بنويسيد.

12-  با ريختن سرکه روي شير چه اتفاقي مي افتد؟ شير به يک ماده جامد تبديل مي شود و لخته مي شود.

13-  با ريختن سرکه روي پوست تخم مرغ چه اتفاقي مي افتد؟ سرکه با پوست تخم مرغ واکنش مي دهد و گاز کربن دي اکسيد آزاد مي شود.

14-  واکنش بين آب آهک و کربن دي اکسيد را بنويسيد.

15-  با ريختن يد روي نشاسته چه اتفاقي مي افتد؟ به رنگ آبي تيره در مي آيد.

16-  برخي از نشانه هاي تغيير شيميايي را بنويسيد. تغيير رنگ – توليد گاز – توليد رسوب – توليد نور و گرما – لخته شدن – بوي تند و بد

17-  آزمون شيميايي را تعريف کنيد. آزمايشي که به کمک آنها مي توان برخي موادرا شناسايي کردمانندشناسايي مس در واکنش آهن با مس سولفات

18-  با انداختن قرص جوشان در آب چه اتفاقي مي افتد؟موادي که درقرص است در محيط آبي با هم واکنش مي دهند وکربن دي اکسيد آزاد مي شود

19-  با ريختن جوش شيرين بر روي مقداري سرکه چه اتفاقي مي افتد؟ باهم ترکيب مي شوند و گاز کربن دي اکسيد خارج مي شود ( يک تغيير شيميايي صورت مي گيرد.

20-  اجزاي يک تغيير شيميايي را نام ببريد. واکنش دهنده ها و فرآورده ها

21-  فرآورده را تعريف کنيد: به مواد تازه اي که پس از انجام واکنش شيميايي بدست مي آيند فرآورده مي گويند.

22-  واکنش دهنده را تعريف کنيد: به موادي که آغاز کننده واکنش شيميايي هستند، واکنش دهنده مي گويند.

23-  با يک مثال فرآورده و واکنش دهنده را نشان دهيد.

24-  معادله نوشتاري (شيميايي) چه چيز را نشان مي دهد؟ رابطه ميان واکنش دهنده ها و فرآورده ها را در يک تغيير شيميايي نشان مي دهد.

25-  نظر آمپدوکلس را درباره سوختن بنويسيد: همه مواد از چهار عنصر آتش، آب، خاک و هوا تشکيل شده اند، اگر در ماده عنصر آتش باشد آن ماده مي سوزد.

26-  نظر جورج اشتال را درباره سوختن بنويسيد. فلوژيستون: همه موادي که مي سوزند فلوژيستون دارند، اگر فلوژيستون تمام شود يا هوا با فلوژيستون آزاد شده پر شود سوختن متوقف مي شود، چوب فلوژيستون دارد پس مي سوزد.

27-  نظر لاوازيه را درباره سوختن بنويسيد: اکسيژن هوا با مواد شيميايي واکنش مي دهد و ضمن ترکيب شدن با آنها باعث سوختن آنها مي شود.

28-  اشتعال پذيري يک خاصيت شيميايي است.

29-  وقتي يک ماده اشتعال پذير مي سوزد چه اتفاقي مي افتد؟ با اکسيژن هوا واکنش مي دهد و در اثر سوختن مقدار قابل توجهي انرژي بصورت نور و گرما آزاد مي کند.

30-  يک مثال بزنيد که در آن يک ماده ي اشتعال پذير بر اثر سوختن به مواد تازه اي تبديل مي شود. مثلا به هنگام سوختن شمع دو عنصر آن يعني کربن و هيدوژن با اکسيژن هوا ترکيب مي شوند و آب و کربن دي اکسيد توليد مي شود و مقدار زيادي نور و گرما آزاد مي شود.

31-  واکنش سوختن شمع را بنويسيد.

32-  زنگ زدن را با يک مثال تعريف کنيد. به ترکيب شدن آهسته يک ماده با اکسيژن که گرما و نور آن به چشم ديده نمي شود اصطلاحا زنگ مي گويند. مانند: آهن که در برابر هوا با اکسيژن ترکيب شده و زنگ مي زند.

33-  تفاوت سوختن و زنگ زدن چيست؟ در مقدار نور و گرمايي که آزاد مي کنند.

34-  به واکنش يک ماده با اکسيژن اکسايش مي گويند.

35-  شمع از چه ماده اي توليد مي شود؟ از چه عناصري ساخته شده است؟ از پارافين – کربن و هيدروژن

36-  واکنش هاي اکسايش گرماده اند يا گرماگير؟ گرماده

37-  سوخت را تعريف کنيد. به آن دسته مواد سوختني که براي تامين انرژي سوزانده مي شوند.

38-  چند سوخت مهم را نام ببريد. چوب – بنزين – نفت سفيد – گازوئيل – گاز طبيعي

39-  آتش چيست؟ گرما و نوري که از واکنش ماده ي سوختني با اکسيژن توليد مي شود.

40-  سه شرط لازم براي ايجاد آتش را بنويسيد. (مثلث آتش) اکسيژن – سوخت – گرما

41-  تغيير گرماده را تعريف کنيد. يک مثال بزنيد. به تغييري که با آزاد کردن انرژي، عموما به صورت گرما همراهند – مانند: سوختن چوب

42-  تغيير گرماگير را تعريف کنيد. يک مثال بزنيد. به تغييري که با گرفتن انرژي، عموما به صورت گرما همراهند – مانند: پختن غذا

43-  به انرژي ذخيره شده در مواد شيميايي انرژي شيميايي مي گويند.

44-  منظور از سرعت واکنش چيست؟ سرعت مصرف واکنش هنده ها يا سرعت توليد فرآورده ها

45-  يک واکنش سريع و يک واکنش آهسته را نام ببريد. سريع مانند: انفجار بمب – آهسته مانند: زنگ زدن آهن

46-  عوامل موثر بر سرعت واکنش هاي شيميايي را بنويسيد. گرما – سطح تماس – غلظت - کاتاليزگر

47-  کاتاليزگر را تعريف کنيد. موادي که براي افزايش سرعت واکنش هاي شيميايي به واکنش دهنده ها اضافه مي شوند.

48-  ويژگي هاي کاتاليزگرها را بنويسيد.  1- سرعت واکنش را زياد مي کنند. 2- بعد از واکنش دست نخورده باقي مي مانند. 3- در واکنش مصرف شده اما در پايان به همان اندازه توليد مي شوند و ما فکر مي کنيم که دست نخورده باقي مي مانند.

49-  آب اکسيژنه (هيدوژن پر اکسيد ) چه نوع ماده اي است؟ در صنعت چه استفاده اي دارد؟ در بيمارستان ها چه استفاده اي دارد؟  مايعي بي رنگ، بسيار سمي و به شدت سوزش آور است. در صنعت از محلول آن در آب براي سفيد کردن پارچه هاي رنگي و خمير کاغذ و در بيمارستان ها براي ضد عفوني کردن زخم ها استفاده مي شود.

50-  چرا آب اکسيژنه را در بطري هاي تيره و در جاي خنک نگه داري مي کنند؟  زيرا بر اثر گرما و نور به آب و گاز اکسيژن تجزيه مي شود.

51-  معادله نوشتاري تجزيه آب اکسيژنه را بنويسيد. تحت تاثير گرما و نور

52-  براي کاتاليزگر مثال بنزنيد. زنگ آهن براي تبديل آب اکسيژنه به آب و اکسيژن – خاک باغچه براي سوختن حبه قند – گرد فلز نيکل براي جامد کردن روغن گياهي مايع

53-  قانون پايستگي جرم را بنويسيد. در همه تغييرات شيميايي هميشه مجموع جرم واکنش دهنده ها برابر مجموع جرم فرآورده هاست، يعني جرم نه کم و نه زياد مي شود و ثابت باقي مي ماند.

54-  يک معادله نوشتاري بنويسيد که در آن قانون پايستگي جرم رعايت شده باشد.

 

 


فصل دوم

55-  کدام انرژي ها کاربرد بيشتري در زندگي انسان دارند؟ انرژي نوراني – انرژي گرمايي – انرژي الکتريکي

56-  انرژي مورد نياز ما در روي زمين از کجا تأمين مي شود؟ از خورشيد

57-  اگر نور نباشد چه اتفاقي براي زمين و موجودات زنده روي آن مي افتد؟ هيچ موجودي در روي زمين زنده نمي ماند و هيچ کاري انجام نمي شود، يعني زندگي بدون نور غير ممکن است، زيرا همه ي غذاي ما از نور خورشيد تأمين مي شود و تا نبينيم نمي توانيم کاري انجام دهيم.

58-  چه هنگامي ما جسمي را مي بينيم؟ هنگامي که از آن جسم به چشم ما نور برسد.

59-  ما دو گروه از اجسام را مي بينيم، آن دو را بنويسيد. منير و غير منير

60-  منير (چشمه نور) را تعريف کنيد. مثال بزنيد: به اجسامي که از خود نور دارند. مانند: خورشيد – ستاره – لامپ روشن

61-  به چه جسمي غير منير مي گويند؟ به اجسامي که از خود نور ندارند و براي ديده شدن بايد نور اجسام منير را بازتاب کنند – مانند: کتاب – ماه – همه وسايلي که نور ندارند.

62-  با يک مثال نشان دهيد که نور به خط راست منتشر مي شود. وقتي پرتوهاي نور از پنجره به درون اتاق تابيده مي شوند ما آنها را در يک مسير مي بينيم يا آزمايش سه سوراخ در يک خط راست و چراغ قوه.

63-  شعاع (پرتو) نور را تعريف کنيد: خط جهت داري که مسير نور را با آن نشان مي دهند.

64-  اصطلاحات زير را تعريف کنيد.

الف) جسم شفاف : جسمي که نور از آن عبور مي کند.

ب) جسم نيمه شفاف : جسمي که نور از آن عبور مي کند ولي اجسام از پشت آن واضح ديده نمي شود.

ج) جسم کدر : جسمي که نور از آن عبور نمي کند.

65-  سايه چگونه تشکيل مي شود؟ (با رسم شکل) هر گاه در مسير پرتو نور جسم کدري قرار گيرد، در پشت آن اگر پرده اي باشد سايه تشکيل مي شود. ص ( 25 )

66-  علت تشکيل سايه چيست؟ انتشار نور به خط راست

67-  خورشيد گرفتگي چگونه اتفاق مي افتد؟ هر گاه در مسير گردش زمين به دور خورشيد و ماه به دور زمين هر سه در يک امتداد (يک خط راست) قرار گيرند و ماه بين زمين و خورشيد قرار بگيرد سايه ماه روي زمين مي افتد و مردم آن منطقه از زمين خورشيد را نمي بينند، به اين پديده خورشيد گرفتگي مي گويند.

68-  ماه گرفتگي چگونه اتفاق مي افتد؟ هر گاه زمين، ماه و خورشيد در يک خط راست باشند و زمين بين ماه وخورشيد قرار گيرد سايه زمين روي ماه مي افتد ومردم آن منطقه ماه را نمي بينند، به اين پديده ماه گرفتگي مي گويند.

69-  چرا در هنگام خورشيد گرفتگي نبايد بدون محافظ چشم به خورشيد نگاه کرد؟ زيرا بعضي اشعه هاي خورشيد براي چشم مضر است و صدمه جدي و شديد به چشم وارد مي کنند.

70-  بازتاب نور را تعريف کنيد: برگشت نور از سطح يک جسم را بازتاب نور مي نامند.

71-  بازتاب منظم را با رسم شکل توضيح دهيد: يک مثال بزنيد. در بازتاب منظم پرتوهاي تابش و پرتوهاي بازتاب باهم هر دو موازيند (يعني تابش ها باهم و بازتاب ها باهم) مانند آينه يا سطح آب. ص ( 28 )

72-  بازتاب نامنظم را با رسم شکل توضيح دهيد. يک مثال بزنيد. در بازتاب نامنظم پرتوهاي تابش موازي پس از برخورد به سطح ناصاف به صورت ناموازي بازتاب مي شوند و تصوير واضحي تشکيل نمي دهند. مانند: سطح آب گل آلود يا سطح کاغذ . ص ( 28 )

73-  زاويه تابش را تعريف کنيد: زاويه بين پرتو تابش و خط عمود بر آينه را زاويه تابش مي گويند.

74-  زاويه بازتاب را تعريف کنيد: زاويه بين پرتو بازتاب و خط عمود بر آينه را زاويه بازتاب مي نامند.

75-  با رسم يک شکل زاويه تابش و بازتاب و خط عمود را نشان دهيد.29 )

76-  قانون بازتاب نور را بنويسيد. در بازتاب نور از سطح يک جسم همواره زاويه تابش و زاويه بازتاب با هم مساويند.

77-  آينه را چگونه مي سازند؟ قطعه اي شيشه است که پشت آن را نقره يا جيوه اندود مي کنند.

78-  منظور از تصوير مجازي چيست؟ تصويري که درون آينه يا عدسي ديده مي شود ولي نمي توان آن را روي پرده يا ديوار انداخت.

79-  ويژگي هاي تصوير در آينه تخت را بنويسيد. تصوير مجازي، مستقيم، هم اندازه جسم و در فاصله مساوي با جسم از آينه.

80-  چرا آينه هاي کروي را به اين نام مي خوانند؟ زيرا اين آينه ها قسمتي از سطح يک کره هستند که مثلاً بريده شده است.

81-  اگر سطح بازتاب دهنده در يک آينه گود باشد به آن آينه کاو يا مقعر مي گويند.

82-  اگر سطح بازتاب دهنده در يک آينه برآمده باشد به آن آينه محدب يا کوژ مي گويند.

83-  کانون آينه مقعر را چگونه تعيين مي کنند؟ (دو روش) روش اول: آينه را جلوي آفتاب گرفته و يک نقطه روشن روي صفحه کاغذ ايجاد مي کنيم به آن نقطه کانون آينه مي گويند.

روش دوم: آينه را در هنگام روز جلو ديوار طوري نگه مي داريم که تصوير پنجره يا در روي ديوار بيفتد.

84-  با رسم شکل کانون آينه را تعيين کنيد. نقطه F کانون آينه مقعر است و فاصله کانون تا آينه را فاصله ي کانوني مي نامند. ص(32 )

85-  ويژگي هاي تصوير در آينه کاو (مقعر) را بنويسيد. تصوير مجازي و حقيقي دارد – تصوير مستقيم و معکوس دارد – تصوير کوچکتر و بزرگتر و مساوي جسم تشکيل مي شود.

86-  ويژگي هاي تصوير در آينه کوژ را بنويسيد. تصوير مجازي – مستقيم – کوچکتر از جسم تشکيل مي دهد.

87-  از آينه کاو چه استفاده هايي مي شود؟ در دندان پزشکي – در کوره آفتابي

88-  از آينه کوژ چه استفاده هايي مي شود؟ در سر پيچ جاده ها – در آينه بغل ماشين

89-  در آينه کاو تشکيل تصوير حقيقي يا مجازي به چه چيزي بستگي دارد؟ به فاصله جسم از آينه

90-  شکست نور را توضيح دهيد. هر گاه پرتوهاي نور به صورت مايل از يک جسم شفاف به جسم شفاف ديگري وارد شوند کمي از مسير اصلي خود منحرف مي شوند، به اين انحراف شکست نور مي گويند.

91-  چرا در آزمايش سکه وقتي درون ظرف، آب مي ريزيم سکه ديده مي شود؟ زيرا نوري که از سکه بازتاب مي شود در هنگام خروج از آب و ورود به هوا شکسته مي شود و به چشم ما مي رسد.

92-  آيا براي پرتوهاي عمودي هم شکست نور اتفاق مي افتد؟ خير – پرتوهاي عمود با همان زاويه وارد محيط ديگر مي شود، زيرا اين پديده به سرعت نور بستگي دارد.

93-  منشور چيست؟ شکل آن را رسم کنيد. قطعه شيشه اي به شکل مقابل که براي تجزيه (پاشيده) نور سفيد از آن استفاده مي شود. ص ( 35 )

94-  علت تجزيه شدن (پاشيده شدن) نور در منشور چيست؟ به علت شکست نور که در مورد هر يک از نورهاي رنگي متفاوت است ، هنگام برخورد به ديواره منشور اين پديده اتفاق مي افتد و هر نور رنگي با يک زاويه خاصي شکسته مي شود.

95-  ميزان شکست نور بنفش از همه بيشتر و ميزان شکست نور قرمز از همه کمتر است.

96-  طيف نور را تعريف کنيد: به مجموعه نورهاي رنگي که از پاشيده شدن نور سفيد در منشور به وجود مي آيد، طيف نور مي گويند.

97-  بين عدسي و منشور چه رابطه اي وجود دارد؟ عدسي مانند دو منشور است که از قاعده به هم متصل شده و بعد به صورت هلال تراش داده شده است.

98-  کانون عدسي همگرا (کوژ) را چگونه تعيين مي کنند؟ عدسي در مسير نور خورشيد مي گيرند به طوري که يک نقطه نوراني روي صفحه پشت عدسي ايجاد شود، به آن نقطه کانون و به فاصله آن نقطه تا عدسي فاصله کانوني مي گويند.

99-  فاصله کانوني عدسي چه فاصله اي است؟ فاصله کانون تا عدسي

100-           ويژگي هاي تصوير در عدسي همگرا را بنويسيد. تصوير مجازي و حقيقي تشکيل مي شود – تصوير بزرگتر و کوچکتر و مساوي – تصوير مستقيم و معکوس تشکيل مي شود – بستگي به فاصله جسم تا عدسي دارد.

101-           از عدسي همگرا در چه ابزاري استفاده مي شود؟ در تلسکوپ، ميکروسکوپ، دوربين عکاسي و فيلمبرداري، ذره بين، دوربين شکاري، عينک سازي

102-           ويژگي هاي تصوير در عدسي واگرا را بنويسيد. مجازي – مستقيم – کوچکتر از جسم – به فاصله عدسي از جسم بستگي ندارد

103-           از عدسي واگرا در چه ابزاري استفاده مي شود؟ در عينک سازي، در پروژکتور اسلايد براي تنظيم مسير پرتوهاي نور

104-           با رسم شکل چگونگي عبور پرتوهاي نور را از عدسي هاي همگرا و واگرا نشان دهيد. ص ( 38 )

 

فصل سوم

 

105-           آونگ چيست؟ به هر جسمي که با يک نخ يا طناب به نقطه اي آويزان باشد، آونگ مي گويند.

106-           حرکت نوساني را تعريف کنيد: به حرکت رفت و برگشتي مثل حرکت آونگ، حرکت نوساني مي گويند.

107-           نوسانگر را تعريف کنيد: به جسمي که در حال نوسان است، يعني حرکت رفت و برگشتي انجام مي دهد.

108-           دوره (زمان نوسان) را تعريف کنيد و بنويسيد با چه حرفي نشان مي دهند؟ مدت زماني که طول مي کشد تا نوسانگر يک نوسان کامل انجام دهد و با حرف T نشان مي دهند.

109-           وقتي مي گوييم دوره يک موج 4 ثانيه است يعني چه؟ يعني مدت زمان 4 ثانيه طول مي کشد تا موج يک حرکت رفت و برگشتي انجام دهد، يعني يک نوسان کامل انجام دهد.

110-           هر چه نوسانگري تندتر نوسان کند زمان دوره هر نوسان کوتاهتر مي شود.

111-           بسامد (فرکانس) را تعريف کنيد و بنويسيد با چه حرفي نشان مي دهند؟ به تعداد نوسان هايي که يک نوسانگر در مدت زمان يک ثانيه انجام مي دهد، فرکانس مي گويند. با حرف f نشان مي دهند.

112-           وقتي مي گوييم فرکانس يک موج 50 هرتز است، اين جمله يعني چه؟ يعني در يک ثانيه 50 بار حرکت رفت و برگشتي انجام مي دهد. (در هر ثانيه 50 نوسان مي کنند)

113-           هر چه نوسانگري تندتر نوسان کند بسامد (فرکانس) نوسان آن بيشتر است.

114-           واحد اندازه گيري فرکانس هرتز و واحد اندازه گيري دوره ثانيه است.

115-           به جا به جايي موج در يک محيط انتشار موج مي گوييم.

116-           وقتي در يک محيط موج منتشر مي شود براي ذرات محيط چه وضعي پيش مي آيد؟ ذرات محيط در جاي خود حرکت نوساني انجام مي دهند و جا به جا نمي شوند.

117-           سرعت انتشار موج يعني چه؟ موج در هر محيط با سرعت معيني جا به جا مي شود که به آن سرعت انتشار مي گويند.

118-           سرعت انتشار موج در يک محيط به چه عواملي بستگي دارد؟ به جنس محيط ، حالت فيزيکي آن و بسامد موج بستگي دارد.

119-           چشمه موج را تعريف کنيد؟ به جسمي که در محيط موج ايجاد مي کند، چشمه موج مي گويند.

120-           طول موج را تعريف کنيد. شکل آن را رسم کنيد. به فاصله دو قله يا دو قعر موج (دو برجستگي يا فرورفتگي) طول موج مي گويند. ص ( 44 )

121-           موج با خود چه چيزي را حمل مي کند؟ يک مثال بزنيد. انرژي – مثلا وقتي يک موج روي  آب حرکت مي کند وقتي که قايق روي آن قرار مي گيرد مي تواند آن را بالا و پايين ببرد و يا صخره هاي ساحل دريا که توسط موج خراب مي شود.

122-           موج هاي صوتي شبيه چه موج هايي هستند؟ شبيه موج هايي که در فنر ايجاد مي شود.

123-           صدا چگونه از چشمه صوت به گوش ما مي رسد؟ چشمه صوت که نوسان کرد اين نوسان به ذره هاي هواي اطراف آن منتقل مي شود و توسط ذره هاي هوا و انتقال موج از يک ذره به ذره ي ديگر  به گوش ما مي رسد.

124-           امواج مکانيکي را تعريف کنيد. چند مثال بزنيد. آن دسته از امواج که براي جا به جايي نياز به يک محيط مادي مانند هوا يا آب دارند. مانند : امواج دريا – امواج صوتي – امواج فنر – فرا صوت و فرو صوت و ...

125-           چشمه صوت را تعريف کنيد . چند مثال بزنيد. به جسمي که در محيط صوت ايجاد کند مانند: سيم مرتعش – طبل – زنگ اخبار – بلندگو – حنجره انسان و . . .

126-           محدوده شنوايي انسان چيست؟ انسان مي تواند امواج صوتي که بسامد آنها بين 20تا20000 هرتز باشد را بشنود که به اين محدوده، محدوده شنوايي انسان مي گويند.

127-           سه نوع موج صوتي را نام ببريد. فروصوت – صوت – فراصوت

128-           فروصوت را تعريف کنيد. امواج صوتي که بسامد آنها از 20  هرتز کمتر است.

129-           فراصوت را تعريف کنيد. امواج صوتي که بسامد آنها از 20000 هرتز بيشتر است.

130-           چرا فراصوت در علم پزشکي بسيار مورد توجه است؟ زيرا اثرات تخريبي امواج X را بر بافت هاي بدن ندارد.

131-           از فراصوت چه استفاده اي مي شود؟ در پزشکي بررسي جنين در رحم مادر و اطلاع از وضعيت و اطمينان از سلامتي آن.

132-           امواج الکترومغناطيسي شامل چه موج هايي است؟ از بسامدهاي بسيار بالا (طول موج بسيار کوتاه) که پرتوهاي گاما نام دارند تا بسامدهاي بسيار کم (طول موج هاي بسيار بلند) که موج هاي راديويي نام دارند را شامل مي شوند.

133-           تفاوت هاي امواج مکانيکي با الکترومغناطيس را بنويسيد. 1- امواج مکانيکي از خلاء نمي گذرند اما امواج الکترومغناطيسي از خلاء مي گذرند، يعني به محيط مادي نياز ندارند. 2- امواج مکانيکي داراي بسامد مشخص و محدودند اما امواج الکترومغناطيسي از بسامد بسيار پايين (امواج راديويي) تا بسامد بسيار بالا (امواج گاما) وجود دارند. 3- سرعت امواج مکانيکي کم است اما سرعت امواج مغناطيسي زياد است.

134-           طيف امواج الکترومغناطيسي را رسم کنيد. ص ( 50-51 )

135-           چند نمونه از کاربرد امواج الکترومغناطيسي را بنويسيد. پرتوهاي X در راديولوژي – مايکروويو در اجاق گاز – فروسرخ در گرماي خورشيد و بخاري و اتوي برقي – نور مرئي که همان نوري است که ما با آن اجسام را مي بينيم – امواج راديويي که در راديو و تلويزيون استفاده مي شود.

 

فصل چهارم

 

136-           کالريک چيست؟ ماده اي نامرئي که مردم قديم فکر مي کردند وقتي يک جسم گرم در کنار جسم سرد قرار مي گيرد از ماده ي گرم خارج شده و به جسم سرد منتقل مي شود – به همين دليل جسم گرم سرد و جسم سرد گرم مي شود.

137-           انرژي دروني يک ماده به چه انرژي مي گويند؟ به مجموعه ي انرژي هاي ذرات سازنده هر ماده انرژي دروني آن ماده مي گويند.

138-           انرژي دروني هر ماده به چه انرژي هايي بستگي دارد؟ به انرژي جنبشي ذرات آن ماده (يعني سرعت حرکت آنها) و انرژي پتانسيل (ذخيره شده) ذرات سازنده ي آن ماده.

139-           گرما را تعريف کنيد. مقدار انرژي منتقل شده از جسم گرم به جسم سرد

140-           وقتي گرما از يک جسم به جسم ديگر منتقل مي شود، انرژي دروني هر يک چه مي شود؟ انرژي دروني جسم گرم کاهش مي يابد و انرژي دروني جسم سرد افزايش مي يابد. مثلاً وقتي آهن داغ را در آب سرد فرو مي بريم، مقداري از انرژي آهن به آب منتقل مي شود يعني از انرژي دروني آهن کم مي شود و به انرژي دروني آب اضافه مي شود.

141-           يکا را تعريف کنيد و چند مثال بزنيد: براي اندازه گيري کميت هايي مانند طول، زمان، حجم، جرم و . . . از يک واحدي استفاده مي کنند که به آن يکا مي گويند. مثلاً يکاي اندازه گيري طول متر است و يکاي اندازه گيري زمان ثانيه يا ساعت است.

142-           کميت را تعريف کنيد و چند مثال بزنيد: بعضي از تعريف ها يا واژه ها در فيزيک قابل اندازه گيري هستند که به آن ها کميت گفته مي شود. مانند: طول يا زمان و . . . اما بعضي چيزها قابل اندازه گيري نيست که به آن کميت نمي گويند و کيفيت مي گويند.مانند : زيبايي و...

143-           يکاي اندازه گيري گرما چيست؟ (دو مورد) و چه رابطه اي با هم دارند؟ کالري و ژول – يک کالري مساوي است با 2/4 ژول

144-           يک ژول انرژي چه مقدار است؟ (يعني چه مقدار کار مي تواند انجام دهد.) شخص با يک ژول انرژي مي تواند يک وزنه يک نيوتوني را تا ارتفاع يک متر بالا ببرد.

145-           دما را تعريف کنيد. دما نشان دهنده سرعت حرکت ذرات ماده است.

146-           هر چه سرعت حرکت ذرات يک ماده بيشتر باشد دماي آن جسم بالاتر است.

147-           افزايش دماي يک جسم به معني افزايش انرژي جنبشي ذرات آن جسم است.

148-           آيا در هنگام ذوب يخ دماي آن تغيير مي کند؟ خير – ثابت مي ماند، اين گرما فقط صرف تغيير حالت ماده از جامد به مايع مي شود.

149-           گرماي نهان ذوب را تعريف کنيد. مقدار گرمايي که يک جسم جامد در دماي نقطه ذوب از محيط مي گيرد تا در همين دما از حالت جامد به مايع تبديل شود.

150-           جدول مقابل گرماي نهان ذوب را براي جرم يک کيلوگرم  آورده است. "کيلوژول برابر با 1000 ژول است" ص ( 55 )

151-           گرماي نهان انجماد را تعريف کنيد: مقدار گرمايي که يک ماده ي مايع در دماي نقطه انجماد به محيط مي دهد تا از حالت مايع به جامد تبديل شود.

152-           گرماي نهان تبخير را تعريف کنيد: مقدار گرمايي که يک مايع از محيط مي گيرد تا در دماي نقطه جوش از حالت مايع به بخار تبديل شود.

153-           گرماي نهان تبخير يک کيلوگرم آب چقدر است؟ 2250 کيلوژول (يعني اين مقدار گرما را بايد آب بگيرد تا بخار شود.)

154-           سه روش انتقال گرما را بنويسيد. رسانايي – همرفت – تابش

155-           انتقال گرما به روش رسانايي را توضيح دهيد. در اين روش گرما از طريق جنبش مولکول هاي يک ماده و ضربه زدن هر مولکول به مولکول کناري خود به تدريج به تمام ماده منتقل مي شود.

156-           هر چه فاصله ي مولکول ها از هم کمتر باشد گرما با سرعت بيشتري در ماده منتقل مي شود.

157-           رسانايي گرمايي در جامد از مايع بيشتر است و در مايع از گاز بيشتر است.

158-           آيا رسانايي گرمايي در همه جامدات يکسان است؟ توضيح دهيد. خير – در مواد جامد رسانايي گرمايي فلزات از نافلزات بيشتر است. مثلاً آهن از شيشه بيشتر است، و در بين فلزها نيز رسانايي برخي از برخي ديگر بيشتر است مثلاً نقره از مس و مس از آهن بيشتر است.

159-           انتقال گرما به روش همرفت را توضيح دهيد. در اين روش قسمتي از ماده که گرم شده است به سمت بالا حرکت مي کند و قسمت هاي ديگر که هنوز گرم نشده اند جاي آن را مي گيرند بدين ترتيب انرژي گرمايي از يک نقطه به نقاط ديگر منتقل مي شود و ماده کم کم گرم مي شود.

160-           با يک مثال چگالي را تعريف کنيد. چگالي يعني جرم واحد حجم  اگر دو مکعب به حجم يکسان داشته باشيم هر کدام که جرم بيشتري داشته باشد چگالي آن بيشتر است يا اگر دو مکعب که جرم يکسان دارند، هر کدام که حجم کمتري داشته باشد چگالي آن بيشتر است. مثلاً يک مکعب از آهن و يک مکعب از آلومينيم که يک سانتيمتر مکعب حجم دارند جرم آهن بيشتر است.

161-           جدول مقابل را مطالعه کنيد. ص (59 )

جرم يک سانتيمتر مکعب از چند ماده را نشان مي دهد (برحسب گرم) يعني همان چگالي

162-           علت ايجاد جريان همرفتي را بنويسيد. اختلاف دماي بين دو نقطه از ماده (مايع يا گاز) که باعث اختلاف چگالي بين دو نقطه مي شود، وقتي قسمتي از ماده گرم مي شود چگالي آن کم مي شود (فاصله بين مولکول هاي آن زياد مي شود) و به طرف بالا حرکت مي کند و مواد اطراف جاي آن را پر مي کنند.

163-           براي ايجاد جريان همرفتي سه شرط لازم است. آن سه را بنويسيد. 1- ماده بايد مايع يا گاز باشد. 2- بين دو نقطه آن اختلاف دما وجود داشته باشد. 3- قسمت گرم بايد پايين تر از قسمت سرد باشد.

164-           در کدام روش انتقال گرما نيازي به ماده نيست؟ تابش

165-           به کدام قسمت اشعه خورشيد نور مرئي مي گويند؟ نور خورشيد ترکيبي از رنگهاي مختلفي مانند بنفش، آبي، سبز، زرد و قرمز است که به اين قسمت از نور خورشيد نور مرئي مي گويند.

166-           کدام قسمت از اشعه خورشيد ما را گرم مي کند؟ اشعه فروسرخ (مادون قرمز) که نامرئي است.

167-           تبديل انرژي الکتريکي به تابشي را در لامپ معمولي و اتو با هم مقايسه کنيد. در لامپ درصد بيشتر انرژي الکتريکي به فروسرخ و در اتو تقريبا همه ي انرژي الکتريکي به فروسرخ تبديل مي شود.

168-           تعادل دمايي در اجسام را توضيح دهيد. (با رسم شکل) ماده در هر دمايي که باشد مقداري انرژي تابشي از محيط دريافت و مقداري هم در محيط منتشر مي کند. مانند: شکل وقتي جسم سرد و گرم کنار هم قرار مي گيرند مقدار انرژي اي که جسم سرد مي گيرد از انرژي که پس مي دهد بيشتر است و گرم برعکس، بنابراين به تعادل مي رسند. ص ( 63 )

169-           مقدار انرژي تابشي يک جسم به چه عواملي بستگي دارد؟ دماي جسم – رنگ جسم – جنس جسم

170-           دماي مناسب براي محيط زندگي انسان چقدر است؟  20 تا 25 درجه سانتيگراد

171-           چرا انسان گاهي مجبور است دما را کاهش يا افزايش دهد؟ براي يافتن دماي مناسب و مورد نظر براي کارهاي مختلف و زندگي راحت

172-           مهمترين نکته در ايجاد يک دستگاه گرم کننده در محل هاي مسکوني چيست؟ به وجود آوردن يک راه مناسب براي انتقال گرما از منبع گرما به طور يکسان به همه ي نقاط محيط

173-           بخاري چگونه اتاق را گرم مي کند؟ به وسيله جريان همرفتي: هواي اطراف بدنه بخاري گرم شده و به طرف بالا حرکت مي کند و هواي سرد اطراف جاي آن را مي گيرد و بدين ترتيب کل اتاق گرم مي شود، مقداري گرما هم به وسيله تابش بدنه بخاري منتقل مي شود ولي خيلي کم است.

174-           شوفاژ چگونه خانه را گرم مي کند؟ آب در نزديکي منبع گرما (ديگ) گرم مي شود پس از طريق لوله هايي به درون رادياتورها که در محيط نصب شده است حرکت مي کند، وقتي رادياتورها داغ مي شود هواي اطراف خود را به روش همرفت گرم مي کند.

175-           در شوفاژ چند جريان همرفتي وجود دارد؟ در شوفاژ دو جريان همرفتي وجود دارد، يکي در لوله ها و رادياتور و يکي در هواي اتاق اطراف رادياتور.

176-           منابع انرژي تمام نشدني را نام ببريد. انرژي خورشيدي – باد – آب جاري – انرژي گرمايي درون زمين – انرژي امواج – انرژي جزر و مد

177-           منابع انرژي تمام شدني را نام ببريد. نفت – زغال سنگ – گاز طبيعي

178-           چرا صرفه جويي در مصرف انرژي بسيار ضروري است؟ زيرا در جهان امروز مسئله کاهش منابع انرژي و سوخت ها بسيار جدي است و در آينده ممکن است که ديگر نفت و زغال سنگ و گاز نباشد، پس بايد صرفه جويي کرد.

179-           يکي از مهمترين راه هاي صرفه جويي در مصرف انرژي چيست؟ جلوگيري از اتلاف گرما در خانه، مدرسه و ادارات است.

180-           ايجاد يک عادت صحيح در افراد يک جامعه مي تواند به کاهش مصرف انرژي بيانجامد.

181-           بعضي از عادت هاي صحيح صرفه جويي در مصرف انرژي را بنويسيد. پوشيدن لباس هاي گرم در زمستان و پايين آوردن دماي خانه – انداختن پتوي ضخيم در شب و خاموش کردن وسايل گرم کننده – پوشيدن لباس هاي نازک در تابستان و خاموش کردن کولر در شب – استفاده از پنجره دو جداره – عايق بندي ساختمان – استفاده از درزگير براي در و پنجره ها – باز و بسته کردن در و پنجره ها در مواقع ضروري

182-           سردسازي را با استفاده از تبخير مايعات انجام مي دهند، چگونه؟ هر مايعي بخواهد تبخير شود براي تبخير شدن مقداري گرما از محيط اطراف خود جذب مي کند و اين سبب مي شود دماي محيط اطراف کاهش يابد.

183-           يک مثال ساده براي سردسازي بزنيد. مقداري الکل روي دست خود مي ريزيم و آن را فوت مي کنيم، الکل تبخير مي شود و از دست ما گرما مي گيرد و در نتيجه دست ما سرد مي شود.

184-           چرا در قديم براي خنک نگه داشتن آب آن را درون کوزه نگه مي داشتند؟ ديواره ي کوزه مقداري آب به پشت خود تراوش مي کند، اين آب هنگام تبخير از مايع درون کوزه گرما مي گيرد و در نتيجه آب درون کوزه خنک مي شود.

185-           طرز کار يخچال معمولي را به اختصار بنويسيد. ص ( 68 )

186-           چرا لوله هاي پشت يخچال معمولي داغ است؟ در اين قسمت گرماي جذب شده از درون يخچال به بيرون (محيط) منتقل مي شود، تا گاز فريون گرماي خود را از دست بدهد.

187-           چرا لوله هاي پشت يخچال را سياه رنگ مي کنند؟ زيرا رنگ سياه از نظر تابش گرمايي بهتر از رنگ هاي ديگر است.

188-           ماشين گرمايي را تعريف کنيد. ماشيني که انرژي گرمايي را به انرژي مکانيکي تبديل مي کند.

189-           چهار مرحله موتور چهار زمانه (اتومبيل و موتورسيکلت) را بنويسيد و هر يک را تعريف کنيد.

1-     مکش: در اين مرحله مخلوط سوخت و هوا وارد سيلندر مي شود.

2-     فشرده شدن: با بالا آمدن پيستون اين مخلوط فشرده مي شود.

3-     آتش گرفتن : با جرقه ي شمع مخلوط منفجر شده و پيستون را به پايين مي راند.

4-     خروج دود: پيستون بالا آمده و دودهاي حاصل از سوختن را به بيرون مي راند.

190-           طرز کار موتور جت را بنويسيد. هوا به وسيله يک دمنده به داخل موتورجت دميده مي شود سپس با سوخت مخلوط مي گردد، آنگاه مخلوط سوخت و هوا در محفظه ي احتراق شعله ور مي شود و مقدار زيادي گاز داغ با فشار از داخل موتورجت خارج مي شود و در مسير خود توربين را به حرکت در مي آورد.

191-           طرز کار موتور موشک را بنويسيد.

192-           تفاوت بين موتور موشک و موتور جت را بنويسيد. موتور موشک به دليل مسافرت به فضا اکسيژن را به همراه خود حمل مي کند.

 

فصل پنجم

 

193-           چه عواملي مانع دسترسي مستقيم به قسمت هاي داخلي زمين شده است؟ دما و فشار بسيار زياد درون زمين

194-           عميق ترين چاهي که انسان حفر کرده چند کيلومتر است؟ حدود km 13

195-           دانشمندان چگونه به مطالعه درون زمين مي پردازند؟ با کمک روش هاي غير مستقيم مانند مطالعه مواد مذاب خارج شده از دهانه آتشفشان ها، دما و ترکيب چشمه هاي آب گرم و امواج زلزله

196-           بيشترين آگاهي در مورد جنس و ساختمان قسمت هاي درون زمين چگونه به دست مي آيد؟ با امواج زلزله

197-           لايه هاي زمين را نام ببريد.(به ترتيب از درون به بيرون) هسته – گوشته – پوسته

198-           داغ ترين قسمت داخلي زمين هسته است که به دو قسمت داخلي و خارجي تقسيم مي شود.

199-           چرا مواد هسته متراکم تر از بقيه لايه ها است؟ به علت فشار زيادي که به آنها وارد مي شود.

200-           جنس هسته ي زمين از چيست؟           آهن – نيکل

201-           هسته داخلي حالت    جامد  و هسته خارجي حالت   مايع   دارد.

202-           با هسته ي آهن – نيکل کدام ويژگي زمين را توضيح مي دهند.    خاصيت مغناطيسي

203-           شکل مقابل را توضيح دهيد. ص( 75 )

204-           نرم کره را تعريف کنيد؟  قسمت خميري شکل گوشته را نرم کره مي گويند

205-           نرم کره چه ويژگي دارد؟

در نرم کره دما و فشار به صورتي است که مواد به نقطه ي ذوب خود نزديک هستند و درصد ناچيزي از مواد به حالت مذاب اند.

206-           مواد سازنده گوشته را بنويسيد؟   سيليسيم  - اکسيژن  -  آهن –منيزيم - کلسيم

207-           پوسته شامل چه قسمتهايي از زمين است؟  از بلندترين کوه ها تا عميق ترين نقاط اقيانوس ها در بر مي گيرد.

208-           ضخامت پوسته در اقيانوس ها   8 تا 12 کيلومتر و در قاره ها 20 تا 60 کيلومتر است.

209-           پوسته قاره اي چند لايه است و جنس هر لايه از چيست؟

دو لايه – لايه ي بالايي سيليسيم و آلومنيوم و لايه ي پاييني بيشتر از سيليسيم ، منيزيم و آهن است.

210-           پوسته اقيانوسي که در زير قاره ها هم کشيده شده است از چه عناصري ساخته شده است؟ سيليسيم ، منيزيم ، آهن

211-           با رسم شکل سنگ کره را تعريف کنيد؟ ص( 76 )

پوسته سنگي و سخت زمين به همراه قسمت سنگي گوشته را سنگ کره مي گويند

212-           علت وقوع زلزله را به حرکات    سنگ کره    بر روي   نرم کره    مربوط مي دانند.

213-           ضخامت سنگ کره در اقيانوس ها بيشتر است يا در قاره ها ؟ چرا؟

در قاره ها – زيرا پوسته قاره اي ضخيم تراست و  از دو لايه تشکيل شده است.

 

 

فصل ششم

 

 

 

نوشته شده توسط عبدالعزیز نیکخواه  | لینک ثابت |